อักษรจีนที่ใช้บ่อย 3000 คำ ในภาษาจีน (มีทั้งหมด 24 หน้า)

1250 [jù] gather, get together; 核聚变 héjùbiàn nuclear fusion
1251 译(F譯) [yì] (翻译 fānyì) translate
1252 [zhū] (珠子 zhūzi) pearl, bead; 眼珠子 eyeball; 泪珠 teardrop
1253 [shū] (=叔叔 shūshu) uncle, father’s younger brother
1254 谋(F謀) [móu] scheme; 阴谋 conspiracy
1255 础(F礎) [chǔ] 基础 jīchǔ foundation, base, basis; 础石 chǔshí plinth
1256 [rén] benevolence, humanity
1257 损(F損) [sǔn] decrease; damage; 损失 sǔnshī lose, loss
1258 [róng] (融化) melt (ice or snow; cf 熔 róng)
1259 辆(F輛) [liàng] 车辆 car; 两辆车 liǎng liàng chē two cars
1260 净(F凈) [jìng] clean, complete; only; 干净 gānjìng clean
1261 [mǐn] 敏捷 mǐnjié agile; 敏感 mǐngǎn sensitive; 敏锐 mǐnruì acute
1262 [yī] <family name>, he or she; 伊斯兰 Yīsīlán Islam
1263 [xiān] fairy, saint, immortal celestial being; 仙女 fairy maiden
1264 [qiǎo] clever, coincidentally; 巧妙 qiǎomiào ingenious
1265 [líng] zero; 零件 língjiàn spare part; 零钱 spare change
[līng] 孤零零 gūlīnglīng solitary, all alone; 丁零零 dīnglīnglīng tinkle, jingle
1266 [lèi] tired; work hard
[lěi] 积累 accumulate
[léi] (F纍)
1267 [xiǎng] (=享受 xiǎngshòu) enjoy (compare with 亨 hēng)
1268 [bàn] accompany; 伙伴, 同伴 companion
1269 荡(F蕩) [dàng] swing, sway; loaf about; 扫荡 wipe out; 震荡 shake
1270 [zhēn] (珍宝) treasure: 珍珠 pearl; 珍贵 precious
1271 [yǒng] 勇敢 yǒnggǎn brave; 勇气 courage; 勇士 brave warrior
1272 [mò] end, minor details; 末儿 mòr powder; 周末 zhōumò weekend
[me] (=么 me); 什末 shénme what?
{Compare with 未 wèi haven’t}
1273 奋(F奮) [fèn] 奋斗 fèndòu struggle; 兴奋 xīngfèn excited
1274 胆(F膽) [dǎn] gallbladder, guts, bravery, internal parts
1275 弃(F棄) [qì] (放弃 fàngqì, 抛弃 pāoqì) abandon, give up
1276 烦(F煩) [fán] be vexed; 麻烦 máfan trouble, bother; 不耐烦 bú nàifán impatient
1277 [hú] paste; 糊涂 hútu muddled
[hū] plaster
[hù] paste
1278 犹(F猶) [yóu] still, yet; 犹豫 yóuyù hesitate; 犹如 yóurú as if
1279 税(F稅) [shuì] tax
1280 [péi] 培养 foster, train, develop; 培育 cultivate, breed
1281 [dǐ] support; (抵抗 dǐkàng) resist
1282 [sēng] monk
1283 锋(F鋒) [fēng] 锋利 sharp; 冲锋 charge, assault; 先锋 vanguard
1284 [nǎi] be, so, only then, you
1285 遥(F遙) [yáo] distant, remote; long
1286 [mó] 按摩 ànmó massage; 摩擦 mócā rub; friction
[mā] 摩挲 māsa gently stroke, smooth rub, massage
1287 [tǎn] 平坦 level; 坦然 calm; 坦克 tank
1288 後(S后) [hòu] after
1289 [méi] eyelash; 眉头 brows; 眉毛 eyebrow; 眉目 looks
1290 [cān] meal
1291 惯(F慣) [guàn] be used to; 习惯 xíguàn be used to, habit, custom
1292 凭(F憑) [píng] lean on, based on, (= 不论 búlùn) no matter
1293 [guān] hat, crown
[guàn] first place; 冠军 guànjūn champion
1294 [tái] lift, raise, carry
1295 [pèng] bump into; 碰见 happen to meet
1296 币(F幣) [bì] money, currency; 硬币 coin; 人民币 rénmínbì RMB.
1297 启(F啟) [qǐ] open; start; enlighten; 启发 arouse, inspire
1298 码(F碼) [mǎ] <classifier for cloth, happenings, etc.>; 两码事 liǎng mǎ shì two entirely differeint things/matters; 码头 mǎtou wharf, dock; 号码 hàomǎ (serial) number, code
1299 [mào] emit, risk, pretend to be, <family name>; 感冒 catch a cold
1300 [hàn] (汗水 hànshuǐ) sweat, perspiration
[hán] 可汗 kèhán

