นวัตกรรมเม็ดฟู่ ศาสตร์ชะลอวัย

ไวยากรณ์จีน : คำกริยาแยก-รวม [离合词]

离合词 ภาษาจีน

离合词 เป็นคำที่มีความหมายมาจากคำสองคำรวมกัน(VO) โดยพยางค์หน้าของคำนี้เป็นคำกริยา พยางค์หลังเป็นกรรม(คำนาม)ของกริยาตัวแรก ในรูปแบบ กริยา(V)+กรรม(O) ดังนั้นคำที่เป็น 离合词 จะมีกรรมตามหลังไม่ได้อีก(อกรรมกริยา) เช่น  洗澡, 散步, 睡觉, 游泳, 起床, 鼓掌, 唱歌, 跳舞 เป็นต้น

离合词 มีลักษณะการใช้งานทั่วไปดังนี้

 1. ใช้ร่วมกับคำเสริมอาการ 了,着, 过
  • ✓  了/着/过+O
  • ✗ VO+过  (ผิด/错误)
  • ✗ VO+着  (ผิด/错误)
 2. ใช้ในรูปแบบการซ้ำคำ(重叠) ต้องซ้ำคำแบบ AAB และ A了AB
  •  VVO
  • ✓ 了VO
  • ✗ VOVO (ผิด/错误)
 3. ใช้ร่วมกับคำบุพบท(เพราะไม่สามารถนำกรรม(คำนาม) มาตามหลัง 离合词 ได้) มีโครงสร้างเป็น[介词(คำบุพบท) + 名词(คำนาม-sb) + 离合词(VO)]
  • 介词+ sb+ VO
 4. โดยการแทรกบทขยายนามไว้ตรงกลาง 离合词
  • V+___ +O
 5. ใช้ร่วมกับ บทเสริม(补语) เช่น บทเสริมบอกจำนวน(数量补语), บทเสริมบอกเวลา(时量补语), บทเสริมบอกจำนวนครั้ง(量词补语)
  • ✗ VO+补语 (ผิด/错误)
  • ✓ OV+补语

———————————————————–
ตัวอย่างการใช้คำ 见面

 1. ใช้ร่วมกับคำเสริมอาการ 了,着, 过
  • 见了面
  • 见过面
  • 见了他的面  (见了sb的面)
 2. ใช้ในรูปแบบการซ้ำคำ(重叠) ต้องซ้ำคำแบบ AAB และ A了AB
  • 见见面
  • 见了见面
 3. ใช้ร่วมกับคำบุพบท
  • ✓ 跟朋友见面 (跟/和+sb+见面)
  • ✗ 见面朋友。 (ผิด/错误)
 4. โดยการแทรกบทขยายนามไว้ตรงกลาง
  • ✓ 见了一次面。
  • ✗ 见面了一次
 5. ใช้ร่วมกับ บทเสริม(补语)
  • ✓ 见过两次面。
  • ✗ 见面过两次  (ผิด/错误)

———————————————————–
ตัวอย่างการใช้คำ 帮忙

 1. ใช้ร่วมกับคำเสริมอาการ 了,着, 过
  • 帮过忙。
  • 他游了一会儿忙。
  • ✗ 他帮忙过。
 2. ใช้ในรูปแบบการซ้ำคำ(重叠) ต้องซ้ำคำแบบ AAB และ A了AB
  • 快来帮帮忙。
  • 他帮了帮忙就走了。
  • ✗ 帮忙帮忙。
 3. ใช้ร่วมกับคำบุพบท
  • 他给我帮了忙。
  • 给他帮忙。
  • ✗ 帮忙他。
  • ✗他帮忙了我。
 4. โดยการแทรกบทขยายนามไว้ตรงกลาง
  • 他帮了我大忙。
 5. ใช้ร่วมกับ บทเสริม(补语)
  • 他帮忙帮错了。
  • ✗ 他帮忙错了
  • 他帮忙帮了一整天。
  • ✗ 他帮忙了一整天。

———————————————————–
ตัวอย่างการใช้คำ 游泳

 1. ใช้ร่วมกับคำเสริมอาการ 了,着, 过
  • 我游过泳了。
  • 他游了一会泳。
  • 他正游着泳呢。
  • ✗ 游泳过。
 2. ใช้ในรูปแบบการซ้ำคำ(重叠) ต้องซ้ำคำแบบ AAB และ A了AB
  • 每天游游泳很好。
  • 他游了游泳就走了。
  • ✗ 游泳游泳。
 3. ใช้ร่วมกับคำบุพบท
 4. โดยการแทรกบทขยายนามไว้ตรงกลาง
 5. ใช้ร่วมกับ บทเสริม(补语)
  • 他游泳游累了。 (x 他游泳累了。)
  • 他游泳游了三个小时。(x 他游泳了三个小时。)

