ไวยากรณ์จีน การใช้ 不得不 vs 得

เรียนภาษาจีนกับครูจู

不得不 vs 得 [bùdé bù vs děi]  ปู้ เตอ ปู้ vs เต่ย

ทั้งสองคำนี้เป็นคำ กริยานุเคราะห์ 助动词: มันทำหน้าที่ขยายคำกริยา และ คำคุณศัพท์

不得不 bùdé bù

โครงสร้าง 不得不 + คำกริยา

แปลว่า…..ไม่อาจจะไม่ + กระทำ = ต้องกระทำ (ด้วยความจำเป็น)
หมายถึง… เน้นว่า ตัวเราไม่อยากจะกระทำสิ่งนี้ แต่สภาพและเงื่อนไข บีบบังคับให้กระทำ ด้วยความจำเป็น
ตัวอย่าง…

 • 考试结束的时间到了,我 [不得不+交] 考卷。
  kǎoshì jiéshù de shíjiān dàole, wǒ [bùdé bù jiāo] kǎojuàn.
  เวลาของการสอบสิ้นสุดลงแล้ว ฉัน [ไม่อาจจะไม่+ส่ง]กระดาษข้อสอบ
  (ฉันน่ะ ไม่ได้อยากส่งตอนนี้เล้ย…แต่หมดเวลาสอบแล้ว จำเป็นต้องส่ง )
 • 为了减肥,我 [不得不+运动]。
  wèile jiǎnféi, wǒ [bùdé bù +yùndòng].
  เพื่อ ลดความอ้วนแล้ว , ฉัน [ไม่อาจจะไม่+ออก]กำลังกาย
  (ฉัน ไม่ได้อยากออกกำลังกายเล้ย แต่ว่าฉันต้องการลดความอ้วน เลย จำเป็นต้องออกกำลังกาย)

得 děi ….ต้อง , จะต้อง , จักต้อง ,จำเป็นต้อง

1..แสดงถึงความจำเป็นต้องกระทำ

 • 我累了,得休息了。
  wǒ lèile, děi xiūxí le.
  ฉันเหนื่อยแล้ว ต้องหยุดพักผ่อนแล้วล่ะ
 • 我的手机丢了,得再买一个。
  wǒ de shǒujī diū le, děi zài mǎi yīgè.
  มือถือฉันหาย จำเป็นต้องซื้อใหม่อีกเครื่องหนี่ง

2. สิ่ง หรือ เรื่องราว ที่คนเรา ควรกระทำ

 • 做人得诚实。
  zuòrén děi chéngshí.
  จั้ว เยิ๋นร์ เต่ย เฉิงร์ สือร์
  เป็นคน จักต้อง ซื่อสัตย์จริงใจ
 • 人人都得遵守法律。
  rén rén dōu děi zūnshǒu fǎlǜ.
  เยิ๋นร์ เยิ๋นร์ โตว เต่ย จุน โส่วร์ ฝ่า ลวี่
  ทุกๆคนต่าง จักต้อง ปฎิบัติตามกฎหมาย

3. ในความเป็นจริง จะต้องกระทำ
พูดถึงเรื่องราวที่ต้องจัดการลำดับการการะทำก่อน

 • 明天是星期一,我们得上课。
  míngtiān shì xīngqí yī, wǒmen děi shàngkè.
  พรุ่งนี้เป็นวันจันทร์ พวกเรา จะต้อง เข้าเรียน
 • 下午我们得开会。
  xiàwǔ wǒmen děi kāihuì.
  ช่วงบ่าย พวกเรา จะต้อง ประชุม
 • 4.แสดงการ เสนอความคิดเห็น快迟到了,你得快一点儿。
  kuài chídàole, nǐ děi kuài yīdiǎn er.
  เกือบสายแล้วนะ , คุณ จะต้อง รีบๆหน่อย
 • 要下雨了,咱们得带上伞。
  yào xià yǔle, zánmen děi dài shàng sǎn.
  ฝนใกล้จะตกแล้ว, เรา จะต้อง พกร่มไปด้วย

5.  得+ตัวเลข …ประมาณ
(แสดงถึงจำนวนคร่าวๆโดยประมาณมักใช้แสดงเวลา และ ในด้านเงินทอง)

 • 从我家到学校开车得20 分钟。
  cóng wǒjiā dào xuéxiào kāichē děi 20 fēnzhōng.
  ขับรถ จากบ้านฉันถึงโรงเรียน ต้องใช้เวลาประมาณ ๒๐ นาที
 • 这个新书包得200 块钱。
  zhège xīn shūbāo děi 200 kuài qián.
  กระเป๋าหนังสือใบนี้ ต้องประมาณ ๒๐๐ บาท

6. คำปฎิเสธของ 得děi เต่ย… คือ 不用bùyòng ตามหลักผันเสียงต้องอ่านว่า ปู๋ ย่ง

A: 你明天上课吗?
A: nǐ míngtiān shàngkè ma ?
A: หนี่ หมิง เทียน สั้งร์ เข้อ มะ ?
A: พรุ่งนี้ คุณเข้าเรียนไหม ?

B: 明天上午得上课,下午不用。
B: míngtiān shàngwǔ děi shàngkè, xiàwǔ bùyòng.
B: หมิง เทียน สั้งร์ อู่ สั้งค์ เข้อ , เสี้ย.า อู่ ปู๋ ย่ง
B: พรุ่งนี้ช่วงเช้า ต้องเข้าเรียน , ช่วงบ่ายไม่ต้อง

บทสรุป

不得不 bùdé bù ปู้ เตอ ปู้
แปลว่า…..
ไม่อาจจะไม่ + กระทำ = ต้องกระทำ (ด้วยความจำเป็น)
หมายถึง…
เน้นว่า ตัวเราไม่อยากจะกระทำสิ่งนี้ แต่สภาพและเงื่อนไข บีบบังคับให้กระทำ ด้วยความจำเป็น

得 děi เต่ย….
แปลว่า….. ต้อง , จะต้อง , จักต้อง ,จำเป็นต้อง
หมายถึง….
๑..แสดงถึงความจำเป็นต้องกระทำ
๒.. สิ่ง หรือ เรื่องราว ที่คนเรา ควรกระทำ
๓.. ในความเป็นจริง จะต้องกระทำ
๔.. แสดงการ เสนอความคิดเห็น
๕… 得+ตัวเลข …ประมาณ
๖.. คำปฎิเสธของ 得děi เต่ย… คือ 不用bùyòng
………………………..
ด้วยความปารถนาดีจาก ครูจู ค่ะ
………………………..
อ้างอิง…汉语语法百项讲练

ติดตามได้ใน : ครูจู สอนภาษาจีนกลาง