ไวยากรณ์จีน : “很” คือ มาก หรือ very ในภาษาอังกฤษ ใช่หรือไม่

Gunth Lpnm ใน Love Chinese

เราลองมาดูประโยค 2 ประโยคต่อไปนี้

 • 今天我忙。
 • 他汉语说得流利。

สองประโยคข้างบน เป็นการใช้ภาษาจีนที่ไม่ค่อยดี หรือถูกต้องเท่าไร

เมื่อเราใช้คำคุณศัพท์ (形容词) เป็นภาคแสดง (谓语) หรือบทเสริม (补语) เราไม่สามารถพูด หรือกล่าวเฉพาะคำคุณศัพท์ออกมาเฉยๆ โดดๆ (ดังเช่น 2 ประโยคข้างต้น)

ประโยคที่ถูกต้อง คือ หน้า หรือหลังคำคุณศัพท์ควรมีส่วนประกอบอื่นอยู่ด้วย เช่น

 • 今天我很忙。
 • 他汉语说得很流利。

ความหมายของ “很” ในที่นี้ไม่ได้มีความหมายชัดเจนนัก “很忙” ก็คือ ยุ่ง หรือ busy ไม่ใช่ very busy

“非常忙” ต่างหากจึงจะหมายถึง ยุ่งมาก หรือ very busy

เราอาจจะพูดได้ตามตัวอย่างข้่างล่างนี้

 • 今天我 有点儿忙。
 • 今天我 比较忙。
 • 今天我 很忙。
 • 今天我 非常忙。
 • 今天我 太忙了。
 • 今天我 忙极了。
 • 他汉语说得 不流利。
 • 他汉语说得 不太流利。
 • 他汉语说得 不很流利。
 • 他汉语说得 比较流利。
 • 他汉语说得 很流利。
 • 他汉语说得 非常流利。
 • 他汉语说得 太流利了!
 • 他汉语说得 流利极了!
 • 他汉语说得 真流利啊!

แล้วกรณีใดบ้างที่เราสามารถใช้คำคุณศัพท์โดดๆ เดี่ยวๆ โดยไม่ต้องมีส่วนประกอบอื่นอยู่ด้วย เช่น “我忙”

1. กรณีที่ต้องการเปรียบเทียบ เช่น

 • 我忙,他不忙。
 • 他说得流利,他朋友说得不太流利。

2. กรณีที่ใช้ตอบคำถามบอก หรือแสดง “ผลของการเปรียบเทียบ” เช่น

 • 你跟你弟弟谁忙?
 • 我忙。(ความหมาย คือ 我比我弟弟忙。)
 • 他跟他朋友谁说得流利?
 • 他说得流利。(ความหมาย คือ 他比他朋友说得流利。)

 

โดย Gunth Lpnm ใน Love Chinese