สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
May 032011
 

 • 安全第一 [ānquán dìyī] ปลอดภัยไว้ก่อน
 •  保险丝 [bǎoxiǎnsī]  ฟิวส์ (wire fuse)
 • 变压器  [biànyāqì]  หม้อแปลงไฟฟ้า
 • 插口 [chākǒu] ช่องเสียบ(ปลั๊กไฟ) (electric socket)
 • 走电 [zǒudiàn] ไฟรั่ว (leakage of electricity)
 • 触电 [chùdiàn] ไฟดูด
 • 触电危险 [chùdiàn wēixiǎn] ระวังไฟดูด! (electric shock hazard)
 • 触电死亡 [chùdiànsǐwáng] ไฟฟ้าดูดตาย
 • 当心触电 [dāngxīn chùdiàn] อันตรายไฟฟ้าแรงดันสูง(Danger! High Voltage)
 • 电场 [diànchǎng] สนามไฟฟ้า
 • 带电 [dàidiàn] ประจุไฟฟ้า
 • 导线 [dǎoxiàn] วัตถุนำไฟฟ้า (an electrical lead)
 • 低压 [dīyā] ไฟฟ้าแรงดันต่ำ (low voltage)
 • 电 [diàn] ไฟฟ้า (electricity)
 • 电场 [diànchǎng] สนามไฟฟ้า
 • 电池 [diànchí] แบตเตอรี่ (battery)
 • 电动 [diàndòng] กำลังไฟฟ้า (electric powered)
 • 电动机 [diàndòngjī) มอเตอร์ไฟฟ้า (electric motor)
 • 电工 [diàngōng] ช่างไฟฟ้า
 • 电光 [diànguāng] แสงไฟฟ้า
 • 电驱蚊器/充电蚊拍 ไม้ตียุงไฟฟ้า
 • 电学 [diànxué] วิชาไฟฟ้า
 • 电压表 [diànyābiǎo] โวลมิเตอร์
 • 断路器 [duànlùqì] เบรกเกอร์ไฟฟ้า (circuit breaker)
 • 感应 [gǎnyìng] การเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าสลับ (induction)
 • 高压 [gāoyā] ไฟฟ้าแรงดันสูง (high voltage)
 • 供电 [gōngdiàn] จ่ายไฟ (to supply electricity)
 • 供电系统 [gōngdiàn xìtǒng] ระบบการจ่ายไฟ
 • 带电 [dàidiàn] ประจุไฟฟ้า
 • 电光 [diànguāng] แสงไฟฟ้า (lightning)
 • 电弧 [diànhú] อาร์คไฟฟ้า (electric arc)
 • 电力 [diànlì] กำลังไฟฟ้า (electrical power)
 • 电路 [diànlù] วงจรไฟฟ้า (an electric circuit)
 • 电路板 [diànlùbǎn] แผงวงจรไฟฟ้า (circuit board)
 • 电流 [diànliú] กระแสไฟฟ้า (electric current)
 • 电钮 [diànniǔ] ปุ่มกดไฟฟ้า, สวิทช์แบบกด (push button)
 • 电器 [diànqì] อุปกรณ์ไฟฟ้า
 • 电位差 [diànwèichā] ความต่างศักย์ของกระแสไฟ (electrical potential difference)
 • 电线 [diànxiàn] สายไฟ (electrical cord, wire)
 • 电学 [diànxué] วิชาไฟฟ้า
 • 电压 [diànyā] แรงดันไฟฟ้า (voltage,electric potential)
 • 电源 [diànyuán] แหล่งกำเนิดไฟฟ้า,เพาเวอร์ซัพพลาย (electric power source)
 • 电子 [diànzǐ] อีเล็กตรอน (electronic)
 • 短路 [duǎnlù] ไฟฟ้าลัดวงจร
 • 断电 [duàndiàn] ตัดไฟ
 • 发电 [fādiàn] ผลิตกระแสไฟฟ้า (to generate electricity)
 • 发电厂 [fādiànchǎng] โรงงานไฟฟ้า
 • 发电机 [fādiànjī] เครื่องปั่นไฟ/ไดนาโม (generator, dynamo)
 • 高压 [gāoyā] ไฟฟ้าแรงดันสูง
 • 核电 [hédiàn] ไฟฟ้านิวเคลียร์
 • 核电厂 [hédiànchǎng] โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
 • 核电站 [hédiànzhàn] โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
 • 开关 [kāiguān] สวิทช์ (switch)
 • 马达 [mǎdá] มอเตอร์
 • 屏风 [píngfēng] หน้าจอ (screen,monitor)
 • 太阳能电池 [tàiyángnéng diànchí]  โซล่าเซลล์
 • 停电  [tíngdiàn]  ไฟดับ
 • 小心有电 [xiǎoxīn yǒudiàn] ระวังมีไฟฟ้า
 • 阳 [yáng] บวก (positive)
 • 液晶 [yèjīng] ผลึกเหลว (liquid crystal)
 • 阴 [yīn] ลบ (negative)
 • 印刷电路板 [yìnshuā diànlùbǎn] แผงวงจรไฟฟ้า (printed circuit board (PCB) )
 • 萤光灯 [yíngguāngdēng] หลอดฟูลออเรสเซนต์ (fluorescent light)

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!