สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Apr 112013
 

ไวยากรณ์จีน แบบง่ายๆกับครูจู

不得不 vs 得 [bùdé bù vs děi]  ปู้ เตอ ปู้ vs เต่ย
ทั้งสองคำนี้เป็นคำ กริยานุเคราะห์ 助动词: มันทำหน้าที่ขยายคำกริยา และ คำคุณศัพท์

不得不 bùdé bù ปู้ เตอ ปู้
โครงสร้าง 不得不 + คำกริยา
แปลว่า…..ไม่อาจจะไม่ + กระทำ = ต้องกระทำ (ด้วยความจำเป็น)
หมายถึง… เน้นว่า ตัวเราไม่อยากจะกระทำสิ่งนี้ แต่สภาพและเงื่อนไข บีบบังคับให้กระทำ ด้วยความจำเป็น
ตัวอย่าง…

考试结束的时间到了,我 [不得不+交] 考卷。
kǎoshì jiéshù de shíjiān dàole, wǒ [bùdé bù jiāo] kǎojuàn.
เข่า สื้อร์ เจี๋ย สู้ร์ เตอ สือร์ เจียน เต้า เลอ , หว่อ [ปู้ เตอ ปู้ +เจียว] เข่า เจวี้ยน
เวลาของการสอบสิ้นสุดลงแล้ว ฉัน [ไม่อาจจะไม่+ส่ง]กระดาษข้อสอบ
(ฉันน่ะ ไม่ได้อยากส่งตอนนี้เล้ย…แต่หมดเวลาสอบแล้ว จำเป็นต้องส่ง )
为了减肥,我 [不得不+运动]。
wèile jiǎnféi, wǒ [bùdé bù +yùndòng].
เว่ย เลอ เจี่ยน เฝย , หว่อ [ปู้ เตอ ปู้ +ยวิ่น ต้ง]
เพื่อ ลดความอ้วนแล้ว , ฉัน [ไม่อาจจะไม่+ออก]กำลังกาย
(ฉัน ไม่ได้อยากออกกำลังกายเล้ย แต่ว่าฉันต้องการลดความอ้วน เลย จำเป็นต้องออกกำลังกาย)
…………………………….
得 děi เต่ย….ต้อง , จะต้อง , จักต้อง ,จำเป็นต้อง
๑..แสดงถึงความจำเป็นต้องกระทำ
๑/๑
(สิ่งที่ตัวเองคิด สิ่งที่ตัวเองจำเป็นต้องกระทำ)

我累了,得休息了。
wǒ lèile, děi xiūxí le.
หว่อ เล่ย เลอ , เต่ย ซิว สิ เลอ
ฉันเหนื่อยแล้ว ต้องหยุดพักผ่อนแล้วล่ะ

๑/๒
我的手机丢了,得再买一个。
wǒ de shǒujī diū le, děi zài mǎi yīgè.
หว่อ เตอ โส่วร์ จี ติว เลอ , เต่ย ไจ้ ไหม่ อี๋ เก้อ
มือถือฉันหาย จำเป็นต้องซื้อใหม่อีกเครื่องหนี่ง

๒.. สิ่ง หรือ เรื่องราว ที่คนเรา ควรกระทำ
๒/๑
做人得诚实。
zuòrén děi chéngshí.
จั้ว เยิ๋นร์ เต่ย เฉิงร์ สือร์
เป็นคน จักต้อง ซื่อสัตย์จริงใจ

๒/๒
人人都得遵守法律。
rén rén dōu děi zūnshǒu fǎlǜ.
เยิ๋นร์ เยิ๋นร์ โตว เต่ย จุน โส่วร์ ฝ่า ลวี่
ทุกๆคนต่าง จักต้อง ปฎิบัติตามกฎหมาย

๓.. ในความเป็นจริง จะต้องกระทำ
๓/๑ พูดถึงเรื่องราวที่ต้องจัดการลำดับการการะทำก่อน
明天是星期一,我们得上课。
míngtiān shì xīngqí yī, wǒmen děi shàngkè.
หมิง เทียน สื้อร์ ซิง ชี อี , หว่อ เมิน เต่ย สั้งร์ เข้อ
พรุ่งนี้เป็นวันจันทร์ พวกเรา จะต้อง เข้าเรียน

