สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jan 192013
 

ลองมาเปรียบเทียบการใช้ “一點兒” กับ “有點兒” กันดู

1.“一點兒” ประกอบด้วย จำนวน หรือเลข (數詞) “一” + ลักษณนาม (量詞) “點兒” อยู่ในรูปโครงสร้าง “一” + “ 點兒” หมายถึง “จำนวนที่ไม่แน่นอน (จำนวนหนึ่ง)” (หรือ “(จำนวน) นิดหน่อย”, “เล็กน้อย” ก็ได้) ใช้ขยายคน หรือสิ่งของ หรือเป็น 定語 นั่นเอง เช่น

 • 買一點兒水果。 (ซื้อผลไม้นิดหน่อย — จำนวนหนึ่ง)
 • 學一點兒漢語。 (เรียนภาษาจีนกลางนิดหน่อย)
 • 做一點兒吃的。 (ทำอะไรกินเล็กน้อย)

ส่วน “有點兒”เป็นกริยาวิเศษณ์ (副詞) หมายถึง “เล็กน้อย” (稍微) ใช้ขยายคน หรือสิ่งของไม่ได้ แต่ใช้ขยายคำคุณศัพท์ หรือคำกริยา ที่เรียกว่า 狀語 นั่นเอง เช่น

 • 有點兒高興。 (ดีใจนิดหน่อย)
 • 有點兒生氣。 (โกรธเล็กน้อย)

2.“一點兒” มักวางหลังคำคุณศัพท์ จะอยู่ในรูป หรือโครงสร้าง “形容詞 +(一)點兒” เช่น

 • 你來得早了(一)點兒。
 • 這件衣服貴了(一)點兒。
 • 人多了(一)點兒。

ส่วน “有點兒” วางไว้หน้าคำคุณศัพท์ ในรูป หรือโครงสร้าง “有點兒 + 形容詞” เช่น

 • 你來得有點兒早了。
 • 這件衣服有點兒貴。
 • 人有點兒多。

3.ในประโยคเปรียบเทียบ (“比”子句) จะใช้ได้แต่ “一點兒” เท่านั้น เช่น

 • 我比你胖一點兒。
 • 這間屋子比那間大一點兒。

4.“有點兒” มักใช้ในการเลือก (หรือเปรียบเทียบ) ระหว่างคุณสมบัติของสิ่งของ หรือกริยา (การกระทำ) ในความหมายไม่พึงพอใจ, ไม่เป็นไปตามที่ต้องการ (不如意的事情) ดังนั้น คำคุณศัพท์ (形容詞) หรือคำกริยา (動詞) มักเป็นคำที่มีความหมายในเชิงลบ (消極意義或貶義)

แต่ “一點兒” ไม่มีข้อจำกัดนี้ หมายถึงจะใช้กับคำคุณศัพท์ (形容詞) หรือคำกริยา (動詞) ที่มีความหมายในเชิงลบ หรือเชิงบวกก็ได้ เช่น

 • 有點兒笨。 (โง่นิดหน่อย — คุณศัพท์ด้านลบ)
 • 有點兒難。 (ยากเล็กน้อย — คุณศํพท์ด้านลบ)
 • 有點兒緊張。 (ซีเรียสเล็กน้อย — คุณศัพท์ด้านลบ)
 • 高興(一)點兒。 (ดีใจนิดหน่อย — คุณศัพท์ด้านบวก)
 • 這個學生笨了(一)點兒。 (โง่นิดหน่อย — คุณศัพท์ด้านลบ)
 • 別緊張,輕鬆(一)點兒。 (ผ่อนคลาย, สบายๆ นิดหน่อย — คุณศัพท์ด้านบวก)

5.เมื่อใช้ในรูป หรือโครงสร้าง “有點兒 + 不 + 形容詞/動詞” คำคุณศัพท์ (形容詞) หรือคำกริยา (動詞) จะเป็นคำที่มีความหมายในเชิงบวก (積極意義或褒義) เช่น

 • 有點兒不舒服。
 • 有點兒不高興。
 • 有點兒不懂事。
 • 有點兒不講道理。

6.“一點兒” และ “有點兒” สามารถใช้เป็นกริยาวิเศษณ์ (副詞) ได้ทั้งคู่ แต่ความหมายต่างกัน กล่าวคือ “一點兒” จะใช้ในรูปปฏิเสธ หรือใช้กับคำปฏิเสธ เช่น “不”、“沒(有)” เป็นต้น เท่านั้น หมายถึง “ปฏิเสธโดยสิ้นเชิง, ปฏิเสธทั้งหมด” และมักใช้ร่วมกับกริยาวิเศษณ์ “也”、“都”

ส่วน “有點兒” จะใช้ในรูป (ความหมาย) ปฏิเสธ หรือรูปบอกเล่าธรรมดาก็ได้ มีความหมายว่า “เล็กน้อย” เช่น

 • 一點兒也不緊張。
 • 他一點兒也不知道這件事。
 • 有點兒沒聽懂。
 • 有點兒不高興。
 • 她總有點兒擔心。
 • 媽媽有點兒生氣了。

โดย Gunth Lpnm ใน Love Chinese

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!