สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Apr 182013
 

บทสนทนา

 • 银行在哪?/银行在哪里? [yínháng zài nǎ? /yínháng zài nǎlǐ?] ธนาคารอยู่ที่ไหนครับ
 • 在邮局左边。 [zài yóujú zuǒbiān] อยู่ทางด้านซ้ายของที่ทำการไปรษณีย์(局 กรม/กอง , 邮政局 กรมไปรษณีย์)
 • 怎么走? [zěnme zǒu?] ไปอย่างไรครับ/ไปทางไหนครับ
 • 从这往前走,到第二条街往右转就看到了。
  [cóng zhè wǎng qián zǒu, dào dì èr tiáo jiē wǎng yòu zhuǎn jiù kàn dàole]
  เดินจากที่นี่ตรงไปข้างหน้า ถึงถนนสายที่สองเลี้ยวขวาก็เห็นแล้วครับ

บทเสริม

 • 怎么回事?[zěnme huí shì?]  เรื่องอะไร/เรื่องมันเป็นอย่างไร
 • 怎么说? [zěnme shuō?] หมายความว่าอย่างไร/พูดว่าอย่างไร
 • 怎么吃? [zěnme chī?] กินอย่างไร
 • 怎么办? [zěnme bàn?] ทำอย่างไร
 • 怎么写? [zěnme xiě?] เขียนอย่างไร
 • 左 [zuǒ] ซ้าย ; 左手 [zuǒshǒu] มือซ้าย
 • 右 [yòu] ขวา ; 右手 [yòushǒu] มือขวา
 • 左撇子 [zuópiězi] คนที่ถนัดมือซ้าย/ถนัดซ้าย –> 我是左撇子。 [wǒ shì zuǒpiēzi] ผมถนัดซ้าย
 • 右撇子 [yòupiězǐ] คนที่ถนัดมือขวา/ถนัดขวา
 • 左转 [zuǒ zhuǎn] เลี้ยวซ้าย ; 右转 [yòu zhuǎn] เลี้ยวขวา
 • 左方 [zuǒ fāng] ทางซ้าย ; 右方 [yòu fāng] ทางขวา
 • 左右 [zuǒyòu] ด้านซ้ายและด้านขวา/โดยประมาณ
 • 左右为难 [zuǒyòuwéinán] ลำบากใจเหลือเกิน/กลืนไม่เข้าคายไม่ออก
 • 左右手 [zuǒyòushǒu] ลูกน้องหรือผู้ช่วยที่เข้มแข็ง/ลูกน้องมือซ้ายและมือขวา
 • 靠右走 [kào yòu zǒu] เดินชิดขวา
 • 边 [biān] ขอบ/ด้าน/ชาย/ริม
 • 这边 [zhèbiān] ทางนี้/ด้านนี้
 • 那边 [nàbiān] ทางนั้น/ด้านนั้น
 • 路边 [lùbiān] ริมถนน/ขอบถนน(roadside)
 • 路边摊 [lùbiāntān] หาบเร่แผงลอยที่ขายข้างถนน(roadside market)
 • 河边 [hébiān] ริมแม่น้ำ
 • 海边 [hǎibiān] ชายทะเล(seaside)
 • 天边 [tiānbiān] ขอบฟ้า(horizon)
 • 旁边 [pángbiān] ข้างๆ
 • 身边 [shēnbiān] ข้างตัว/ข้างกาย
 • 手边 [shǒubiān] ในมือ –> 我手边没有那么多钱。[wǒ shǒubiān méiyǒu nàme duō qián] ในมือผมมีเงินไม่มากขนาดนั้น
 • 第 [dì] ลำดับที่
 • 第一 [dì yī] ลำดับที่หนึ่ง
 • 第二 [dì èr] ลำดับที่สอง
 • 第十 [dì shí] ลำดับที่สิบ
 • 第一次 [dì yī cì] ครั้งแรก
 • 第二回 [dì èr huí] ครั้งที่สอง
 • 第三看 [dì sān kàn] รอบที่สาม
 • 第四场 [dì sì chǎng] นัด/รอบที่สี่
 • 第五条 [dì wǔ tiáo] สาย/เส้นที่ห้า
 • 转 [zhuǎn] เปลี่ยนแปลงทิศทาง, ตำแหน่ง หรือสถานการณ์
 • 转移 [zhuǎnyí] โอนย้าย/ถ่ายโอน
 • 转换 [zhuǎnhuàn] เปลี่ยน –> 转换新雇主。 เปลี่ยนไปทำงานกับนายจ้างรายใหม่ ; 雇主 [gùzhǔ] นายจ้าง(employer)
 • 转身 [zhuǎnshēn] หันตัวกลับ
 • 向左转 [xiàngzuǒzhuǎn] ซ้ายหัน
 • 向右转 [xiàngyòuzhuǎn] ขวาหัน
 • 向后转 [xiànghòuzhuǎn] กลับหลังหัน
 • 转交 [zhuǎnjiāo] ส่งต่อ(pass … on)
 •  过 [guò] ผ่าน, ข้าม, เลย
 • 过来 [guòlái] ข้ามมา, เข้ามา
 • 过去 [guòqù] ผ่านไป, ที่ผ่านมา
 • 过年 [guònián] ผ่านปีเก่า, ปีใหม่
 • 吃过了 [chīguòle] ทานมาเรียบร้อยแล้ว
 • 看过了 [kànguòle]  ชม (ดู) แล้ว
 • 去 过了 [qùguòle] ไปมาแล้ว
 • 银行 [yínháng] ธนาคาร
 • 银 [yín] เงิน
 • 银楼 [yínlóu] ร้านขายเครื่องทอง, ร้านขายเครื่องเพชร
 • 请问, 你 做哪一行? [qǐngwèn,nǐzuònăyìháng] ขอถามว่า คุณประกอบอาชีพอะไร
 • 邮局 [yóujú]  ที่ทำการไปรษณีย์
 • 公车 [gōngchē] รถเมล์
 • 公 [gōng] สาธารณะ, ของหลวง, ของรัฐบาล
 • 私 [sī] ส่วนตัว, เอกชน
 • 公款 [gōngkuăn] เงินหลวง
 • 公物 [gōngwù] ของใช้ส่วนรวม
 • 公家机构 [gōngjiājīgòu] หน่วยงานของรัฐ
 • 车 [chē] รถ, รถยนต์
 • 汽车 [qìchē] รถยนต์
 • 机车 [jīchē]  รถมอเตอร์ไซค์/รถเครื่อง

อ้างอิงจาก : http://thai-speak-chinese.blogspot.com

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!