สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jan 302011
 

เทศกาลกินเจ (素食节Sùshíjié, 九皇斋节Jiǔhuángzhāi jié)

เทศกาลกินเจ ภาษาจีนเรียกว่า 食节Sùshíjié หรือ 九皇斋节Jiǔhuángzhāi jié ปีหนึ่งจะมีแค่ครั้งเดียว โดยจะเริ่มกินเจกันในทุกวันขึ้น1ค่ำถึง9ค่ำเดือนเก้าของปฏิทินจีนจันทรคติ (素食节每年都在中国历阴历九月举行)  ศัพท์และตัวอย่างประโยคที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลกินเจ ได้แก่

 • 素食 อาหารมังสวิรัติ
 • 九皇斋  ,九皇斋节是泰国传统节目之一。
 • 吃素 กินมังสวิรัติ
 • 普通的信佛之人吃斋人是什么时候。(吃斋)
 • 阴历 จันทรคติ
 • 中国历 ปฏิทินจีน
 • 吃素念佛 กินเจสวดมนต์
 • 吃斋礼佛  กินเจไหว้พระ
 • 吃素不吃荤 กินเจไม่กินอาหารคาว
 • 怎样自制面筋。(面筋 หมี่กึง เป็นสำเนียงแต้จิ๋ว เพื่อเรียกแป้งหมี่ที่นำมาทำอาหารเจ เนื่องจากหมี่กึงจะมีความเหนียวหนึบคล้ายเอ็น แต่ก็มีหลายแบบ เป็นก้อนแป้ง หรือที่ทำเป็นแผ่นหนา คนแต้จิ๋วนิยมนำไปทำพะโล้ เป็นเส้น หรือที่คล้ายไส้หมูหรือตือฮวนปลอม 面肠 หรือลูกบอลทรงกลมทอด 油面筋 นิยมนำไปทำแกงจืด)
 • 手把手教你做面筋。(手把手 สอนทำแบบจับมือทำ)
 • 泰国九皇斋盛会吃斋人数增加。(盛会 งานชุมนุม)
 • 阿弥陀佛 ! 我想初一,十五吃斋。(初一十五 กินเฉพาะวันที่ 1 และ 15)
 • 为什么信佛的人每月初一十五都要吃斋礼佛?
 • 宗教仪式 พิธีทางศาสนา
 • 教徒 ศาสนิกชน
 • 虔诚 นับถือ(ศาสนา)ด้วยความจริงใจ
 • 中国神像游行 zhōngguó shénxiàng yóuxíng ขบวนพิธีแห่พระของศาลเจ้าจีนต่างๆ
 • 赤脚踩热炭 chì jiǎo cǎi rè tàn พิธีเดินลุยไฟ
 • 爬刀梯 pá dāo tī พิธีเดินขึ้นบันไดมีด

普吉素食节-素食节的10条规则

 1. 节日期间沐浴更衣
 2. 洗净厨房器具,使用时从不参加节日活动的人那儿取用
 3. 节日期间穿白色衣衫
 4. 行为符合身心意愿
 5. 戒荤
 6. 戒女色
 7. 戒酒
 8. 服丧期间的人不应参加节日活动
 9. 怀孕妇女不应观看任何典礼
 10. 经期妇女不应参加典礼

素食【sùshí】 vegetarian diet; be a vegetarian.
规则【guīzé】 rule; regulation; regular.
节日【jiérì】 festival; red-letter day; holiday.
期间【qījiān】 time; period; course.
沐浴【mùyù】 have (or take) a bath; bathe; immerse.
更衣【gēngyī】 change one’s clothes.
厨房【chúfáng】 kitchen.
器具【qìjù】 utensil; implement; appliance.
使用【shǐyòng】 make use of; use; employ; apply.
参加【cānjiā】 join; attend; take part in; give.
活动【huódòng】 move about, exercise; shaky, unsteady; movable, mobile,
flexible; activity, manoeuvre; use personal influence or irregular means;
behaviour.
那儿【nàr】 that time; then.
白色【báisè】 white (colour); White (as a symbol of reaction).
行为【xíngwéi】 action; behaviour; conduct.
符合【fúhé】 accord with; tally with; conform to; be in keeping with;
coincidence.
身心【shēnxīn】 body and mind.
意愿【yìyuàn】 wish; desire; aspiration.
女色【nǚsè】 woman’s charms.
服丧【fúsāng】 be in mourning.
怀孕【huáiyùn】 be pregnant.
妇女【fùnǚ】 woman.
观看【guānkàn】 watch; view.
任何【rènhé】 any; whichever; whatever.
典礼【diǎnlǐ】 ceremony; celebration.
经期【jīngqī】 (menstrual) period.

