ความแตกต่างระหว่าง 丰富, 富裕, 富有 และ 丰盛

Gunth Lpnm ใน Love Chinese

วันนี้มา “ปล่อยของ” อีกชุด (และจะทยอยปล่อยออกมาอีกเป็นระลอกๆ)

丰富、富裕、富有、丰盛 เป็นคำคุณศัพท์ (形容词) ทั้งหมด

หมายถึงอุดมสมบูรณ์, มั่งมี, มีเหลือมากพอ, เหลือกินเหลือใช้, ล้นเหลือ, ร่ำรวย, มีเงินมีทอง, ล่ำซำ ฯลฯ คำเหล่านี้ ถึงแม้จะมีความหมายคล้ายคลึง หรือใกล้เคียงกัน แต่ก็ใช้แทนกันไม่ได้ มาว่ากันทีละตัวเลย

1.丰富 [fēngfù] (อุดมสมบูรณ์) เน้น “ความอุดมสมบูรณ์” ในแง่มีเป็น “จำนวน” มาก และหลากหลาย “ประเภท” ใช้บรรยายได้ตั้งแต่ทรัพย์สินเงินทอง เนื้อหารายการ เนื้อหาหนังสือ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความคิด จินตนาการ อามรณ์ ความรู้สึก ฯลฯ เช่น

 • 丰富的经验
 • 知识非常丰富
 • 丰富多彩
 • 丰富的神话

คำตรงข้ามของ 丰富 [fēngfù] อุดมสมบูรณ์ คือ 缺乏 [quēfá] ขาดแคลน 、贫乏 [pínfá] ขาดแคลน  และ 匮乏 [kuìfá] ขาดแคลน

丰富 นอกจากเป็นคำคุณศัพท์ ยังเป็นคำกริยา (动词) ได้ด้วย เมื่อเป็นคำกริยาจะหมายถึง ทำให้ร่ำรวย, ทำให้อุดมสมบูรณ์, เพิ่มพูน เป็นต้น กรรมของกริยา 丰富 ส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่นามธรรม (จับต้องไม่ได้) (แต่ก็ใช้กับสิ่งที่เป็นรูปธรรม จับต้องได้ด้วย) เช่น

 • 我想参加一些活动,丰富自己的经验。

2.富裕 [fùyù] (มั่งคั่งบริบูรณ์) เน้น “ความอุดมสมบูรณ์” ในแง่มีมาก มีเหลือกินเหลือใช้ ไม่ขาดแคลน หรือร่ำรวย มั่งคั่งบริบูรณ์นั่นเอง มักใช้บรรยายมาตรฐาน หรือระดับชีวิตความเป็นอยู่ เช่น

 • 富裕社会
 • 富裕生活

3.富有 [fùyǒu] (มั่งมี) เน้นความ “เป็นเจ้าของ”  หรือ “มี” วัตถุสิ่งของในปริมาณ หรือจำนวนมาก ใช้ได้ทั้งกับทรัพย์สินเงินทอง (จับต้องได้) และสิ่งที่เป็นนามธรรม สื่อความหมายในด้านบวก ทั้งนี้ 富有 นิยมใช้ในภาษาเขียนมากกว่า เช่น

 • 富有经验
 • 富有魅力
 • 富有生命力

คำตรงข้ามของ 富有 [fùyǒu] ความมั่งมี คือ 贫穷 [pínqióng] ความยากจน

富有ใช้เป็นคำกริยาได้ (เช่นเดียวกับ 丰富) หมายถึง “มีเป็นจำนวน หรือปริมาณมาก” ฯลฯ ทั้งนี้ กรรมของ 富有 โดยทั่วไปจะต้องเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรม (จับต้องไม่ได้) เช่น

 • 富有冒险精神
 • 富有民族特色
 • 富有的银行家

4.丰盛 [fēngshèng] (มากมายหลายอย่าง, มากมายหลากหลาย) ใช้เฉพาะกับสิ่งที่เป็นรูปธรรม จับต้องได้ และนิยม (หรือส่วนใหญ่) ใช้กับอาหารการกินเท่านั้น สื่อถึงการมีอาหารการกิน “มาก” และ “ดี” หรือ “อุดมสมบรูณ์” เช่น

 • 丰盛的酒宴

คำตรงข้ามของ 丰盛 [fēngshèng] อุดมสมบูรณ์ คือ 贫乏 [pínfá] ขาดแคลน

ลองดูตัวอย่างประโยคกัน

 • 这本书的内容非常丰富。(เนื้อหาหนังสือ)
 • 中国人正在富裕起来,购买力越来越高。(มาตรฐาน/ระดับชีวิตความเป็นอยู่)
 • 这家公司的老板很富有。(ทรัพย์สินเงินทอง)
 • 昨天的晚会非常丰盛。(อาหารการกิน)

ตัวอย่างประโยค และวลีั (เพิ่มเติม) จาก 百度

 • 中国有丰富  的自然资源。
 • 我们生活在一个富裕的社会中。
 • 你到底有多富有啊?
 • 丰盛的自助晚餐

โดย Gunth Lpnm ใน Love Chinese