สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jan 192013
 

“只是”、”不過”、”可是”、”但是” และ “然而” ทั้งหมด เป็นคำสันธาน (連詞) ใช้เชื่อมข้อความ (ประโยคย่อย, อนุประโยค) ที่มีความสัมพันธ์แบบ 轉折 (หมายถึงข้อความ (ประโยค) ส่วนหน้า และส่วนหลัง มีความสัมพันธ์แบบหักมุม, ตรงกันข้าม หรือขัดแย้งกัน)

ข้อแตกต่าง และวิธีการใช้คำสันธานเหล่านี้ คือ

1. ในแง่น้ำหนัก (ความหนักเบา) ของความหมายของความสัมพันธ์แบบ 轉折

 • “只是”、”不過” — สื่อ หรือบอกความหมายของความสัมพันธ์แบบ 轉折 น้อย (เบา)
 • ส่วน “可是”、”但是”、”然而” — สื่อ หรือบอกความหมายของความสัมพันธ์แบบ 轉折 มาก (หนัก หรือชัดเจน) โดยเฉพาะ “然而” สื่อความหมายของความสัมพันธ์แบบ 轉折 มาก (หนัก) ที่สุด

ถ้าเรียงลำดับน้ำหนัก (ความหนักเบา) ของ (ความหมายของ) ความสัมพันธ์แบบ 轉折 จากมาก (หนัก) ไปหาน้อย (เบา) จะเป็น ดังนี้

 • 然而 > 但是 > 可是 > 不過 > 只是

2. ในแง่การใช้งาน “只是”、”可是” มักใช้ในภาษาพูด “不過”、”但是” ใช้ทั้งในภาษาพูด และภาษาเขียน ส่วน “然而” เป็นภาษาจีนโบราณ (文言) ใช้ในภาษาเขียนเป็นหลัก

3. “只是” ใช้เสริมความ, ขยายความ หรืออธิบายข้อความ (หรือประโยค) ที่อยู่ข้างหน้า ส่วน “不過” ใช้เสริมความ, ขยายความในบางกรณีได้ด้วยเช่นเดียวกัน เช่น

 • 我早想來你這兒看看,只是沒有時間。(เสริมความ)
 • 老師很欣賞你的才幹,不過他還是希望你在下面多鍛煉鍛煉。(เสริมความ)

ส่วน “可是”、”但是”、”然而” สื่อ หรือบอกความขัดแย้ง, ตรงกันข้ามของข้อความ (ประโยค) ส่วนหน้า และส่วนหลัง (ดังนั้น) ความสำคัญ หรือสาระที่ (ผู้พูด) ต้องการสื่อจะอยู่ที่ข้อความ หรือประโยคหลัง เช่น

 • 這菜看上去不怎麼樣,可是吃起來卻挺不錯。(บอกความขัดแย้ง, ตรงกันข้าม)
 • 她的聲音雖然不大,但是卻很堅決。(บอกความขัดแย้ง, ตรงกันข้าม)
 • 試驗多次被迫停止,然而他們並不灰心。(บอกความขัดแย้ง, ตรงกันข้าม)

ด้วยเหตุนี้ ถ้าเป็นการเสริมความ, ขยายความ หรืออธิบายข้อความ (หรือประโยค) จะใช้ “可是”、”但是”、”然而” ไม่ได้

และถ้าเป็นการสื่อ หรือบอกความขัดแย้ง หรือตรงกันข้ามกัน (ของข้อความ หรือประโยคส่วนหน้า และส่วนหลัง) จะใช้ “只是” ไม่ได้ (ดูตัวอย่างข้างบน)

4. คำที่ใช้ร่วมกัน (เข้าคู่กัน)

เมื่อใช้ “只是”、”不過” น้ำเสียงที่สื่อออกมาจะเบา, ไม่ชัดเจนตรงไปตรงมา (เป็นการสื่ออย่างอ้อมๆ หรือนุ่มนวล) ดังนั้น จะไม่ใช้ร่วมกับ “雖然” และ “卻” (ข้อความ หรือประโยคส่วนหน้าจะไม่ใช้ “雖然” และประโยคส่วนหลังจะไม่ใช้ “卻”) เช่น

 • 我其實很想去看看那個展覽,只是太忙。
 • 她的脾氣一向很大,不過現在好多了。

ส่วน “可是”、”但是” น้ำเสียงที่สื่อออกมาจะหนัก, ชัดเจน, ตรงไปตรงมา ดังนั้น มักจะใช้ร่วมกับ “雖然” และ “卻” หรือ “還” เช่น

 • 他雖然很忙,可是還是抽出時間來醫院看你。
 • 實驗雖然被迫停止,但是他並沒有停止研究。

ส่วน “然而” ถึงแม้น้ำเสียงจะสื่อความสัมพันธ์แบบ 轉折 ชัดเจน แต่ (โดยทั่วไป) จะไม่ใช้ร่วมกับ “雖然” เช่น

 • 條件確實很差,然而沒有一個被它嚇倒。

โดย Gunth Lpnm ใน Love Chinese

  One Response to “ไวยากรณ์จีน : การใช้ “只是”、”不過”、”可是”、”但是” และ “然而””

 1. น่าจะมี พิน ยิน กำกับด้วยนะครับ
  ผมอ่านพินยินได้ แต่ภาษาจีนไม่ค่อยได้ครับ

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!