素食节每年都在中国历阴历九月举行。人们相信,素食节以及与之相伴的宗教仪式必将给那些参加仪式的虔诚教徒带来好运。在这期间,当地的华裔居民都会 严格地遵守十天的斋戒,只吃素食,以净化灵魂,积功德。各个中式寺院和庙宇都会举行宗教仪式,还有赤脚踩热炭和爬刀梯等精彩的表演。

每年【měinián】 every year; each year; yearly.
中国【Zhōngguó】 China.
阴历【yīnlì】 lunar calendar.
九月【jiǔyuè】 September; the nineth month of the lunar year; the nineth
moon.
举行【jǔxíng】 hold (a meeting, ceremony, etc.).
人们【rénmén】 people; men; the public.
相信【xiāngxìn】 believe in; be convinced of; have faith in.
以及【yǐjí】 as well as; along with; and .
宗教【zōngjiào】 religion.
仪式【yíshì】 ceremony; rite; function.
必将【bìjiāng】 inevitably.
那些【nàxiē】 those.
虔诚【qiánchéng】 pious; devout.
教徒【jiàotú】 believer (or follower) of a religion.
带来【dàilái】 bring about.
好运【hǎoyùn】 good luck.
当地【dāngdì】 at the place in question; in the locality; local.
华裔【huáyì】 foreign citizen of Chinese origin.
居民【jūmín】 resident; inhabitant.
都会【dūhuì】 city; metropolis.
严格【yángé】 strict; rigorous; rigid; stringent.
遵守【zūnshǒu】 observe; abide by; comply with.
斋戒【zhāijiè】 abstain from meat, wine, etc (when offering sacrifices t
ogods or ancestors); fast.
吃素【chīsù】 abstain from eating meat; be a vegetarian.
净化【jìnghuà】 purify.
灵魂【línghún】 soul; spirit.
功德【gōngdé】 merits and virtues; charitable and pious; deeds; benefaction;
beneficence; works.
各个【gègè】 each; every; various; one by one; separately.
中式【zhōngshì】 Chinese style.
寺院【sìyuàn】 temple; monastery.
庙宇【miàoyǔ】 temple.
赤脚【chìjiǎo】 barefoot.
精彩【jīngcǎi】 brilliant; splendid; wonderful.
表演【biǎoyǎn】 perform; act; play; performance; exhibition; demonstrate.

普吉素食节-庆祝方式

为期9天的节日期间,虔诚的佛徒戒食肉食品和一些蔬菜。其他活动有全球九个圣徒的欢迎仪式、游行、中国神像游行和许多让你目瞪口呆的特级表演,据说 其灵感来源于神。普吉素食节每年都在中国历阴历九月举行。人们相信,素食节以及与之相伴的宗教仪式必将给那些参加仪式的虔诚教徒带来好运。在这期间,当地 的华裔居民都会严格地遵守十天的斋戒,只吃素食,以净化灵魂,积功德。各个中式寺院和庙宇都会举行宗教仪式,还有赤脚踩热炭和爬刀梯等精彩的表演。

庆祝【qìngzhù】 celebrate.
方式【fāngshì】 way; fashion; pattern.
为期【wéiqī】 (to be completed) by a definite date.
肉食【ròushí】 carnivorous; meat.
一些【yīxiē】 a number of; certain; some; a few; a little.
蔬菜【shūcài】 vegetables; produce.
其他【qítā】 other; else.
全球【quánqiú】 the whole world; global.
圣徒【shèngtú】 saint.
欢迎【huānyíng】 welcome; greet.
游行【yóuxíng】 parade; march; demonstration.
神像【shénxiàng】 the picture or statue of a god or Buddha.
许多【xǔduō】 many; much; a great deal of; a lot of.
目瞪口呆【mùdèngkǒudāi】 gaping; stupefied; dumb struck.
特级【tèjí】 special grade; superfine.
据说【jùshuō】 it is said; they say; allegedly.
灵感【línggǎn】 inspiration.
来源【láiyuán】 source; origin.

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก จดหมายข่าว อาศรมสยาม-จีนวิทยา ฉบับที่ 51 (ตุลาคม 2549)

ความเป็นมาของเทศกาลกินเจในหมู่คนไทยเชื้อสายจีน

เทศกาลกินเจที่คนไทยเชื้อสายจีนปฏิบัติมาเป็นเวลาช้านานนั้น ถือเป็นประเพณีอันดีงาม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสุขภาพและจรรโลงใจเพื่อนมนุษย์ให้งดเว้นจากการ ฆ่าสัตว์ช่วงระยะเวลาหนึ่ง ทว่า ความเป็นมาของเทศกาลนี้ก็กลับเริ่มไม่เป็นที่รู้จัก จนคนรุ่นใหม่หรือแม้กระทั่งคนที่มีอายุมากก็ไม่สามารถให้คำตอบที่ชัดเจนได้

