สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Apr 252011
 

泰国国家机构名称中泰对照

หน่วยราชการอิสระ 国家各独立部门
สำนักราชเลขาธิการ 皇家秘书处
สำนักพระราชวัง 宫务处
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 泰国国家佛教办公室
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 皇家发展项目特别委员会办公室
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 国家研究委员会办公室
ราชบัณฑิตยสถาน 皇家学术院(相当于一个厅,下设政法,科学,艺术三部)
สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 国家警察总署
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 反洗钱办公室,反金钱洗涤办公室
สำนักงานอัยการสูงสุด 最高检察院
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 御产办公室
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 国家审计办公室
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 下议院秘书处
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 上议院秘书处
คณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา 上议院常务委员会
ธนาคารแห่งประเทศไทย 泰国国家银行
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 曼谷市政办公大楼
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 选举委员会办公室
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) 国家反贪污委员会办公室(反贪委)
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 泰国证券交易所及证券管理委员会办公室
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา (สผร) 国会审计员办公室
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 国家人权委员会办公室
ศาลรัฐธรรมนูญ 宪法法院
ศาลยุติธรรม 法院
ศาลฎีกา 大理院,最高法院
ศาลอุทธรณ์ 上诉法院,高级法院
ศาลแพ่ง 民事法院
ศาลอาญา 刑事法院
ศาลแรงงาน 劳工法庭
ศาลภาษีอากรกลาง 中央税务法庭
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 中央青少年与家庭法庭
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าประเทศกลาง 中央知识产权和国际贸易法院
ศาลล้มละลาย 破产法院
ผู้พิพากษาศาลฎีกา 最高法院法官
ผู้พิพากษาสมทบศาลคดีเด็กและเยาวชน 青少年法庭陪审员
ผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง 中央劳工法庭陪审员
ผู้พิพากษาหัวหน้าแขวง 地方法庭审判长
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฏีกา 最高法院陪审团长/最高法院审判长