———————————————————–
离合词 ที่ใช้ในรูปแบบที่ผิด ที่เรียกกันว่า 病句 มีให้เห็นบ่อยๆ เนื่องจากความไม่คุ้นเคยต่อลักษณะกริยาของภาษาจีนนี้ ที่ต่างจากภาษาอื่น เช่น

 • ✗ 我们见面过一次。 ✓ 我们见过一次面。
 • ✗ 我想结婚他。 ✓ 我想跟他结婚。
 • ✗ 我已经毕业大学了。 ✓ 我已经大学毕业了。
 • ✗ 我们游泳了一个小时。 ✓ 我们游泳游了一个小时。
 • ✗ 他发烧着也来上课。✓ 他发着烧也来上课。
 • ✗ 我不放心这件事。 ✓ 这件事我不放心。
 • ✗ 我不放心把这件事交给你。 ✓ 把这件事交给你我不放心。

———————————————————–
*** 离合词 ที่ตามด้วยกรรม พบได้ในภาษาเขียน(โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์) ในรูปแบบ 离合词 + 处所  เช่น

 • 留学海外 (在海外留学)
 • 落户京城 (在京城落户)
 • 登陆上海 (在上海登陆)

———————————————————–
--> เมื่อใช้ 离合词 ร่วมกับ 动量补语 (บทเสริมบอกจำนวนครั้งของการกระทำ) เช่น 一下儿 ,  一次  จะใส่ 动量补语 ไว้ตรงกลาง 离合词 เช่น

 • 见了一次面     (✗ 见面了一次)
 • 洗了几次澡     (✗ 洗澡了几次)
 • 睡了一次觉     (✗ 睡觉了一次)
 • 散过一次步     (✗ 散步过一次)

———————————————————–
--> เมื่อใช้ 离合词 ร่วมกับ บทเสริมบอกเวลา(时量补语)  เช่น 一会儿, 一年  มีอยู่สองรูปแบบคือ

 • รูปแบบที่1 (一 式)  : 离合词 + 时量补语  เช่น
  • 毕业一年
 • รูปแบบที่2 (二 式) : V + 时量补语 + O  เช่น
  • 吵了一个小时架)

———————————————————–
--> ตัวอยางคำ 离合词 ที่มักใช้ผิด

(1)เอากรรมมาตามหลัง(误带宾语)  เช่น

 • ✗ 作为班长,他经常帮忙我们。
 • ✗ 她唱得很好,大家都鼓掌他。
 • ✗ 昨天我们谈话了很多事情。

(2)วางคำเสริมบอกอาการ(动态助词) “着、了、过” ผิดตำแหน่ง เช่น

 • ✗ 我们都鼓掌着欢迎他们。/我看见他时,他正跑步着。
 • ✗ 我们下课了就去操场踢球。/我们见面了以后,谈了很多事情。
 • ✗ 我们见面过。/我从来没有撒谎过。