ความจริงแล้ว คนจีนที่อยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่ไม่ได้บัญญัติเทศกาลนี้ไว้ในเทศกาลสำคัญของชน ชาติ จะเป็นประเพณีที่ยึดปฏิบัติกันเพียงชาวจีนโพ้นทะเลเท่านั้นโดยเฉพาะคนจีน เชื้อสายฮกเกี้ยน ซึ่งถือเป็นกลุ่มคนที่ริเริ่มและยึดถือประเพณีนี้มาตลอดเวลา ต่อมา เริ่มมีการไปมาหาสู่ระหว่างคนจีนเชื้อสายต่างๆ จึงเกิดการรับเอาประเพณีกินเจไว้เป็นเทศกาลสำคัญเทศกาลหนึ่งของปี ดังนั้น หากเราลองสังเกตกันดีๆ ก็จะพบว่า บนเกาะภูเก็ตซึ่งเป็นแหล่งรวมของชาวจีนเชื้อสายฮกเกี้ยน จะจัดงานเฉลิมฉลองที่คึกคักยิ่งใหญ่กว่าที่อื่นๆ และมีธรรมเนียมปฏิบัติที่เคร่งครัดมาก

การกินเจในช่วงวันขึ้น 1 ค่ำเดือน 1 ถึงขึ้น 9 ค่ำเดือน 9 (ตามปฏิทินจันทรคติ) นั้น วัตถุประสงค์เดิม ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการถือศีลตามหลักคำสอนทางศาสนา แต่เป็นสัญลักษณ์ของการรำลึกถึงวีรบุรุษที่ลุกขึ้นมาโค่นล้มราชวงศ์ชิง(清代)และกอบกู้ราชวงศ์หมิง(明代) หรือเรียกกันในภาษาจีนว่า ฟั่นชิงฟู่หมิง (反清复明)  กล่าวคือ เมี่อสองสามร้อยปีก่อน หลังจากที่ชาวแมนจูยึดครองราชวงศ์หมิงและสถาปนาราชวงศ์ชิง ชาวฮั่น(汉 人)ซึ่งเป็นลูกหลานราชวงศ์หมิงยังมีใจคิดก่อการกบฏเพื่อฟื้นฟูอำนาจทางการ เมืองของราชวงศ์หมิงให้กลับคืนมา แต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จ เพราะถูกทางการปราบปรามด้วยมาตรการที่เหี้ยมโหดและเด็ดขาด จึงมีผู้พลีชีพไปกับการในครั้งนั้นจำนวนไม่น้อย การกินเจจึงเป็นการรำลึกถึงวีรบุรุษเหล่านี้

นอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าจากปากสู่ปากในกระแสอื่นว่า มีผู้นำกบฏคนหนึ่งนามว่าจิ่วหวงจื่อ (九皇子) ฆ่าตัวตายเพื่อเรียกร้องความมุ่งมั่นของมิตรสหายในการต่อต้านราชวงศ์ชิง คณะกบฏจึงจัดงานศพเซ่นไหว้เป็นเวลา 9 วัน 9 คืน และเชิญชวนชาวบ้านในเมืองให้งดเว้นอาหารสัตว์ และบังหน้าด้วยการแสร้งทำเป็นจัดพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อไม่ให้ทางการทราบข่าว การเคลื่อนไหวดังกล่าว

บ้างก็ว่า วีรบุรุษที่ล้มเหลวจากการต่อต้านราชวงศ์ชิงหลบหนีมาถึงประเทศเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ด้วยความโศกเศร้าเรื่องการสูญเสียชาติบ้านเมือง จึงจัดงานกินเจเพื่อระลึกถึงความยิ่งใหญ่ของผู้นำกล้าที่เสียชีวิตไปกับ เหตุการณ์กบฏทั้ง 9 ท่าน งานกินเจนี้เลยได้ชื่อว่า จิ่วหวงจัยเจี๋ย (九皇斋节) ชาวจีนที่อพยพจากจีนมาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย เป็นผู้เผยแพร่ประเพณีดังกล่าว

อย่างไรก็ดี ถึงแม้การกินเจจะมีวัตถุประสงค์คลาดเคลื่อนจากของเดิมอย่างมาก แต่ก็เป็นประโยชน์ต่อสังคม ทุกวันนี้ เทศกาลกินเจกลายเป็นประเพณีที่สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวไทยเชื้อสาย จีนและชาวไทย เพราะถือเป็นคุณค่าต่อสุขภาพและจิตใจในเวลาเดียวกัน

  2 Responses to “เทศกาลกินเจ (素食节Sùshíjié, หรือ九皇斋节Jiǔhuángzhāi jié)”

 1. มูลนิธิปอเต็กตึ้ง ภาษาจีนกลางเขียนอย่างไร

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!