สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jun 012011
 

1. เรียนรู้จากวิวัฒนาการของอักษรจีน (chinese character evolution)

ตัวอย่างอักษรภาพ
日[rì] ดวงอาทิตย์,山[shān] ภูเขา,水[shuǐ] น้ำ,木[mù] ไม้,林[lín] ป่า,森[sēn] ป่าไม้, 鸟[niǎo] นก
象[xiàng] ช้าง, 草[cǎo] หญ้า,田[tián] นา, 竹[zhú] ไม้ไผ่,马[mǎ] ม้า,夫[fū] ผู้ชาย(สามี),刀[dāo]มีด
舟[zhōu] เรือลำเล็ก,鱼[yú] ปลา, 网[wǎng] ตาข่าย,燕[yàn] นกนางแอ่น,云[yún] เมฆ,雨[yǔ] ฝน
伞[sǎn] ร่ม,石[shí] หิน,火[huǒ] ไฟ,龟[guī] เต่า, 鹿[lù] กวาง,豕 [shǐ] หมู,虎[hǔ] เสือ,叟[sǒu] คนแก่
弓[gōng] ธนู,舍[shè] บ้านพัก, 羊[yáng] แกะ,花[huā] ดอกไม้, 门[mén] ประตู,犬[quǎn] สุนัข
子[zǐ] เด็ก (ลูก),女[nǚ] ผู้หญิง (ภรรยา),月[yuè] เดือน

 

2. เรียนรู้จาก ส่วนประกอบของอักษรข้าง (偏旁) ที่มีวิวัฒนาการจากอักษรภาพ (形声字)

ตัวอย่างอักษรข้าง

偏旁 名称 例字
两点水儿 [liǎngdiǎnshuǐr] อักษรสองหยดน้ำ (เกี่ยวกับน้ำแข็ง) 次、冷、准
三点水儿 [sāndiǎnshuǐr] อักษรสามหยดน้ำ (เกี่ยวกับน้ำ) 汅,氾,氿,汀,汁
秃宝盖儿 [tūbǎogàir] อักษรหัวเป่า 写、军、冠
讠[言] 言字旁儿 [yánzìpángr] อักษรข้างคำพูด 计、论、识
偏厂儿 [piānchǎngr] อักษรข้างโรงเรือน 厅、历、厚
三匡栏儿 [sānkuānglánr] 

三匡儿 [sānkuāngr]

区、匠、匣
刂(刀) 立刀旁儿 [lìdāopángr] อักษรข้างมีดดาบ (เกี่ยวกับของมีคม) 

立刀儿 [lìdāor]

列、别、剑
同字匡儿 [tóngzìkuāngr] กรอบอักษรถง 冈、网、周
亻(人) 单人旁儿 [dānrénpángr] อักษรข้างคน (เกี่ยวกับคน) 

单立人儿 [dānlìrénr]

仁、位、你
包字头儿 [bāozìtóur] อักษรหัวเปา 勺、勾、旬
私字儿 [sīzìr] อักษรข้างแขน 允、去、矣
建之旁儿 [jìànzhīpángr] อักษรข้างเจี้ยน 廷、延、建
单耳旁儿 [dān’ěrpángr]  อักษรข้างหูเดี่ยว 

单耳刀儿 [dān’ěrdāor]

卫、印、却
穴宝盖 [xuébǎogài] อักษรหัวถ้ำ 空、穷
禹字旁 [yǔzìpáng] 禹、禽
爪字旁/爪字头 [zhuǎzìpáng/zhuǎzìtóu]  อักษรกรงเล็บ 爬、采
卜字旁 [bǔzìpáng] อักษรเสี่ยงทาย 占、卦
儿字底 [érzìdǐ] อักษรภาพลักษณ์เด็กคลาน 光、兄
鱼字旁 อักษรข้างปลา 鲸、鲜
黑字头/黑字旁/黑字底 อักษรดำ 墨、默、黛
双耳旁儿 [shuāng’ěrpángr] 

双耳刀儿 [shuāng’ěrdāor]

