ภาษาจีนน่าสนใจ : …不…白不… […ไม่…ก็น่าเสียดาย]

การใช้ ...不...白不...

…不…白不… […ไม่…ก็น่าเสียดาย/…ไม่…ก็เสียเปล่า]

  • 不做白不做  [bùzuò báibuzuò] ไม่ทำก็น่าเสียดาย
  • 不吃白不吃 [bùchī báibuchī] ไม่กินก็น่าเสียดาย
  • 不卖白不卖 [bùmài báibumài] ไม่ขายก็น่าเสียดาย
  • 不买白不买 [búmǎi báibumǎi] ไม่ซื้อก็น่าเนียดาย
  • 不拿白不拿 [bùná báibuná] ไม่เอาก็น่าเสียดาย
  • 不骗白不骗 [bùpiàn báibupiàn] ไม่โกงก็น่าเสียดาย
  • 不看白不看 [bùkàn báibukàn] ไม่ดูก็น่าเสียดาย