๓/๒
下午我们得开会。
xiàwǔ wǒmen děi kāihuì.
เสี้ย.า อู่ หว่อ เมิน เต่ย ไค หุ้ย
ช่วงบ่าย พวกเรา จะต้อง ประชุม

๔.. แสดงการ เสนอความคิดเห็น
๔/๑
快迟到了,你得快一点儿。
kuài chídàole, nǐ děi kuài yīdiǎn er.
ไขว้ ฉือร์ เต้า เลอ, หนี เต่ย ไขว้ อี้ เตี่ยน เออร์
เกือบสายแล้วนะ , คุณ จะต้อง รีบๆหน่อย

๔/๒
要下雨了,咱们得带上伞。
yào xià yǔle, zánmen děi dài shàng sǎn.
เย่า เสี้ย.า อวี่ เลอ, จั๋น เมิน เต่ย ไต้ สั้งร์ สั่น
ฝนใกล้จะตกแล้ว, เรา จะต้อง พกร่มไปด้วย

๕… 得+ตัวเลข …ประมาณ
(แสดงถึงจำนวนคร่าวๆโดยประมาณมักใช้แสดงเวลา และ ในด้านเงินทอง)

๕/๑
从我家到学校开车得20 分钟。
cóng wǒjiā dào xuéxiào kāichē děi 20 fēnzhōng.
ฉงร์ หว่อ เจีย.า เต้า เสวีย เสี้ยว ไค เชอร์ เต่ย ๒๐ เฟิน จงร์
ขับรถ จากบ้านฉันถึงโรงเรียน ต้องใช้เวลาประมาณ ๒๐ นาที

๕/๒
这个新书包得200 块钱。
zhège xīn shūbāo děi 200 kuài qián.
เจ้อร์ เก้อ ซิน ซูร์ เปา เต่ย ๒๐๐ ไขว้ เฉียน
กระเป๋าหนังสือใบนี้ ต้องประมาณ ๒๐๐ บาท

๖.. คำปฎิเสธของ 得děi เต่ย… คือ 不用bùyòng ตามหลักผันเสียงต้องอ่านว่า ปู๋ ย่ง

A: 你明天上课吗?
A: nǐ míngtiān shàngkè ma ?
A: หนี่ หมิง เทียน สั้งร์ เข้อ มะ ?
A: พรุ่งนี้ คุณเข้าเรียนไหม ?

B: 明天上午得上课,下午不用。
B: míngtiān shàngwǔ děi shàngkè, xiàwǔ bùyòng.
B: หมิง เทียน สั้งร์ อู่ สั้งค์ เข้อ , เสี้ย.า อู่ ปู๋ ย่ง
B: พรุ่งนี้ช่วงเช้า ต้องเข้าเรียน , ช่วงบ่ายไม่ต้อง
…………………..
***บทสรุป
不得不 bùdé bù ปู้ เตอ ปู้
แปลว่า…..
ไม่อาจจะไม่ + กระทำ = ต้องกระทำ (ด้วยความจำเป็น)
หมายถึง…
เน้นว่า ตัวเราไม่อยากจะกระทำสิ่งนี้ แต่สภาพและเงื่อนไข บีบบังคับให้กระทำ ด้วยความจำเป็น

得 děi เต่ย….
แปลว่า…..
ต้อง , จะต้อง , จักต้อง ,จำเป็นต้อง
หมายถึง….
๑..แสดงถึงความจำเป็นต้องกระทำ
๒.. สิ่ง หรือ เรื่องราว ที่คนเรา ควรกระทำ
๓.. ในความเป็นจริง จะต้องกระทำ
๔.. แสดงการ เสนอความคิดเห็น
๕… 得+ตัวเลข …ประมาณ
๖.. คำปฎิเสธของ 得děi เต่ย… คือ 不用bùyòng
………………………..
ด้วยความปารถนาดีจาก ครูจู ค่ะ
………………………..
อ้างอิง…汉语语法百项讲练

ติดตามได้ใน : ครูจู สอนภาษาจีนกลาง

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!