左耳刀儿 [zuǒ’ěrdāor] (อยู่ทางซ้าย) อักษรข้างหูซ้าย (阜) เกี่ยวกับเนินดิน,ภูเขาเล็กๆ

右耳刀儿 [yòu’ěrdāor] (อยู่ทางขวา) อักษรข้างหูขวา (邑) เกี่ยวกับประเทศ, เมือง, เขต

防、阻、院 

邦、那、郊

丬 [爿] 将字旁儿 [jiàngzìpángr] 壮、状、将
忄[心] 竖心旁儿 [shùxīnpángr] อักษรข้างใจ 

竖心儿 [shùxīnr]

怀、快、性
心字底 [xīnzìdǐ] อักษรล่างใจ
竖心底 shùxīndǐ อักษรล่างใจ
宝盖儿 [bǎogàir] อักษรหัวเป่า (ภาพลักษณ์หลังคาบ้าน) 宇、定、宾
广 广字旁儿 [guǎngzìpángr] อักษรข้างโรงงาน 庄、店、席
辶 [走] 走之儿 [zǒuzhīr] อักษรข้างการเดินทาง 过、还、送
提土旁儿 [títǔpángr] อักษรข้างดิน 

剔土旁儿 [títǔpángr]

地、场、城
艹 [艸] 草字头儿 [cǎozìtóur] อักษรหัวต้นหญ้า 

草头儿 [cǎotóur]

艾、花、英
弄字底儿 [nòngzìdǐr] ภาพลักษณ์มือสองข้างถือสิ่งของ 开、弁、异
尤字旁儿 [yōuzìpángr] 尤、龙、尥
扌[手] 提手旁儿 [tíshǒupángr] อักษรข้างมือ 

剔手旁儿 [tīshǒupángr]

扛、担、摘
方匡儿 [fāngkuàngr] อักษรกรอบสี่เหลี่ยม 因、国、图
彳(人人) 双人旁儿 [shuāngrénpángr] อักษรข้างคนสองคน เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวหรือเดินทาง 

双立人儿 [shuānglìrénr]

行、征、徒
三撇儿 [sānpiěr] ภาพลักษณ์ใบหลิว, หนวดของผู้เฒ่า 形、参、须
犭[犬] 反犬旁儿 [fǎnquǎnpángr] 

犬犹儿 [quǎnyóur] อักษรข้างสุนัข

狂、独、狠
肉 [月] 肉月底/肉月儿/肉字旁 อักษรข้างเนื้อ 腐、胃、肺
羊字头/羊字旁/斜羊旁 อักษรหัวแกะ 羡、羚
饣 [食] 食字旁儿 [shízìpángr] อักษรข้างอาหาร 饮、饲、饰
子字旁儿 [zǐzìpángr] อักษรข้างเด็ก 孔、孙、孩
绞丝旁儿 [jiǎosīpángr] อักษรข้างไหม เกี่ยวกับสิ่งทอ 

乱绞丝儿 [luànjiǎosīr]

红、约、纯
巛 [川] 三拐儿 [sānguǎir] ภาพลักษณ์ลำธาร 甾、邕、巢
弋 [yì] 弋字 ภาพลักษณ์ลูกธนู 式, 贰
横山 อักษรภูเขาตะแคลง (ภาพลักษณ์ไม้กวาด) 归、刍、寻、当、灵、录、帚、彗
四点儿 [sìdiǎnr] อักษรสี่จุด ,มักเกี่ยวข้องกับไฟ 杰、点、热
火字旁儿 [huǒzìpángr] อักษรข้างไฟ 灯、灿、烛
礻[示] 示字旁儿 [shìzìpángr] อักษรข้างโต๊ะบูชา 

示补儿 [shìbǔr]

礼、社、祖
王字旁儿 [wángzìpángr] อักษรข้างกษัตย์ 

斜玉旁儿 [xiéyùpángr]

玩、珍、班
木字旁儿 [mùzìpángr] อักษรข้างไม้ 朴、杜、栋
牜[牛] 牛字旁儿 [niúzìpángr] อักษรข้างวัว 

剔牛儿 [tìniúr]

牡、物、牲
折文儿 [zhéwénr] 冬、处、夏
夂[攴] 反文旁儿 [fǎnwénpángr] 

反文儿 [fǎnwénr]

收、政、教
病字旁儿 [bìngzìpángr] อักษรข้างเจ็บป่วย 

病旁儿 [bìngpángr]

