สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jul 202013
 

หากผิดผลาดประการใด ขอคำชี้แนะด้วยนะครับ

 • 造 [zào] สร้าง –> 造船 [zàochuán] สร้างเรือ/ต่อเรือ, 造句 [zàojù] สร้างประโยค,造橋 [zàoqiáo] สร้างสะพาน
 • 建造 [jiànzào] สร้าง/ก่อสร้าง (สิ่งปลูกสร้าง, สร้างเรือกสวนไร่นา,สร้างเครื่องจักร)
 • 建設 [jiànshè] สร้าง/ก่อสร้าง (สร้างธุรกิจใหม่, เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่) –> 課程建設 [kèchéngjiànshè] การพัฒนาหลักสูตร, 建設未來 สร้างอนาคต, 建設社會 สร้างสังคม
 • 建築 [jiànzhú] สร้าง/ก่อสร้าง (ใช้เฉพาะสิ่งปลูกสร้าง) –> 建築設計 การออกแบบสิ่งปลูกสร้าง
 • 建立 [jiànlì] เริ่มก่อตั้ง/เริ่มสร้าง (開始成立, 開始產生) –> 建立一個企業 [jiànlì yīgè qǐyè] สร้างธุรกิจ
 • 創造 [chuàngzào] สร้างสรรค์ (ประดิษฐ์ ผลิต สิ่งใหม่ๆ ) –> 創造網絡 [chuàngzào wǎngluò] สร้างเว็บไซต์, 創造網頁 [chuàngzào wǎngyè] สร้างเว็บเพจ
 • 創收 [chuàngshōu] สร้างรายได้ –> Facebook如何創收呢?/ Facebook如何盈利?
 • 創作 [chuàngzuò] สร้าง(งานประพันธ์) –> 創作歌曲 ประพันธ์เพลง
 • 創辦 [chuàngbàn] เริ่มก่อตั้ง (บริษัท กลุ่ม คณะ องค์กร สมาคม) –> 創辦公司 [chuàngbàn gōngsī]  เริ่มก่อตั้งบริษัท , 創辦於1921年 เริ่มก่อตั้งเมื่อปี1921
 • 創立 [chuànglì] สร้าง/เริ่มก่อตั้ง (ทฤษฎี โครงสร้าง) –> 創立公司 [chuànglì gōngsī] เริ่มก่อตั้งบริษัท , 創立了新品牌 สร้างแบรนด์ใหม่, 創立新學說 [chuànglì xīnxuéshuō] สร้างทฤษฎีใหม่
 • 樹立 [shùlì] สร้างขึ้น(樹) –> 樹立良好形象 สร้างภาพลักษณ์ที่ดี
 • 締造 [dìzào] สร้าง/ก่อตั้ง/สถาปนา –> 締造者 ผู้สถาปนา
 • 培養  [péiyǎng] เพาะเลี้ยง/ปลูกฝัง(สร้าง) –> 培養細菌 เพาะเลี้ยงแบคทีเรีย
 • 建設者, 豎立者 [jiànshèzhě, shùlìzhě] ผู้สร้าง
 • 造句 [zàojù] สร้างประโยค –> 老師告訴我們用這些詞組造句。 คุณครูบอกกับพวกเราว่าให้ใช้วลีเหล่านี้มาสร้างประโยค(詞組  cízǔ กลุ่มคำ/วลี)
 • 創造力 [chuàngzào] พลังสร้างสรรค์ –> 他是一個非常有創造力的音樂家。เขาเป็นนักดนตรีที่มีพลังสร้างสรรค์มาก
 • 創紀錄 [chuàng jìlù] สร้างสถิติ
 • 創造新紀錄 [chuàngzào xīnjìlù] สร้างสถิติใหม่
 • 創造機會 [chuàngzào jīhuì] สร้างโอกาส –> 這機會無法重新創造。โอกาสนี้ไม่อาจสร้างขึ้นได้ใหม่
 • 聰明的人造就機會多於碰到機會  [cōngmíng de rén zàojiùjīhuì duōyú pèngdàojīhuì] คนฉลาดสร้างโอกาสมากว่ารอโอกาส
 • 不要等待機會,而要創造機會。 [bùyào děngdài jīhuì, ér yào chuàngzào jīhuì] อย่ารอคอยโอกาส แต่จงสร้างโอกาส
