สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Sep 212014
 

หลากหลายความหมายของคำว่า 天 เทียน,tiān ค่ะ

1) ฟ้า, ท้องฟ้า เช่น

 • 天空 tiānkōng ท้องฟ้า
 • 藍天 lántiān ท้องฟ้าสีคราม
 • 天邊 tiānbiān ขอบฟ้า
 • 天地 tiāndì ฟ้าดิน
 • 天命 tiānmìng ฟ้าลิขิต

2) วัน เช่น

 • 今天 jīntiān วันนี้
 • 明天 míngtiān พรุ่งนี้
 • 每天 měitiān ทุกวัน
 • 天天 tiāntiān ทุกวัน
 • 三天二夜 sāntiānèryè สามวันสองคืน
 • 天長日久 tiānchángrìjiǔ วันเวลายาวนาน

3) ฤดูกาล เช่น

 • 春天 chūntiān ฤดูใบไม้ผลิ
 • 秋天 qiūtiān ฤดูใบไม้ร่วง
 • 冬天 dōngtiān ฤดูหนาว
 • 夏天 xiàtiān ฤดูร้อน

4) อากาศ เช่น

 • 天氣 tiānqì ดินฟ้าอากาศ
 • 晴天 qíngtiān อากาศปลอดโปร่ง
 • 陰天 yīntiān อากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝน
 • 熱天 rètiān อากาศร้อน วันที่อากาศร้อน

5) สวรรค์ เช่น

 • 天堂 tiāntáng สวรรค์
 • 上天 shàngtiān ขึ้นสวรรค์
 • 天使 tiānshǐ ทูตสววรค์
 • 天意 tiānyì มติสวรรค์
 • 歸天 guītiān กลับสวรรค์,ขึ้นสวรรค์ (ตาย)
 • 天壇 tiāntán หอเทียนถาน (หอบวงสรวงสวรรค์หรือฟ้า,แท่นบูชาสวรรค์หรือฟ้า) (天 ฟ้า,สวรรค์ ,壇 แท่นบูชา)

6) เพดาน ,หน้าต่างบนหลังคา (สิ่งที่อยู่บนยอด/สูงสุดของบ้าน) เช่น

 • 天花板 tiānhuābǎn เพดาน
 • 天棚 tiānpéng เพดาน
 • 天窗 tiānchuāng หน้าต่างบนหลังคา

7) ธรรมชาติ เช่น

 • 天然 tiānrán ธรรมชาติ
 • 天然氣 tiānránqì แก๊สธรรมชาติ
 • 天生 tiānshēng เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ
 • 天災 tiānzāi ภัยธรรมชาติ
 • 天性 tiānxìng สัญชาตญาณ(ส่วนใหญ่จะมีตามธรรมชาติ)

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!