症、疼、痕
衤 [衣] 衣字旁儿 [yīzìpángr] อักษรข้างเสื้อผ้า 

衣补儿 [yībǔr]

初、袖、被
春字头儿 [chūnzìtóur] อักษรหัวชุน 奉、奏、秦
罒 [网] 四字头儿 [sìzìtóur] อักษรหัวสี่ 罗、罢、罪
皿字底儿 [mǐnzìdǐr] อักษรล่างเลือด 

皿墩儿 [mǐndūnr]

盂、益、盔
钅 [金] 金字旁儿 [jīnzìpángr] อักษรข้างทอง-โลหะ 钢、钦、铃
禾木旁儿 [hémùpángr] อักษรข้างรวงข้าว 和、秋、种
登字头儿 [dēngzìtóur] อักษรหัวเติง (ภาพลักษณ์คนหันหลังชนกัน) 癸、登、凳
米字旁儿 [mǐzìpángr] อักษรข้างเมล็ดข้าว 粉、料、粮
虎字头儿 [hǔzìtóur] อักษรหัวเสือ 虏、虑、虚
⺮ [竹] 竹字头儿 [zhúzìtóur] อักษรหัวไผ่ 笑、笔、笛
⻊[足] 足字旁儿 [zúzìpángr] อักษรข้างเท้า 跃、距、蹄

3. เรียนรู้จาก อักษรข้างผสมกับอักษรเสียง (形声字) เป็นการผสมระหว่าง อักษรข้างหนึ่งที่มาจากรูปร่าง กับ อีกข้างหนึ่งที่ให้เสียง

 • 氵(水) [shuǐ] น้ำ +  可 [kě]  =  河 [hé] แม่น้ำ
 • 氵(水) [shuǐ] น้ำ + 州 [zhōu] เขตการปกครอง = 洲 [zhōu] ทวีป (ติดน้ำ)
 • 魚 [yǚ] ปลา + 包 [bāo] ห่อ = 鮑  [bào] ปลาเค็ม
 • 讠 (言) [yán] คำพูด + 青 [qīng] สีเขียว = 請 (请) [qĭng] เชิญ
 • 至 [zhì] ถึง + 刂(刀) [dāo] มีด = 到 [dào] ถึง

 

4. เรียนรู้จาก ส่วนประกอบของตัวอักษร (部件 [bùjiàn])

 • 大 [dà]ใหญ่ + 一 [yī] หนึ่ง   = 天 [tiān] ท้องฟ้า  (ใหญ่ที่หนึ่ง)
 • 刀 [dāo] มีด + 刃 [rèn] คม = 忍 [rěn] ทน
 • 羊 [yáng] แกะ + 大 [dà] ใหญ่  = 美 [mĕi] สวยงาม
 • 禾 [hé] เมล็ดข้าว + 火 [huǒ] ไฟ = 秋 [qiū] ฤดูใบไม้ผลิ
 • 立 [lì]  + 女 [nǚ]  = 妾 [qiè] เมียน้อย
 • 口 ปาก + 一 แผ่นดิน + 戈 ทวน/หอก + 囗 พื้นที่โดยรอบ =  國 (国) [guó] ประเทศ
 • 小 [xiǎo] เล็ก + 大 [dà] ใหญ่  = 尖 [jiān] เเหลมคม (ข้างบนเล็กข้างล่างใหญ่)
 • 日 [rì] ดวงอาทิตย์ + 月 [yuè] ดวงจันทร์ = 明 [míng] แสงสว่าง

5. เรียนรู้จาก การผสมตัวอักษรสองตัวขึ้นไปเข้าด้วยกัน

 • 左右 [zuǒyòu] ประมาณ –> 左 [zuǒ] ซ้าย + 右 [yòu] ขวา
 • 吹牛 [chuīniú] โม้ –> 吹 [chuī] เป่า + 牛 [niú] วัว
 • 分手 [fēnshǒu] แยกทางกัน, เลิกกัน (แฟน) –> 分 [fēn] แยก + 手 [shǒu] มือ
 • 本人 [běnrén] ตนเอง –> 本 [běn] เดิม,ดั้งเดิม + 人 [rén] คน