 • 創造萬物  [chuàngzào wànwù] สร้างสรรพสิ่ง –> 大自然創造萬物沒有一件是無用的。 ธรรมชาติสร้างสรรพสิ่ง ไม่มีสักสิ่งเดียวที่ไร้ประโยชน์
 • 創造天地和萬物 [chuàngzào tiāndìhéwànwù] สร้างฟ้าดินและสรรพสิ่ง
 • 創造者  [chuàngzàozhě] ผู้สร้าง , ผู้ประดิษฐ์ –> 人民是歷史的創造者。 ประชาชนก็คือผู้สร้างประวัติศาสตร์
 • 創造競爭優勢 [ chuàngzào jìngzhēng yōushì]  สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
 • 產生矛盾 [chǎnshēng máodùn] สร้างความขัดแย้ง
 • 創造價值觀 [chuàngzào jiàzhíguān] สร้างคุณค่า
 • 構成價值觀 [gòuchéng jiàzhíguān]  สร้างค่านิยม ***
 • 樹立良好的道德風尚 [shùlìliánghǎo de dàodé fēngshàng] สร้างศีลธรรมอันดี
 • 樹人 [shùrén] สร้างคน –> 十年樹人 百年樹木 จะสร้างคนสักคนใช้เวลาสิบปี จะปลูกต้องไม้ต้องใช้เวลาร้อยปี
 • 培養人才 [péiyǎng réncái] สร้างุคลากร  –> 培養中文人才 สร้างบุคลากรด้านภาษาจีน
 • 建立聲譽 [jiànlì shēngyù] สร้างชื่อเสียง
 • 樹立聲譽 [shùlì shēngyù] สร้างชื่อเสียง
 • 建立信任, 創造信任 [jiànlìxìnrèn, chuàngzàoxìnrèn] สร้างความเชื่อมั่น, สร้างความน่าเชื่อถือ ***
 • 創造可能 [chuàngzào kěnéng] สร้างความเป็นไปได้ ***
 • 建房,建造房屋,蓋房子 [jiànfáng, jiànzàofángwū, gàifángzi] สร้างบ้าน
 • 修建房屋 [xiūjiàn fángwū] สร้างบ้าน
 • 蓋樓 [gàilóu] สร้างตึก
 • 築路, 建路 [zhùlù, jiànlù] สร้างทาง
 • 修公路 [xiūgōnglù] สร้างทางหลวง
 • 築牆, 打牆 [zhúqiáng, dǎqiáng] สร้างกำแพง
 • 建造城牆 [jiànzào chéngqiáng] สร้างกำแพง
 • 設定關稅牆 สร้างกำแพงภาษี (關稅牆 กำแพงภาษี)
 • 新建 [xīnjiàn] สร้างใหม่
 • 創新 [chuàngxīn] สร้างนวกรรมใหม่
 • 創建新品牌 [chuàngjiàn xīnpǐnpái] สร้างสินค้าแบรนด์ใหม่
 • 打造品牌 [dǎzào pǐnpái] สร้างแบรนด์สินค้า
 • 創建新組 [chuàngjiàn xīnzǔ] สร้างกลุ่มใหม่
 • 製造氣氛 [zhìzào qìfēn] สร้างบรรยากาศ
 • 自立 [zìlì] พึ่งพาตนเอง/หาเลี้ยงชีพด้วยตนเอง
 • 起家 [qǐjiā] สร้างตัว (創建家業)
 • 白手起家 [báishǒuqǐjiā] สร้างตัวจากมือเปล่า
 • 成家立業 [chéngjiā lìyè] ก่อร่างสร้างตัว
 • 創造幸福的生活 [chuàngzào xìngfúdeshēnghuó] สร้างชีวิตที่มีความสุข
 • 空想,  幻想 [kōngxiǎng, huànxiǎng] สร้างวิมานบนอากาศ
 • 創造人 [chuàngzào rén] สร้างมนุษย์ –> 上帝為什麼要創造人呢? เหตุใดพระเจ้าถึงสร้างมนุษย์ขึ้นมา
 • 創造世界(創世) , 建設世界 [chuàngzào shìjiè , jiànshè shìjiè]  สร้างโลก
 • 創造新世界 [chuàngzào xīnshìjiè] สร้างโลกใหม่
 • 創造 , 建設 [chuàngzào,jiànshè]  สร้างสรรค์