 

เที่ยวทะเลเมืองไทย กระบี่
Woman in bikini relaxing on swing at Ko lao lading island, Krabi, Thailand.
1301 [sú] common, rustic, vulgar, custom; 俗话 proverb, saying
1302 [huī] ash, dust, grey, disheartened
1303 [dū] 监督 jiāndū supervise
1304 穷(F窮) [qióng] poor; 无穷 wúqióng infinite
1305 颇(F頗) [pō] quite, rather
1306 倾(F傾) [qīng] lean; 倾向 tendency, prefer; 倾斜 slant
1307 [jiān] point, tip; 尖锐 jiānruì sharp
1308 韩(F韓) [Hán] <family name>; (old name for Korea)
1309 贸(F貿) [mào] 贸易 màoyì trade
1310 仿 [fǎng] resemble, be like, (=模仿 mófǎng) imitate, copy; 仿佛 seem; 仿造 copy
1311 [gū] alone; 孤儿 orphan; 孤立 isolated; 孤独 lonely
1312 飘(F飄) [piāo] float in the air, flutter; 飘扬 flutter, wave
1313 [màn] overflow; 漫长 endless; 浪漫 làngmàn <loan> romantic
1314 [yǔ] (=予以 yǔyǐ, =给予 jǐyǔ) give, grant
[yú] <archaic> (=吾 wú) I, me
1315 [zǐ] purple, violet
1316 侧(F側) [cè] side
[zhāi] 侧歪 zhāiwai slant
1317 沿 [yán] along; 沿海 yánhǎi coastal; 沿儿 yánr water’s edge
1318 [bá] raise, pull; 提拔 promote; 海拔 elevation
1319 [xiù] (袖子) sleeve; 领袖 leader; 袖珍 pocket-sized; 短袖 duǎnxiù T-shirt
1320 [liáng] bridge, roof beam; 桥梁 bridge; 脊梁骨 backbone
1321 赏(F賞) [shǎng] reward, admire; 欣赏 xīnshǎng enjoy, appreciate
1322 [mù] curtain; act (of play); 屏幕 píngmù screen
1323 [bì] wall, cliff; 墙壁 qiángbì wall (la pared)
1324 [dàn] <archaic> dawn; 一旦 in one day; once; 元旦 New Year’s Day
1325 [chén] (早晨 zǎochen) morning
1326 纯(F純) [chún] (纯洁 chúnjié) pure; (单纯 dānchún) simple
1327 闭(F閉) [bì] shut
1328 凉(F涼) [liáng] cool, cold
[liàng] make cool
1329 扫(F掃) [sǎo] sweep; 打扫 dǎsǎo clean up
[sào] 扫帚 sàozhou broom
1330 [yóu] fault; outstanding; 尤其 yóuqí especially
1331 [pào] cannon; 炮弹 shell
[bāo] quick-fry
[páo] 炮制 concoct
1332 [wǎn] bowl
1333 贴(F貼) [tiē] stick, paste, glue, stay close to
1334 [chā] insert, stick in; 插头 plug
1335 滚(F滾) [gǔn] roll, boil
1336 缘(F緣) [yuán] 缘故 cause, reason; 边缘 edge; 绝缘 insulate
1337 [sì] temple, Buddhist monastery
1338 贝(F貝) [bèi] shellfish; cowrie; (money); 贝壳 bèiké shell
{Compare with 见 jiàn see}
1339 润(F潤) [rùn] 湿润 shīrùn moist; 利润 lìrùn profit; 润滑 rùnhuá lubricate
1340 [shì] surname, family name, (=氏族 shìzú) clan
[zhī] 月氏 Yuèzhī Indo-Scyths (nomadic people in Central Asia)
1341 [dōng] (=冬天 dōngtiān, =冬季 dōngjì) winter; 冬眠 dōngmián hibernation; 春夏秋冬 chūnxiàqiūdōng the four seasons
1342 扩(F擴) [kuò] 扩大 kuòdà enlarge, expand
1343 栏(F欄) [lán] fence, railing
1344 [huāng] desolate, wasteland, famine; 荒谬 huāngmiù absurd
1345 [zhé] 哲学 zhéxué philosophy
1346 [bī] force, compel; close in on
1347 吓(F嚇) [xià] frighten, scare
[hè] (=恐吓 kǒnghè) threaten, <interj.>
1348 [duī] pile, heap
[zuī] 归里包堆 guīlibāozuī altogether, all in all
1349 [zhuàng] collide, run into