6. เรียนรู้วิธีเขียน ฝึกเขียนและอ่าน

7. เรียนรู้จาก อักษรที่คล้ายกัน

 • 比 [bǐ] กับ 北 [běi]
 • 巾 [jīn] กับ 币 [bì]
 • 尺 [chǐ] กับ 尽 [jìn]
 • 臣 [chén] กับ 巨 [jù]
 • 晶 [jīng] กับ 品 [pǐn]
 • 吕 [lǚ] กับ 昌 [chāng]
 • 自 [zì] กับ 目 [mù]
 • 茜 [qiàn] กับ 晒 [shài]
 • 个 [gè] กับ 人 [rén]
 • 办 [bàn] กับ 为 [wéi]
 • 兵 [bīng] กับ 丘 [qiū]
 • 占 [zhàn] กับ 点 [diǎn]
 • 且 [qiě] กับ 但 [dàn]
 • 大 [dà] กับ 太 [tài]
 • 日 [rì] กับ 曰 [yuē]
 • 人 [rén] กับ 从 [cóng]
 • 土 [tǔ] กับ 丑 [chǒu]
 • 寸 [cùn] กับ 过 [guò]
 • 由 [yóu] กับ 甲 [jiǎ]
 • 木 [mù] กับ 术 [shù]
 • 叉 [chā] กับ 又 [yòu]

 

