ความหมายของ 看重 กับ 重要

看重 กับ 重要 ภาษาจีน

ความหมายของ 看重 กับ 重要

  • 看重 [Kànzhòng] แปลว่า ให้ความสำคัญ/เน้นไปที่… เป็นคำกริยา
  • 重要 [zhòngyào] แปลว่า สำคัญ เป็นคำคุณศัพท์

เช่น

  • 这件事情很重要
    [Zhè jiàn shìqíng hěn zhòngyào] เรื่องนี้สำคัญ

ตัวอย่างประโยคที่มี 看重 กับ 重要 คู่กัน

  • 家里人不看重礼貌因为觉得品德比较重要。
    [Jiālǐ rén bù kànzhòng lǐmào yīnwèi juéde pǐndé bǐjiào zhòngyào.] ทางบ้านไม่เคร่งเรื่องมารยาท เพราะเห็นว่าคุณธรรมสำคัญกว่า

เครดิต : ครูดิว ติวจีนกลาง