สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Mar 272013
 

การใช้คำกริยา “使”、”令”、”讓” และ “叫”

(สำหรับเนื้อหาตอนนี้ ขอตอบแบบสั้นๆ พอได้ความรู้เบื้องต้นไว้ก่อน ทั้งนี้ เนื้อหาบางเรื่องที่ถาม อย่างเช่นเรื่องนี้ จริงๆ ต้องใช้เวลาอธิบายเยอะพอสมควร และถ้ามีหนังสือเรียนประกอบ และเป็นการอธิบายในห้องเรียน (น่า) จะทำความเข้าใจได้ง่ายกว่า … สำหรับตรงนี้ก็เอาพอทำความเข้าใจเบื้องต้นไว้ก่อนแล้วกัน)

1. “使” หมายถึง “ใช้” (使用) เช่น

 • 使了兩千塊錢。
 • 他跟我使了一個眼色。

2. “使” มีความหมายเหมือน “讓” กับ “叫” ในกรณีที่หมายถึง”ทำให้” (致使) สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้น หรือเป็นอย่างไร เช่น

 • 這首歌使我想起了童年時代的生活。

ซึ่งถ้าประธานเป็น “คน” จะใช้ “讓” หรือ “叫” แต่ถ้าประธานเป็น “วัตถุสิ่งของ” จะใช้ “使” เช่น

 • (我)讓你久等了。
 • 大熱天使我出了一身汗。

ในกรณีที่หมายถึง “ทำให้” (致使) ก็สามารถใช้ “令” ได้เช่นเดียวกัน แต่กรรม (หรือ兼語 – ดูความหมายของ 兼語 ส่วนถัดไป) ของ “令” จะต้องเป็น “คน”เท่านั้น ซึ่งการใช้ “令” ในความหมายนี้ จะสื่อถึงการเป็นผู้ “ถูกกระทำ” หรือ passive voice ค่อนข้างชัดเจน โดยมีความหมายถึงสาเหตุ หรือเงื่อนไขหนึ่งทำให้ (令) เกิดอารมณ์ ความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้น เช่น

 • 這個消息令人激動。
 • 令人驚訝。
 • 令人失望。

ทั้งนี้จะสังเกตเห็นว่า ส่วนประกอบหลัง “令人” (ซึ่งมักเป็นคำกริยา) จะมีกริยาวิเศษณ์ เช่น “很” ขยายอีกไม่ได้

3. ถ้าหมายถึง “ขอร้อง” (祈求) หรือ “สั่ง” (命令;使令) ให้ใครทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ต้องใช้ “讓” หรือ “叫” จะใช้ “使” ไม่ได้ เช่น

 • 老師讓/叫大家發表意見。
 • 你去叫她快點兒來。(ประโยคนี้ “叫” ไม่ได้แปลว่า “เรียก”แต่แปลว่า “สั่ง”)

ในกรณีที่หมายถึง”สั่ง” (命令;使令) ถ้าใช้ “令” ส่วนใหญ่จะใช้ได้ในกรณีที่หมายถึงผู้บังคับบัญชา หรือเจ้านาย “สั่ง” ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือลูกน้อง ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นต้น เช่น

 • 學校令他退學。

ประโยคตามตัวอย่างต่างๆ ด้านบน เรียกว่า 兼語句 คือประโยคที่มีโครงสร้างดังนี้

 • 主語 + 使令動詞(叫、讓、請等)+ 兼語(賓語/主語) + 動詞 + 賓語

兼語 หมายถึงคำที่ทำหน้าที่เป็นทั้งกรรม (賓語) และประธาน (主語) ในขณะเดียวกัน หมายถึงเป็นกรรมของกริยาตัวแรก (使令動詞) ในขณะเดียวกัน ก็เป็นประธานของกริยา (動詞) ตัวหลัง ดูตัวอย่างเพิ่มเติม เช่น

 • 老師叫我回答問題。
 • 我請一位老師教我漢語。

เอาพอเข้าใจก่อน จริงๆ “使”、”叫”、”讓” รวมทั้ง “被” ยังมีวิธีการใช้ในกรณีที่เป็นบุพบทอีกด้วย (มีโอกาสค่อยมาว่ากัน)

โดย Gunth Lpnm ใน Love Chinese

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!