อักษรข้างเพิ่มเติม

2画

1 厂 厂字旁 多与山崖或住处有关 厅、厉、历、原

2 匚 三框 多与盛物的器具有关 区、医、匠

3 卜 卜字边 多于占卜有关 外、卧、仆

4 ├ 占字头 占、卓、卢

5 冂 同字框 ———— 同、冈、用、网

6 八 八字头 多与分、相背有关 分、公、兮

7 丷 倒八字 并、兰、关

8 勹 包字头 多与包、裹的意思有关 包、句、旬、匀

9 匕 匕字旁 ———— 化、北、

10 儿 儿字底 多与人有关 兄、允、光

11 几 几字底 ———— 凭、咒、秃

12 亠 点横头 ———— 高、亢、京

13 冫 两点水 多与冰或寒冷有关 冰、冷、冻、次、准

14 冖 秃宝盖 多与覆盖有关 写、军、冠

15 凵 凶字框 ———— 匈、画、幽、函

16 卩 单耳刀 多与人或屈体有关 即、却、印

17 刀 刀字旁 多与刀有关 切、召、券、剪

18 刂 立刀 刑、创、别、判

19 斜刀 角字头 多与人有关 危、负、争、色

20 力 力字旁 多与力量、用力有关 功、动、助、努

21 又 又字旁 多于手有关 变、叙、对、戏、劝、

22 厶 私字旁 ———— 云、台、丢、县

23 廴 建字底 多与脚的动作、行动等有关 建、延、廷

24 人 人字头 多与人有关 今、合、全、命、令、众

25 亻 单立人 你、位、伪、亿

26 讠 言字旁 多与说话有关 语、说、话、诉、讲、谈、让、该、请

27 左阝 左耳旁 多与山陵、土石或升降等有关 队、防、际、阿、阳、阵、阶、随、院、陵、隆、附

28 右阝 右耳旁 多与城镇、地名等有关 邦、那、邮、邻、郎、郑

3画

29 工 工字旁 多与工具、技能有关 巧、功、式、左

30 土 土字旁 多与泥土有关 址、至、尘、块、坛、地

31 士 士字旁 多与男性有关 吉、壮、志、壳、声

32 艹 草字头 多与花草植物有关 菜、花、苗、茶、药、芽、茶、芬

33 廾 弄字底 多与双手有关 异、弃、弈、葬、卉

34 大 大字头 多与人有关 牵、夸、夺、尖、奔、奇、奖、美

335 扌 提手旁 多与手或手的动作有关 扎、打、扑、扔、扣、执、扩、扬、扫、扶、技、批、抄、折、抓、护

36 寸 寸字旁 多与手或手的动作有关 对、寺、寻、导、封、耐、辱、射

37 弋yì 弋字旁 ———— 式、鸢、贰、弑

38 小 小字头 多与小有关 少、尘、尖、

39 口 口字旁 多与口或表语气有关 吃、吗、叫、厅、问、呼、喂、马、吧、呢、啦、呀

40 囗 方框儿 多指围起来 园、圆、回、团、围、图、国、固

41 巾 巾字旁 多与布、织物有关 布、帮、市、帆、帐、希、帖、帜

42 山 山字旁 多与山、搞有关 岗、岔、岛、岸、岩、岳、岭、峰、

43 彳 双立人 多与行走或道路有关 行、往、恨、街、得、律、很、循

44 彡 三撇 多与毛发、图画、纹饰等有关 形、彩、彰、影、须、彪、衫、参、

45 犭 反犬旁 多与兽类动物有关 猫、狗、猴、猪、狼、猥、狮、狈

46 夕 夕字旁 多与夜暮有关 多、梦、岁、名

47 夂 折文 多与脚的动作、行为有关 各、复、夏、处、冬

48 饣 食字旁 多与食物或吃有关 饥、饭、饮、饯、饱、蚀、饺、饼

49 丬 将字旁 ———— 壮、妆、状、将

50 广 广字旁 多与房屋或场所有关 庄、庆、床、库、应、庐、店、庙、府、废、度、席、底

52 门 门字框 多与门有关 闩、闭、闪、闯、闲、间、阀、问

53 氵 三点水 多与水有关 汁、汇、汉、江、汛、汔、池、汤、汪、沛、沃、沟、河、泽、泼、海

54 忄 竖心旁 多与内心活动有关 忆、忙、怀、快、怄、怖、性、怕

55 宀 宝盖 多与房屋有关 宁、它、安、字、完、宝、室、宫

56 辶 走之 多与行走、行动有关 达、边、进、过、还、运、近、迎

57 彐 横山 ———— 归、刍、寻、当、灵、录、帚、彗

58 尸 尸字头 多与人有关 尼、层、屁、尿、尾、屈、屋、居

59 弓 弓字旁 多与弓有关 引、弗、弛、张、弧、弦、弯、弹