สำนักงานศาลยุติธรรม 法院办公室
ศาลปกครอง 行政法院
ศาลปกครองกลาง 中央行政法院
สำนักงานศาลปกครอง 行政法院办公室
สำนักนายกรัฐมนตรี (นร.) 国务院事务部(总理办公室)
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 总理秘书处
คณะกรรมการที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 由总理担任主席的委员会
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 总理办公室常务次长
กรมประชาสัมพันธ์ 民众联络厅(民联厅)
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 消费者保护委员会办公室
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 内阁秘书处
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 国家情报局
สำนักงบประมาณ 预算局
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 国家安全院办公室, 国家安全委员会办公室
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 立法委员会办公室
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 文官委员会办公事
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 国家经济与社会发展委员会办公室
รัฐวิสาหกิจ 国营企业
องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย 泰国大众媒介机构
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 研究援助基金会办公室
องค์การมหาชน 大众机构
สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา 国家教育标准认证和质量评估办公室
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 会议及展览推广办公室
สำนักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 国家乡村和城市小区基金办公室
สำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน 财产资本化办公室
กระทรวงกลาโหม (กห.) 国防部
สำนักงานปลัดกระทรวง 国防部常务次长办公室
กรมเสมียนตรา 国防部秘书厅
กรมการเงินกลาโหม 国防部财政厅
กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 工业和军事能源中心,军事能源厅
กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 工业和军事能源中心,国防工业厅
กรมราชองครักษ์ 国王警卫厅,御卫厅
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ 国王资助的退伍军人救济机构
กองบัญชาการทหารสูงสุด 总司令部
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 军人开发司令队
กรมยุทธการศึกษาทหาร 军事教育厅
กองทัพบก 陆军
กองบัญชาการทหารกองทัพเรือ 海军司令部
กองทัพอากาศ 空军
องค์การแบตเตอรี่ 电池机构
องค์การฟอกหนัง 皮革工业机构
กระทรวงการคลัง (กค.) 财政部
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 财政部常务次长办公室
กรมธนารักษ์ 财政厅
กรมบัญชีกลาง 中央会计厅
กรมศุลากร 海关
กรรมสรรพาสามิต 国税厅
กรมสรรพากร 税务厅
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 国营企业政策委员会办公室
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 公共债务管理办公室
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 财政经济办公室
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 政府彩票办公室
โรงงานยาสูบ 卷烟厂
ธนาคารออมสิน 储蓄银行
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 住宅赞助银行
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 泰京银行有限公司(大众)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 农业及农业合作社银行
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 泰国进出口银行
องค์การสุรา กรมสรรพามิต 酒机构(国税厅)
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 纸牌工厂(国税厅)
กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) 外交部
สำนักงานปลัดกระทรวง 外交部常务次长办公室
กรมการกงสุล 领事司
กรมพิธีการทูต 礼宾司
กรมยุโรป 欧洲事务司
กรมวิเทศสหการ 经济技术合作司
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 国际经济司
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 条约与法律司(条法司)
กรมสารนิเทศ 新闻情报司
กรมองค์การระหว่างประเทศ 国际机构司
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 美洲与南太平洋事务司
กรมอาเซียน 东南亚国家联盟事务司(东盟司)
กรมเอเชียตะวันออก 东亚事务司
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 南亚,中东和非洲事务司
สถานเอกอัครราชทูต คณะทูตถาวรฯ ไทยในต่างประเทศ 泰王国驻外大使馆及外交代表团「泰国驻外使馆」
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) 旅游业和体育部
สำนักงานปลัดกระทรวง 旅游业和体育部常务次长办公室 (次长办公室)
สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 体育和休闲发展办公室
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว 旅游业发展办公室
การกีฬาแห่งประเทศไทย 泰国体育局
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 泰国旅游局
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 社会发展和人类安全部
สำนักงานปลัดกระทรวง 社会发展和人类安全常务次长办公室
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 社会开发与福利厅
สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 妇女事务和家庭发展办公室
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ 促进儿童、青少年、弱势群体、残废、高龄人士保护办公室
การเคหะแห่งชาติ 国家住房局
องค์การมหาชน 大众机构
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 公共小区发展协会
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) 农业与合作社部(农业部)
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 农业与合作社部常务次长办公室
กรมชลประทาน 水利厅
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 审核合作社财政厅
กรมประมง 水产厅,渔业厅
กรมปศุสัตว์ 畜牧厅
กรมป่าไม้ 林业厅
กรมพัฒนาที่ดิน 土地开发厅
กรมวิชาการเกษตร 农业学厅
กรมส่งเสริมการเกษตร 农业促进厅
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 合作社促进厅
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 农田改革办公室
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 国家农产品和食物标准办公室
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 农业经济学办公室
รัฐวิสาหกิจ 国营企业
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 森林工业机构
องค์การสวนยาง 橡胶种植园机构 橡胶庄园组织
องค์การสะพานปลา 鱼营销组织
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 泰国乳品业促进组织
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 橡胶种植资助资金办公室
บริษัทไม้อัดไทย จำกัด 泰国胶合板有限公司, 泰国层压木板有限公司
องค์การตลาดเพื่อการเกษตรกร 农民市场营销组织
กระทรวงคมนาคม (คค.) 交通部
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 交通部常务次长办公室
กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี 水道运输与商业航行厅, 航运厅
กรมการขนส่งทางบก 陆运厅
กรมการขนส่งทางอากาศ 空运厅
กรมทางหลวง 公路厅
กรมทางหลวงชนบท 农村公路厅
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 运输与交通政策和计划办公室
รัฐวิสาหกิจ 国营企业
การท่าเรือแห่งประเทศไทย 泰国港务局
การรถไฟแห่งประเทศไทย 泰国铁道局
องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ 泰国货物包裹运输机构
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 曼谷大众运输机构, 曼谷公共交通公司
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 泰国航空有限公司(大众)
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 泰国机场有限公司(大众)
บริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด 曼谷新国际机场有限公司 (大众)
