สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Apr 112011
 

เพลง : 王昭君 [wángzhāojūn]
ขับร้อง : 李燕萍 [lǐyànpíng]

闷坐 [mènzuò] เบื่อหน่าย, นั่งเฉยๆไม่ทำอะไร
雕 [diāo] แกะสลัก
鞍 [ān] อาน
皇 [huáng] จักรพรรดิ
神伤 [shénshāng] หดหู่ใจ
朝朝暮暮 [zhāozhāomùmù] เช้ายังเย็น, ทั้งวัน
黯然 [ànrán] เศร้าสลด,มืดสลัว
黯然神伤 [ànránshénshāng] รู้สึกหดหู่ใจ
前途 [qiántú] อนาคต
茫茫 [mángmáng] อ้างว้าง
极目 [jímù] มองสุดสายตา
翘望 [qiáowàng] เงยหน้าทอดสายตาออกไป
沙 [shā] ทราย
平 [píng] เสมอเรียบ, ระดับ, ยุติธรรม
雁 [yàn] ห่านป่า
落 [luò] ลง
声 [shēng] เสียง
断 [duàn] ขาด, หยุด
衡阳 [HéngYáng] เมืองเหิงหยาง
昏黄 [hūnhuáng] สลัว
返照 [fǎnzhào] สะท้อน
雁门关[yànménguān] ด่านประตูห่านป่า
塞外 [Sàiwài] ทางเหนือของกำแพงเมืองจีน
风霜 [fēngshuāng] ลมหิมะ
悠悠 [yōuyōu] เอ้อระเหย, ที่ไกล
马蹄 [mǎtí] กีบเท้าม้า
忙 [máng] ยุ่ง
整日 [zhěngrì] ทั้งวัน
思想 [sīxiǎng] คิดถึง
长夜 [chángyè] กลางคืนที่ยาวนาน
思量 [sīliang] คิดพิจารณา
梦 [mèng] ฝัน
君王 [jūnwáng] กษัตริย์, จักรพรรดิ
魂 [hún] วิญญาณ
往事 [wǎngshì] เรื่องในอดีต
难忘 [nánwàng] ยากที่จะลืม
琵琶 [pípa] ผีผา
一叠 [yīdié] หนึ่งรอบ
回首 [huíshǒu] หันหัวกลับ
望 [wàng] มอง
故国 [gùguó] บ้านเกิด
河山 [héshān] ภูเขาและแม่น้ำ
断肠 [duàncháng] อกหัก
家庭 [jiātíng] ครอบครัว
景况 [jǐngkuàng] สถานการณ์
家乡 [jiāxiāng] ชนบท
桩 [zhuāng] เสาเข็ม, กอง
恩 [ēn] บุญคุณ
前尘 [qiánchén] เรื่องในอดีต
惆怅 [chóuchàng] หดหู่ใจ,เศร้า
野草 [yěcǎo] ต้นหญ้า
天涯 [tiānyá] สุดขอบฟ้า
大道 [dàdào] ทางสัญจร,ถนนหลวง
风光 [fēngguāng] ทัศนียภาพ
残山剩水 [cánshānshèngshuǐ]
无心 [wúxīn] ไม่มีใจ
后事 [hòushì] เรื่องคราวหลัง
凄凉 [qīliáng] เศร้าวังเวง
身世 [shēnshì] ประสบการณ์ในชีวิต
飘零 [piāolíng] ร่วงโรย
渺茫 [miǎománg] ไม่แจ่มชัด,คลุมเครือ
目睹 [mùdǔ] เห็นกับตา
朝阳 [zhāoyáng] อาทิตย์ยามเช้า
地老天长 [dìlǎotiāncháng] ชั่วฟ้าดินสลาย
怀想 [huáixiǎng] ระลึกถึง
王昭君
闷坐雕鞍 思忆汉皇
朝朝暮暮 暮暮朝朝
黯然神伤 前途茫茫
极目空翘望 见平沙雁落
声断衡阳 月昏黄
返照雁门关上 塞外风霜
悠悠马蹄忙 整日思想
长夜思量 魂梦忆君王… 

 

阳关初唱 往事难忘
琵琶一叠 回首望故国
河山总断肠 忆家庭景况
桩萱恩重 隶萼情长
远别家乡 旧梦前尘
前尘旧梦 空惆怅
阳关再唱 触景神伤

琵琶二叠 凝眸望野草
闲花驿路长 问天涯茫茫
平沙雁落 大道霜寒
胡地风光 剩水残山
残山剩水 无心赏

阳关终唱 后事凄凉

琵琶三叠 前途望身世
飘零付渺茫 瞩君眼茫茫
魂归汉地 目睹朝阳
久后思量 地老天长
天长地老 长怀想
一曲琵琶 恨正长

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!