60 女 女字旁 多与女人有关 奶、妇、她、好、妈、妙、妖、妨、妹、姑、妻、委、姓、姐、妮、娃

61 子 子字旁 多与小孩有关 孙、孟、享、学、孩、孔、孝

62 纟 绞丝旁 多与丝、线、织有关 纠、红、纤、约、级、纪、纬、纯、纱、纲、纸、、纷、纺、线、组、练

63 飞 飞字旁 ——

64 马 马字旁 多与马或牲畜有关 驮、驯、闯、驰、驱、驴、驶、驹

65 幺

yāo 幺字部 多与小有关 幻、幼

66 巛 三拐 多与水有关 邕、甾、巡、巢

4画

67 王 王字部

王玉旁 今偏旁“王”多是“玉”,多与玉有关 全、弄、玩、环、现、玫、珑、皇、珍、玲、玻、珠、班、球、琏、理

68 韦 韦字旁 多与熟牛皮或皮制品有关 韧、韫、韩

69 木 木字旁 多与树木有关 本、未、札、朴、机、朵、杂、杜、权、材、村、束、杨、杈、杯、果

70 犬 犬字旁 多与犬有关 状、哭、臭、献

71 歹 歹字旁 多与死人有关 歼、残、殃、殊、殒、殖、毙

72 车 车子旁 多与车或车轮有关 轧、轨、军、转、斩、轮、软、轰、轴、轻、载、辗、较、辆、辅、输

73 戈 戈字旁 多与兵器有关 戊、戌、戏、戒、我、或、载、战

74 比 比字头 ———— 毕、皆、毖

75 瓦 瓦字旁 多与陶器有关 瓯、瓮、瓷、瓶、甑

76 止 止字旁 多与足有关 正、此、步、武、歧、肯、歪、耻

77 攴pū 攴字旁 多与扑打有关 敲

78 攵 反文 收、攻、改、败、放、政、故、致、教、救、敏、敢、敬、数、敷

79 日 日字旁 多与太阳、时间有关 旦、早、旱、时、旷、旺、昔、明、昏、昂、春、昨、晒、晃、晓、晌、

80 “冒”的上半部分 冒字头 多于帽子有关 冒、曼、最

81 水氺 水字旁 多与水有关 永、汆、浆、尿、泰、泵、泉、黎

82 贝 贝字旁 多与钱财有关 财、货、贪、贫、购、资、贱、贵、

83 见 见字旁 多与看见有关 观、规、觅、视、览、觉

84 牛 牛字旁

多与牛有关 牟、牵、犁、犀、犟

85 牜 提牛旁 牡、牦、物、牧、牲、特、犊

86 告字头 告、靠

87 手 手字旁 多与手或手的动作有关 拜、拿、拳、掌、掰、摹、摩、攀

88 毛 毛字旁 多与毛发有关 尾、毫、毯、毽、麾

89 气 气字头 多与气体有关 气、氛、氢、氧、氮

90 片 片字旁 多与剖开或片状物有关 版、牌、牒

91 斤 斤字旁 多与斧有关 所、斧、断、斯、新、欣

92 爪爫 爪字头 多与手或手的动作有关 妥、采、受、爬、乳、爱

93 父 父字头 多与父亲有关 爷、爸、爹、斧

94 月 月字旁 1.多与月亮或时间有关 朗、朦、胧

肉月旁 2.更多的是与身体、器官肌肉有关肌、肝、肚、肠、肤、肺、朋、股、肪、育、肩、肥、胆、胃、胡、背

95 欠 欠字边 多与人或人的动作有关 次、欢、软、欣、炊、欲、款、欺歌、歇

96 风 风字边 多与风有关 飘、飕、飒、飓

97 殳 [shū] 殳字边 多与打、杀、撞击有关 殴、段、般、毁、殿、毅

98 文 文字头 多与花纹有关 斑、斓、齐、吝、斋、紊、

99 方 方字旁 多是“旗”去掉“其”剩余的部分,多与旗帜有关 於、放、施、旅、族、旋、旗、房、旁

100 火 火字旁 多与火有关 灭、灰、灯、灶、灾、、炬、炊、炼

101 灬 四点底 点、烈、热、煮、焦、然、照、煎、熬、熟、燕

102 斗 斗字边 多与量器有关 料、斜、斛、斟

103 户 户字头 多与门户有关 启、肩、所、房、扁、扇、扉、雇

104 礻 示字旁 多与祭祀、祝愿有关 礼、社、祈、神、祖、祥、祸、福

105 示 示字底 祟、祭、禁、禀

106 心 心字底 多与内心活动有关 志、忘、忍、态、忠、念、思、怎、怨、急、怒、恐、恶、虑、恩、息

107 肀 肃字头 ———— 肃、隶、肆、肄

聿yù 聿字旁

108 母毋 母字旁 多与母亲或生育有关 每、毒、贯、毓、

5画

109 石石字旁多与石头、坚硬有关 岩、矿、码、研、砖、砌、砾、砸

110 龙 龙字头 多与龙有关 龚、龛、垄、聋