บริษัท ขนส่ง จำกัด 运输有限公司
บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด 泰国航海有限公司
สถาบันการบินพลเรือน 民用航空机构, 民用航空训练中心
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 泰国高速公路和高速运输局
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 泰国捷运运输局
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) 自然资源和环境部
สำนักงานปลัดกระทรวง 自然资源和环境部常务次长办公室
กรมควบคุมมลพิษ 污染管理厅
กรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง 海洋及海岸资源厅
กรมทรัพยากรธรณี 地质资源厅, 矿产资源厅
กรมทรัพยากรน้ำ 水利资源厅
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 地下水资源厅
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 环境质量促进厅
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 国家公园,野生动植物和植物保护厅
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 自然资源和环境政策及规划办公室
องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 国王资助的动物园机构
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 植物学机构, 园林局
องค์การจัดการน้ำเสีย 污水处理机构
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) 信息通信技术部
สำนักงานปลัดกระทรวง 信息通信技术部常务次长办公室
กรมไปรษณีย์โทรเลข 邮电局
กรมอุตุนิยมวิทยา 气象厅
สำนักงานสถิติแห่งชาติ 国家统计办公室
รัฐวิสาหกิจ 国营企业
บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 泰国电话组织(TOT)有限公司(大众)
การสื่อสารแห่งประเทศไทย 泰国通讯局
กระทรวงพลังงาน (พน.) 能源部
สำนักงานปลัดกระทรวง 能源部常务次长办公室
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 自然燃料厅
กรมธุรกิจพลังงาน 能源商业厅
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 替代能源开发和能源保护厅
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 能源政策及规划办公室
รัฐวิสาหกิจ 国营企业
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 泰国发电局, 泰国电力局
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 泰国石油有限公司(大众)
บริษัท บางจากปิโตเลียม จำกัด (มหาชน) 曼谷石油有限公司(大众)
กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) 商业部
สำนักงานปลัดกระทรวง 商业部常务次长办公室
กรมการค้าต่างประเทศ 对外贸易厅, 国际贸易厅
กรมการค้าภายใน 国内贸易厅
กรมการประกันภัย 灾祸保险厅
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 对外贸易谈判厅, 国际贸易谈判厅
กรมทรัยพ์สินทางปัญญา 知识产权厅
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 商业发展厅
กรมส่งเสริมการส่งออก 出口促进厅
องค์การคลังสินค้า 公共仓储机构
กระทรวงมหาดไทย (มท.) 内政部
สำนักงานปลัดกระทรวง 内政部常务次长办公室
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 内政部行政厅, 地方行政厅
การการพัฒนาชุมชน 小区发展厅
กรมที่ดิน 地产厅
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 公共灾难预防与救助厅, 民灾防卫厅
กรมโยธาธิการและผังเมือง 市政工程与城市规划厅
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 区域行政促进厅, 地方管理促进厅
การไฟฟ้านครหลวง 京都电力局
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 区域电力局, 地方电力局
การประปานครหลวง 京都供水局, 京都自来水局
องค์การตลาด 市场机构
กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) 司法部
สำนักงานปลัดกระทรวง 司法部常务次长办公室
กรมคุมประพฤติ 缓刑厅
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 权利与自由保护厅
กรมบังคับคดี 法律施行厅
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 青少年观察和保护厅
กรมราชทัณฑ์ 刑务厅, 监狱管理厅
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 特别案件调查厅
สำนักงานกิจการยุติธรรม 法官事务办公室
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ “法医学院犯罪侦察及鍳识科学局”
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 预防与肃毒委员会办公室
กระทรวงแรงงาน (รง.) 劳工部
สำนักงานปลัดกระทรวง 劳工部常务次长办公室
กรมการจัดหางาน 就业厅
การพัฒนาฝีมือแรงงาน 职业训练厅
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 劳工保护与福利厅
สำนักงานประกันสังคม 社会保险办公室
กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) 文化部
สำนักงานปลัดกระทรวง 文化部常务次长办公室
กรมการศาสนา “宗教事务厅宗教厅”
กรมศิลปากร 艺术厅
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 国家文化委员会办公室
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย “当代文艺办公室当代艺术和文化办公室”
องค์การมหาชน 大众机构
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 诗琳通人类学中心
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโยลี (วท.) 科学技术部
สำนักงานปลัดกระทรวง 科学技术部常务次长办公室
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 科学服务厅
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 和平利用原子能办公室
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 泰国度量研究所
รัฐวิสาหกิจ 国营企业
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 泰国科学和技术研究所
องค์การมหาชน 大众机构
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 地理信息与太空技术发展办公室
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโยลีแห่งชาติ 国家科技发展办公室
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 教育部
สำนักงานปลัดกระทรวง 教育部常务次长办公室
องค์การมหาชน 大众机构
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 玛希隆教育学校
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 国际贸易和发展学院
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 卫生部
สำนักงานปลัดกระทรวง 卫生部常务次长办公室
กรมการแพทย์ 医务厅
กรมควบคุมโรค 疾病控制厅
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 泰医与其它替代医式发展局
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ “医学科学厅医学厅”
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 健康服务促进厅
กรมสุขภาพจิต 精神健康厅
กรมอนามัย “卫生厅保健厅”
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา “粮食与药物管理办公室食品医药管理办公室”
องค์การเภสัชกรรม 政府药剂机构, 政府制药学机构
องค์การมหาชน 大众机构
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 万标医院
กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) 工业部
สำนักงานปลัดกระทรวง 工业部常务次长办公室
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 工厂管理厅
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 工业促进厅
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 基础工业和矿产厅
สำนักงานคณะกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย 藤茎和糖委员会办公室, 蔗糖委员会办公室
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 工业产品标准办公室
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 工业经济办公室
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 投资促进委员会办公室
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 泰国工业开拓区机构 泰国工业园机构
บริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จำกัด บริษัท ร่วมทุนกับกระทรวงอุตสาหกรรม 纳莱潘有限公司与实业部合资

