สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Mar 242011
 

หน่วยวัดความยาว

 • 纳米 [nàmǐ] นาโนเมตร 1/1,000,000,000 เมตร
 • 微米 [wēimǐ] ไมโครเมตร 1/1,000,000 เมตร
 • 忽米 [hūmǐ] 1/100,000 เมตร
 • 丝米 [sīmǐ] 1/10,000 เมตร
 • 毫米 [háomǐ] มิลลิเมตร 1/1,000 เมตร
 • 厘米 [límǐ] เซนติเมตร 1/100 เมตร
 • 分米 [fēnmǐ] เดซิเมตร 1/10 เมตร
 • 米 [mǐ] เมตร 1 เมตร
 • 十米 [shímǐ] เดคาเมตร 10 เมตร
 • 百米 [bǎimǐ] เฮกโตเมตร 100 เมตร
 • 里 [lǐ] ลี้ 500 เมตร
 • 公里 [gōnglǐ] กิโลเมตร 1,000 เมตร
 • 海里 [hǎilǐ] ไมล์ทะเล 1,852 เมตร
 • 丈 [zhàng] 1.33 เมตร
 • 码 [mǎ] หลา 0.9144 เมตร
 • 英里 [yīnglǐ] ไมล์ 1,609.344 เมตร
 • 英尺 [yīngchǐ] ฟุต 12 นิ้ว
 • 英寸 [yīngcùn] นิ้ว 2.539999918 เซนติเมตร

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!