111 业 业字头 ———— 邺、凿

112 目 目字旁 多与眼睛有关 盯、盲、看、盼、眉、眠、眼、睛

113 田 田字旁 多与田地或耕作有关 亩、男、界、留、畦、略、甸、胃

114 罒 四字头 多与网或网的作用有关 罗、罚、罢、署、置、罪、罩

115 皿 皿字底 多与器皿有关 盘、盆、盈、盏、盐、监、益、盛

116 钅 金字旁 多与金属有关 针、钉、钓、钞、钟、钢、钥、钱

117 矢 矢字旁 多与箭有关 知、矩、矫、短、矮

118 禾 禾木旁 多与庄稼(农作物)有关 秀、秆、季、香、种、秋、科、秧

119 白 白字旁 多与白色或明亮有关 皑、皎、皓、皙、的、皆

120 瓜 瓜字旁 多与瓜有关 瓢、瓣、瓤、呱

121 鸟 鸟字旁 多与鸟有关 鸡、鸣、鸥、鸦、莺、鸭、鸳、鸵、鸿、鸽、鹤、鹰

122 疒 病字旁 多与疾病有关 疔、、疗疟、疮、疯、疫、疾、疼、疲、痒、痕、痨、痘、痢、痛、瘦

123 立 立字旁 多与站立有关 亲、竖、站、竦、端、意、竞

124 穴 穴字头 多与房室或洞穴有关 究、穷、空、突、窗、窍、窄、容

125 衤 衣字旁 多与衣服有关 补、初、衬、衫、袄、袜、袖、被

126 疋 疋字旁 ———— 蛋、疏、楚、疑

127 皮 皮字旁 多与皮或皮肤有关 皱、颇、皲、坡、披

128 矛 矛字旁 多与矛或刺杀动作有关 柔、矜

6画

129 耒lěi 耒字旁多与农具或耕作有关 耕、耘、耗、耙、耦、耧

130 老 老字头 多与老人或年老有关 考、耆、

131 耳 耳字旁 多与耳朵有关 取、闻、耸、聋、职、聊、联、聪

132 臣 臣字旁 多与屈身或奴隶有关 卧、監

133 覀 西字头 本义是覆盖,但多与本义无关 覆、要、栗、贾、票、粟

134 页 页字边 多与头有关 顶、顷、项、顺、须、顽、顾、顿、烦、颅、领、颈、颊、频、颗、题

135 虍 虎字头 多与虎有关 彪、虞、虏、虐、虑

136 虫 虫字旁 多与爬虫、虫子有关 虾、虽、虻、蚤、蚂、蚕、蚜、蚊、蛋、蛇、蛙、蛳、蛐、蛛

137 缶

fǒu 缶字旁 多与瓦器有关 缸、缺、罐、罄、罅

138 舌 舌字旁 多与舌头有关 舐、甜、舔、乱

139 竹子头 多与竹子有关 竿、笔、笋、笆、笼、笛、符、筐、等、筑、答、筹、筒、简、签、算

140 臼 臼字旁 多与臼类或坑类有关 舀、舂、舅、臾、

141 自 自字头 多与鼻子有关 臭、息

142 血 血字旁 多与血有关 衅、衄

143 舟 舟字旁 多与船有关 舰、舱、般、航、盘、舶、舷、舵

144 衣 衣字旁 多与衣服有关 衰、衷、袭、袋、裁、裂、装、裳

145 羊 羊字旁 多与羊有关 差、养、羚、善、群、羞、着、翔

146 美字头 美、羔、恙、盖、羡、

147 米 米字旁 多与米或粮食有关 类、籽、粉、料、粘、粗、粟、粳、糖、糕、糊、粹、精、粮

148 艮

gěn 艮字边 多与就食有关,也表声 即、既、艰、垦、恳、暨

149 羽 羽字旁 多与羽毛有关 翅、扇、翘、翡、翠、翱、翼、翻

150 糸 紧字底多与丝及织的行为有关系、素、索、紧、累、紫、絮、繁

7画

151 麦 麦字旁 多与麦子有关 麦、麸

152 走 走字旁 多与跑或快走有关 赳、赶、起、越、趁、趋、超、趣

153 赤 赤字旁 多与红色有关 赭、赫、赦、郝

154 豆 豆字旁 多与豆类有关,也表声 豇、豉、壹、短、登、豌

155 酉

yǒu 酉字旁 多与酒有关 酒、配、酝、酬、酷、醋、酸、酿

156 辰 辰字旁 多与农事有关,也表声 蜃、辱、唇、晨、

157 豕

shī 豕字旁 多与猪有关 家、豪、豫、豳

158 足 足字旁 多与脚或脚的动作有关 趴、距、趾、跃、践、跌、跑、跨、跳、跪、路、跟、踢、踏

159 身 身字旁 多与身体有关 射、躬、、躯、躲、躺

160 釆

biàn 番字旁 多与兽足或辨别有关 悉、、番、釉、释

161 谷 谷字旁 多与山谷有关,也表声 豁、欲

162 豸

shǐ 豸字旁 多与兽类有关 豺、豹、貂、貉

