สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
May 232015
 

แจกศัพท์ค่าใช้จ่ายต่างๆ

 • 水費 shuǐ fèi ค่าน้ำ
 • 電費 diànfèi ค่าไฟ
 • 學費 xuéfèi ค่าเล่าเรียน
 • 廣告費 guǎnggào fèi ค่าโฆษณา
 • 生活費 shēnghuófèi ค่าครองชีพ
 • 加班費 jiābān fèi ค่าล่วงเวลา
 • 電話費 diànhuà fèi ค่าโทรศัพท์
 • 工資 gōngzī ค่าจ้าง/ค่าแรง
 • 最低工資 zuìdī gōngzī ค่าแรงขั้นต่ำ
 • 罰款 fákuǎn ค่าปรับ
 • 雜費 záfèi ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
 • 解僱費 jiěgù fèi ค่าชดเชยกรณีเลิกจ้าง
 • 運費 yùnfèi ค่าระวาง
 • 搬運費 bānyùn fèi ค่าขนย้ายสิ่งของ
 • 經濟費 jīngjì fèi ค่านายหน้า
 • 報酬 bàochou ค่าตอบแทน
 • 車費 chē fèi ค่าโดยสารรถ
 • 損失費 sǔnshī fèi ค่าเสียหาย
 • 賠償金 péicháng jīn ค่าสินไหมทดแทน
 • 銀行手續費 yínháng shǒuxù fèi ค่าธรรมเนียมธนาคาร
 • 租房費 zūfáng fèi ค่าเช่าบ้าน
 • 租地費 zū dì fèi ค่าเช่าที่
 • 公費 gōngfèi ค่าใช้จ่ายของรัฐ
 • 郵費 yóufèi ค่าไปรษณียากร
 • 泰銖的價值 tàizhū de jiàzhí ค่าเงินบาท
 • 折舊費 zhéjiù fèi ค่าเสื่อมราคา
 • 手續費/ 服務費 shǒuxù fèi /fúwù fèi ค่าธรรมเนียม

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!