สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Feb 252011
 

如果这就是爱情

如果 [rúguǒ] ถ้าหากว่า
就是 [jiùshì] ก็คือ
爱情 [àiqíng] ความรัก
完整 [wánzhěng] สมบูรณ์แบบ

nǐ zuò le xuǎn zé duì de cuò de
你做了选择对的错的
เธอได้เลือกแล้ว ไม่ว่าถูกหรือผิด

wǒ zhī néng chéng rèn xīn shì tòng de
我只能承认 心是痛的
ฉันได้แต่ยอมรับ ใจแม้จะเจ็บปวด

huái yí nǐ shě de wǒ bèi shāng de nà mo shēn
怀疑你舍得 我被伤的那么深
สงสัยว่าเธอทนเห็น ฉันเจ็บหนักขนาดนี้ได้อย่างไร

jiù fàng shēng kū le hé bì zài qiáng rěn
就放声哭了 何必再强忍
ได้แต่ส่งเสียงร่ำไห้ออกมา ใยต้องอดกลั้นต่อไป

wǒ méi yǒu xuǎn zé wǒ bù zài wán zhěng
我没有选择 我不再完整
ฉันไม่มีทางเลือก ฉันไม่ได้สมบูรณ์แบบอีกต่อไป

yuán lái zuì hòu de wěn rú cǐ bīng lěng
原来最后的吻 如此冰冷
มิน่าล่ะจุมพิตครั้งสุดท้าย ถึงได้เยือกเย็นเช่นนี้

nǐ zhī néng mò rèn wǒ yào bèi gē shě
你只能默认 我要被割舍
เธอยอมรับโดยปริยาย ฉันต้องถูกตัดขาด

yǎn kàn a nǐ zǒu le
眼看着 你走了
สายตามองเธอ เดินจากไป

rú guǒ zhè bú shì jié jú rú guǒ wǒ huán ài nǐ
* 如果这不是结局 如果我还爱你
หากนี่ไม่ใช่ตอบจบ หากฉันยังคงรักเธอ

rú guǒ wǒ yuàn xiāng xìn nǐ jiù shì wéi yī
如果我愿相信 你就是唯一
หากฉันยอมเชื่อว่า เธอคือหนึ่งเดียวในใจฉัน

rú guǒ nǐ tīng dào zhè lǐ rú guǒ nǐ yī rán fàng qì
如果你听到这里 如果你依然放弃
หากเธอได้ฟังถึงตอนนี้  หากเธอยังคงต้องการเลิกกัน

nà zhè jiù shì ài qíng wǒ nán yǐ kàng jù
那这就是爱情 我难以抗拒
งั้นคงเป็นเพราะความรัก ซึ่งฉันไม่อาจขัดขืนได้

rú guǒ zhè jiù shì ài qíng běn lái jiù bù gōng píng
** 如果这就是爱情 本来就不公平
หากนี่คือความรัก ย่อมไม่มีความยุติธรรม

nǐ bù xū yào jiǎng lǐ wǒ kě yǐ lí qù
你不需要讲理 我可以离去
เธอไม่ต้องการถกเหตุผล  ฉันก็ยินยอมจากไป

rú guǒ wǒ chéng quán le nǐ rú guǒ wǒ néng zhù fú nǐ
如果我成全了你  如果我能祝福你
หากฉันเห็นด้วยกับเธอ  หากฉันอวยพรให้เธอได้

nà bú shì wǒ kàn qīng shì wǒ zhèng míng wǒ ài nǐ
那不是我看清 是我证明我爱你。。。 **
นั่นไม่ใช่เพราะว่าฉันเข้าใจ แต่คือการยืนยันว่าฉันรักเธอ

huī sè de tiān kōng wú fǎ cāi tòu
灰色的天空 无法猜透
ท้องฟ้าหม่นหมอง มิอาจคาดเดา

duō yú de yǎn lèi wú fǎ wǎn liú
多余的眼泪 无法挽留
น้ำตาส่วนเกิน มิอาจระงับไว้

shén mo dōu qiān dòng gǎn jué zhēn de hǎo cuì ruò
什么都牵动 感觉真的好脆弱
อะไรก็ล้วนสั่นคลอน รู้สึกถึงความเปราะบางยิ่ง

bèi hē hù de rén yuán lái bú shì wǒ
被呵护的人 原来不是我
คนที่ถูกทนุถนอมดูแล ที่แท้ไม่ใช่ฉัน

wǒ bú yào nǐ zǒu wǒ bù xiǎng fàng shǒu
我不要你走 我不想放手
ฉันไม่ต้องการให้เธอจากไป ฉันไม่คิดจะวางมือ

què yòu bù néng gòu shē qiú tóng qíng de wēn róu
却又不能够奢求同情的温柔
แต่ไม่อาจอ้อนวอนขอความอ่อนโยนเพราะความสงสาร

nǐ kě yǐ zì yóu wǒ yuàn yì chéng shòu
你可以自由 我愿意承受
เธอเป็นอิสระได้แล้ว ฉันเต็มใจยอมรับ

bǎ zuó tiān liú gěi wǒ
把昨天留给我 *
ทิ้งวันวานไว้ที่ฉัน

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!