สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Mar 302015
 

เกร็ดความรู้ภาษาจีนเรื่องการใช้ “多麼 duōme” ค่ะ

1) ใช้ในประโยคอุทาน แสดงถึงระดับที่สูงหรือมาก => ….ยิ่งนัก,….เป็นอย่างมาก,…เป็นอย่างยิ่ง เช่น

 • 她是多麼好的老師啊! tā shì duōme hǎo de lǎoshī a หล่อนช่างเป็นครูที่ดียิ่งนัก!
 • 景色多麼漂亮啊! jǐngsè duōme piàoliang a ทัศนียภาพช่างงดงามยิ่งนัก!
 • 那個姑娘多麼可愛啊! nàgè gūniang duōme kě’ài a หญิงสาวผู้นั้นน่ารักยิ่งนัก!

2) ใช้ในประโยคเชิงซ้อนที่มีความสัมพันธ์แบบมีเงื่อนไข มักใช้คู่กับ 不管(ไม่ว่า),無論 (ไม่ว่า) => …..เพียงใด,…..แค่ไหน เช่น

 • 無論你多麼聰明,也不可能什麼都知道!
  wúlùn nǐ duōme cōngmíng, yě bù kěnéng shénme dōu zhīdào
  ไม่ว่าคุณจะฉลาดแค่ไหน คุณก็ไม่สามารถรู้ทุกเรื่อง !!!

3) ใช้ในประโยคคำถาม ใช้ถามระดับหรือปริมาณ => ….แค่ไหน,….เท่าไหร่ เช่น

 • 你家離學校多麼遠? nǐ jiā lí xuéxiào duōme yuǎn บ้านของคุณไกลจากโรงเรียนแค่ไหน?
 • 從這裡到教堂多麼遠? cóng zhèlǐ dào jiàotáng duōme yuǎn จากที่นี่ไปโบสถ์ไกลแค่ไหน?
 • 這件事到底有多麼重要啊? zhè jiàn shì dàodǐ yǒu duōme zhòngyào a เรื่องนี้มันสำคัญแค่ไหนกันเชียว?

หมายเหตุ: 多麼 duōme สามารถใช้เป็น 多 duō เฉยๆก็ได้ค่ะ เช่น

 • 有多麼遠? yǒu duōme yuǎn => 有多遠? yǒu duō yuǎn
 • 多麼漂亮啊 duōme piàoliang a => 多漂亮啊 ! duō piàoliang a
 • 多麼幸福啊 duōme xìngfú a => 多幸福啊! duō xìngfú a

 

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!