(3)ใช้รูปแบบคำซ้ำผิด (重叠形式有误) รูปแบบ เช่น

 • ✗ 爷爷饭后经常散步散步。
 • ✗ 他对点头了点头了。

(4)วางบทเสริมบอกผล(结果补语) ผิดตำแหน่ง เช่น

 • ✗ 上课完,我们去看电影吧。
 • ✗ 理发完我去洗澡。

(5)วางบทเสริมบอกเวลา(时量补语) ผิดตำแหน่ง เช่น

 • ✗ 我们洗澡了一个小时。
 • ✗ 她生病了三个星期。

(6)ในขณะที่มีบทเสริมบอกอารมณ์(情态补语) ใช้ผิด เช่น

 • ✗ 她唱歌得非常好。
 • ✗ 她跳舞得非常出色。

(7)วางบทเสริมบอกทิศทาง(趋向补语) “起来” ผิดตำแหน่ง เช่น

 • ✗ 他突然鼓掌起来。
 • ✗ 我同屋一感冒,就发烧起来。

(8)วางบทเสริมบอกจำนวนครั้งของการกระทำ(动量补语) ผิดตำแหน่ง เช่น

 • ✗ 他结婚过两次。
 • ✗ 我抽烟过几回。

———————————————————–

คำที่มีลักษณะเป็น 离合词

 • 帮忙 [bāngmáng] ช่วยเหลือ --> 请帮个忙。
 • 过瘾 [guòyǐn] ถึงอกถึงใจ
 • 成家 [chéngjiā] สร้างครอบครัว
 • 出力 [chūlì] ออกแรง/ลงแรง
 • 喘气 [chuǎnqì] หอบ
 • 道歉 [dàoqiàn] ขอโทษ
 • 见面 [jiànmiàn] พบหน้ากัน
 • 做寿 [zuòshòu] เลี้ยงวันเกิด
 • 招手 [zhāoshǒu] โบกมือ
 • 唱歌 [chànggē] ร้องเพลง
 • 照相 [zhàoxiàng] ถ่ายรูป
 • 谈话 [tánhuà] พูดคุย
 • 让座 [ràngzuò] สละที่นั่งให้
 • 争光 [zhēngguāng] ชิงชัยเพื่อเกียรติยศ/ศักดิ์ศรี
 • 争气 [zhēngqì] ใจสู้อย่างไม่ย่อท้อ/ฮึดสู้
 • 受伤 [] ได้รับบาดเจ็บ
 • 带路 [dàilù] นำทาง
 • 抬头 [táitóu] เงยหน้า
 • 打工 [dǎgōng] รับจ้างทำงาน
 • 打针 [dǎzhēn] ฉีดยา
 • 打球 [dǎqiú] เล่นบอล
 • 带头 [dàitóu] นำหน้า
 • 开会 [] ประชุม
 • 操心 [cāoxīn] เป็นห่วง
 • 点头 [diǎntóu] พยักหน้า
 • 请假 [qǐngjià] ลาหยุด
 • 跑步 [pǎobù] วิ่ง --> 他跑步跑得满头是汗。
 • 做操 [zuò​cāo] บริหารกาย
 • 打拳 [dǎquán] ชกมวย/ปะมือกัน
 • 洗澡 [xǐzǎo] อาบน้ำ
 • 散步 [sànbù] เดินเล่น
 • 聊天 [liáotiān] คุยเล่น --> 我昨天和朋友聊聊天。
 • 跳舞 [tiàowǔ] เต้นรำ --> 他跳舞跳得很好。
 • 离婚 [líhūn] อย่ากัน --> 我爱上了一个离过婚的女人。
 • 生病 [shēngbìng] ป่วย --> 如果我生感冒病了该怎么办呢?
 • 撑腰 [chēngyāo] สนับสนุน
 • 睡觉 [shuìjiào] นอนหลับ --> 我最近晚上老是睡不着觉。
 • 旷课 [kuàngkè] ขาดเรียน
 • 订婚 [dìnghūn] หมั้น  --> 我订了两次婚。
 • 结婚 [jiéhūn] แต่งงาน --> 他结过两次婚。
 • 看病 [kànbìng] หาหมอ
 • 骑马 [qímǎ] ขี่ม้า
 • 认错 [rèncuò] ยอมรับผิด/จำผิด
 • 刷牙 [shuāyá] แปรงฟัน
 • 跳绳 [tiàoshéng] กระโดดเชือก
 • 洗脸 [xǐliǎn] ล้างหน้า
 • 起床 [qǐchuáng] ตื่นนอน
 • 录音 [lùyīn] บันทึกเสียง
 • 游泳 [yóuyǒng] ว่ายน้ำ
 • 住院 [zhùyuàn] อยู่โรงพยาบาล
 • 超车 [chāochē] แซงรถ
 • 打仗 [dǎzhàng] ทำสงคราม
 • 当兵 [dāngbīng] เป็นทหาร
 • 理发 [lǐfǎ] ตัดผม
 • 吹牛 [chuīniú] คุยโม้โอ้อวด
 • 考试 [kǎoshì] สอบ
 • 毕业 [bìyè] สำเร็จการศึกษา
 • 发烧 [fāshāo] เป็นไข้(ตัวร้อน)
 • 生气 [shēngqì] โกรธ
 • 吵架 [chǎojià] ทะเลาะ
 • 放假 [fàngjià] ปิดเทอม
 • 养伤 [yǎngshāng] พักฟื้น
 • 办事 [bànshì] ทำงาน
 • 出国 [chūguó] เดินทางออกนอกประเทศ
 • 下雨 [xiàyǔ] ฝนตก
 • 下雪 [xiàxuě] หิมะตก
 • 上课 [shàngkè] เข้าเรียน
 • 保密 [bǎomì] เก็บไว้เป็นความลับ
 • 报仇 [bàochóu] แก้แค้น
 • 回信 [huíxìn] ตอบจดหมาย
 • 吃亏 [chīkuī] เสียเปรียบ
 • 报名 [bàomíng] สมัคร/ลงทะเบียน
 • 签名 [qiānmíng] เซ็นชื่อ
 • 化妆 [huàzhuāng] แต่งหน้า

เครดิต : https://media.eblcu.cn/cls/demo/401053/course/1/1/sid003.htm

Online Marketing
ออนไลน์คือทางรอด ไม่ใช่ทางเลือก สมัครวันนี้เรียนฟรี รับจำนวนจำกัด คลิ๊กเลย!