สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jan 302011
 

“เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จึงได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์” [John3:16 ]

ด้วยความรักอย่างหาที่เปรียบมิได้บนผืนแผ่นดินโลก มนุษย์ที่เต็มไปด้วยความบาป ความมืด  แต่กระนั้นพระเจ้าก็ยังทรงรักเรา ยอมแม้กระทั่งส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาบนโลกมนุษย์ เพื่อตายแทนคนบาปอย่างพวกเรา คนๆ นั้นมีพระนามว่า “เยซู” เพื่อให้เราทุกคนที่เชื่อและหลงหายไปในโลก ได้รับความรอด (ด้านจิตวิญญาณ)  และวันๆ นั้น ก็คือวันประสูติของพระเยซูคริสตเจ้า  ซึ่งก็คือวันคริสต์มาส นั่นเอง ที่ชาวโลกต่างชื่นชมยินดี เฉลิมฉลองถึงวันประสูติของพระองค์ …โอ้พระเยซู โอ้พระเยซู โอ้พระเยซู

约翰福音3:16

神爱世人,甚至将他的独生子赐给我们,叫一切信他的,不至灭亡,反得永生。

John 3:16

For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!