ภาษาจีนที่เกี่ยวข้องกับ “心” หรือ ใจ

ความรัก และใจ

คำที่เกี่ยวข้องกับ “心”มีอยู่มากมาย ที่เลือก 3 คำนี้เพราะเอาไว้ใช้เตือนสติตัวเองค่ะ

1.信心 xìnxīn ความมั่นใจ

 • 一个人一定要对自己有信心。
  Yī gè rén yīdìng yào duì zìjǐ yǒu xìnxīn.
 • 他很有信心通过考试。
  Tā hěn yǒu xìnxīn tōngguò kǎoshì.

2.耐心 nàixīn ความอดทน

 • 他教育孩子特别耐心,孩子也就听他的话。
  Tā jiàoyù háizi tèbié nàixīn háizi yě jiù tīng tāde huà.
 • 如果你耐心再等我一下,我一定能把那本书找出来给你的。
  Rúguǒ nǐ nàixīn zài děng wǒ yīxià wǒ yīdìng néng bǎ nà běn shū zhǎo chūlái gěi nǐde.

3.细心 xìxīn ละเอียดรอบคอบ

 • 你要非常细心阅读考试的题目。
  Nǐ yào fēicháng xìxīn yuèdú kǎoshì de tímù.
 • 她很细心照顾孩子们的健康。
  Tā hěn xìxīn zhàogù háizi men de jiànkāng.

อ่านเพิ่มเติมได้ใน 别灰心-加油