泰国政治职位名称中泰对照
กรมการค้าต่างประเทศ 国际贸易厅/对外贸易厅
กรมการจัดหางาน 就业厅
กรมการปกครอง 地方行政厅
กรมการประกันภัย 保险厅
กรมควบคุมโรคติดต่อ 传染病预防控制厅
กรมที่ดิน 土地厅
กรมไปรษณีย์โทรเลข 邮电厅
กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ 经济贸易厅
กรมส่งเสริมการส่งออก 出口促进厅
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 劳工保护及福利厅
กระทรวงการต่างประเทศ 外交部
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 农业和合作社部
กระทรวงสาธารณสุข (公共)卫生部
กองการศึกษาและวัฒนธรรม 教育及文化处
การเคหะแห่งชาติ 国家住房局
คณะกรรมการ ปปง. 反洗钱委员会
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 基础教育委员会
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 泰国文官委员会
คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา 教育改革委员会
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการ 国家行政部门肃贪委员会
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 肃毒委员会
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 公务体制发展委员会
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ 国家经济和社会发展委员会
คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ 国家和谐独立委员会
ที่ปรึกษาระบบราชการ 公务体制顾问
เนติบัณฑิตยสภา 法师协会
ปลัดกระทรวง 部的常务次长
ผู้ช่วยเลขาธิการ 助理秘书长
ผู้ช่วยอธิการบดี 助理院长/助理校长
ผู้ตรวจราชการ 政府督察关
ผู้ว่าราชการจังหวัด…. 府尹
ผู้อำนวยการกองกฎหมายต่างประเทศ 国际法律办公室主任
ผู้อำนวยการกองกฎหมายและระเบียบกลาง 中央法规及纪律办公室主任
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด 经销管理科主任
รองปลัดจังหวัด 府副常务府尹
รองผู้ว่าราชการจังหวัด 副府尹
รองอธิบดีกรมสรรพากร 税务厅副厅长
ราชบัณฑิตยสถาน 皇家学术院院士
เลขาธิการ 秘书长
ศึกษานิเทศน์ 教育督察官
สถานีอนามัย 卫生站
สลากกินแบ่งแห่งชาติ 国家政府彩票
สำนักงานการปฎิรูปที่ดิน 土地改革办公室
สำนักงานจัดหางานแห่งชาติ 国家国民就业办公室
สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม 政策和环境计划办公室
สำนักส่งเสริมการลงทุน 投资促进办公室
หัวหน้ากองงานความมั่นคง 治安局局长
หัวหน้าเขต 区长
อธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน 补校教育厅长
อธิบดีกรมธนารักษ์ 货币厅长
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 污染管理厅长
อธิบดีกรมพัฒนาเศรษฐกิจการค้า 经贸发展厅长
อธิบดีกรมพิธีการทูต 礼宾司长
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 农业学术厅长
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 医学科学厅长
อธิบดีกรมสรรพสามิต 国货税厅长
อธิบดีกรมสามัญศึกษา 普通教育厅长
เอกอัครราชทูต 大使
อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายการศึกษา 叁事(教育方面)

อ้างอิงจาก : http://www.maxsmile.com/lovethai/bbs/archiver/?tid-1308.html

  One Response to “ศัพท์ภาษาจีน: หน่วยงานต่างๆของประเทศไทย”

  1. ขอบคุณสำหรับข้อมูล ที่เป็นประโยชน์นี้ค่ะ

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!