163 角 角字旁 多与角类或量器有关 触、解、斛、觞、觚

164 言 言字底 多与说话、言语有关 詈、誊、誉、誓、謦、警、譬

165 辛 辛字旁 多与劳苦或辛辣有关 辜、辞、辟、辣、辨、辩

8 画以上

166 雨 雨字头 多与天气、气象有关 雪、雷、零、雾、需、震、霉、霖、霜、霞、露、霸

167 齿 齿字旁 多与牙齿有关 龄、龈、龇、龋

168 隹zhuī 隹字旁 多与鸟类有关 难、雀、售、集、雄、雅、焦、雇

169 鱼 鱼字旁 多与鱼类有关 鲁、鲜、鲤、鲨、鲫、鲸、鳃、鳞

170 革 革字旁 多与皮革有关 勒、靴、鞋、、鞍、鞭

171 骨 骨字旁 多与骨头有关 骼、髓、骸、髌

172 鬼 鬼字旁 多与鬼有关 魂、魁、魄、魔

173 音 音字旁 多与声音、音乐有关 章、竟、韵、韶

174 麻 麻字头 多表音 摩、磨、糜、魔

一下常见偏旁表

偏 旁 名称表示的意思例 字

囗 方框儿 围起来 园、圆、回、团、围、图、国

目 目字旁 多与眼睛有关 看、眼、睛、眨、睁、盯、眉

火 火字旁 多与火有关 灯、烟、炒、灰、灭、炸

扌 提手旁 多与手的动作有关 把、接、抬、打、找、推、摆、扫

氵 三点水 多与水有关 漂、河、清(澈)、波、满、湖、流、海、汗、泪、渴

亻 单人旁 多与人有关 住、修、做、们、位、什、件、休

日 日字旁 多与太阳或时间有关 暖、映、时、早、晚、昨、明

犭 反犬旁 多与兽类动物有关 猫、狗、猴、猪、狼、猥

鸟 鸟字旁 多与鸟类有关 鸡、鸭、鹅、雀、鹰、鹂、鸦

虫 虫字旁 多与虫类等有关 蜜蜂、蚂蚁、蜻蜓、蚯蚓

灬 四点底、

四点儿 多与火有关,有少数是足、尾形 热、照、黑、然、煮、烈、熊、燕

讠 言字旁 多与说话有关 语、说话、诉、讲、谈、许、让、该、请

心 心字底

多与心理活动有关 想、愿、意、感、思

忄 竖心旁 怕、情、怪、忙

车字旁 多与车有关 轮、辆、轨、转、轻

钅 金字旁 多与金属有关 铃、铜、铁、锡、银、链、镜、错

纟 绞丝旁 多与丝、线有关 系、练、红、绿、绳、线、纸、织、编

足字旁 多表示脚或脚的动作 跑、跳、路、踢、跟、蹦

彳 双人旁、

双立人 多与行走、道路或脚的动作有关 行、往、恨、街、得

走 走字旁 多与行走的动作有关 越、赶、起、超

辶 走之儿 多与行走等脚的动作或道路有关 过、远、这、环、连、达

木 木字旁 多与树木或木制品有关 树、根、棵、枝、梨、柏、柔、板、棍

艹 草字头 多与花草植物有关 菜、花、苗、茶、药、芽、萝、茶、芬

竹字头 多与竹子或竹制品有关 竿、筒、管、篮、笛、箱、算

禾 禾字旁 多与谷类庄稼植物有关 稻、秧、香、秋、季、种、

米 米字旁 多与粮食有关 粮、粒、粉、糊、糖、糕

口 口字旁 多与口或表语气有关 吃、吗、叫、厅、问、呼、喂、马、吧

呢、啦、呀

饣 食字旁 多与食物有关 饱、饭、饿、饥、饼

女 女字旁 多与女人有关 奶、妈、如、她

巾 巾字旁 多与布、织物有关 带、帮、帆、幅、常、布、希、帘

二上偏旁表

偏旁 名称 表示的意义 例 字

穴 穴字头 多洞穴、房屋有关

门 门字框 多与门有关

户 多与门有关

廴 多与脚的动作等有关

阝在左 多与山陵、土石、升降等有关

阝在右 多与城镇、地名等有关

礻 多与祭祀、神鬼、祸福有关

糸 多与丝、绳、织物有关

月 1.多与人体、器官、骨肉等有关

2. 多与月亮、时间等有关

明、朗、期

页 多与头、脸面有关

手 多与手或手的动作有关

攵 多与击、打等手的动作有关

夂 多与脚有关夏、复、各

勹 多与包、裹的意思有关

雨 多与天气、气象有关

冫 多与冰或寒冷有关

巾 多与布、织物有关

刀 多与刀或使用刀有关

刂 多与刀或使用刀有关

冖 多与覆盖、遮盖有关

卩 多与屈体或人有关

牜 提牛旁 多与牛等畜类有关

彡 多与毛发、图画、纹饰等有关

力 多与用力等有关

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!