 • 創造美好前途 [chuàngzàoměihǎo qiántú] สร้างอนาคตอันสวยงาม
 • 創造一個家庭 [chuàngzàoyīgè jiātíng]  สร้างครอบครัว
 • 建立友誼 [jiànlì yǒuyì] สร้างมิตรภาพ
 • 創造生命的自由 [chuàngzào shēngmìng de zìyóu] สร้างอิสระภาพของชีวิต
 • 施壓力 [shīyālì] สร้างแรงกดดัน
 • 施恩 [shīēn] สร้างบุญคุณ
 • 創造成功 [chuàngzào chénggōng] สร้างความสำเร็จ
 • 創造成功勵志 [chuàngzào chénggōng lìzhì] สร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ
 • 建船 [jiànchuán] สร้างเรือ
 • 建築,修建 [jiànzhù,  xiǖjiàn] ก่อสร้าง
 • 建築材料 [jiànzhù cáiliào] วัสดุก่อสร้าง
 • 建築業 [jiànzhùyè] งานก่อสร้าง
 • 建築物 [jiànzhùwù] สิ่งก่อสร้าง
 • 公寓樓修建, 建設公寓 [gōngyùlóuxiūjiàn, jiànshègōngyù] สร้างอพาร์ทเมนต์/คอนโด
 • 搭窩 [dāwō] สร้างรัง –> 小鳥們在忙着搭窩。นกน้อยกำลังง่วนอยู่กับการสร้างรัง
 • 結構 [jiégòu] โครงสร้าง –> 內部結構 โครงสร้างภายใน
 • 建築師 [jiànzhùshī] ช่างก่อสร้าง
 • 建造,  建立 [jiànzào, jiànlì] สร้าง
 • 造孽, 作孽 [zàoniè, zuòniè] สร้างกรรม
 • 積德 , 行善  [jīdé, xíngshàn] สร้างกุศล
 • 建立良好的 [jiànlì liánghǎode] สร้างสิ่งดีๆ
 • 樹敵 [shùdí] สร้างศัตรู
 • 自立村 [zìlìcūn] นิคมสร้างตนเอง
 • 增進 , 促進 [zēngjìn, cùjìn] สร้างเสริม
 • 炒新聞 [chǎoxīnwén] สร้างข่าว,สร้างกระแส
 • 掀起高潮 [xiānqǐ gāocháo] สร้างกระแสนิยม
 • 栽培人才 [zāipéi réncái] บ่มเพาะบุคลากร
 • 打堤 [dǎdī] สร้างเขื่อน
 • 造福人類 [zàofú rénlèi] สร้างความผาสุขให้กับมวลมนุษย์
 • 使堅固/加強/強化/增強  [shǐ jiāngù/jiāqiáng/qiánghuà/zēngqiáng] สร้างความแข็งแกร่ง
 • 使穩定/安定 [shǐwěndìng/āndìng] สร้างความมั่นคงยั่งยืน
 • 使驕傲/以…為榮 [shǐjiāo’ào/yǐ… wéiróng] สร้างความภูมิใจ
 • 積累恩德 [jīlěi ēndé]  สร้างบุญบารมี
 • 使…..結合/結合/團結 [shǐ….. Jiéhé/jiéhé/tuánjié] สร้างความสามัคคี
 • 鬧事 [nào​shì] สร้างสถานการณ์
 • 建立關係 [jiànlì guānxì] สร้างความสัมพันธ์
 • 建立合作關係 [jiànlìhézuò guānxì] สร้างความร่วมมือ
 • 栽培新代 [zāipéi xīndài] สร้างคนรุ่นใหม่
 • 做好的事情 [zuòhǎodeshìqíng] สร้างสิ่งดีงาม –> 我們都應該做好的事情。พวกเราควรทำแต่สิ่งดีงาม
 • 夢想就是創意, 夢想就是創造 [mèngxiǎng jiùshì chuàngyì, mèngxiǎng jiùshì chuàngzào] ความฝันก็คือการสร้างสรรค์
 • 做想象 [zuòxiǎngxiàng] สร้างจิตนาการ
 • 創造生活價值 chuàngzàoshēnghuójiàzhí] สร้างมูลค่าชีวิต
 • 關注生命價值 [[guānzhùshēngmìngjiàzhí] ให้ความสำคัญกับมูลค่าชีวิต
 • 創新, 創意  [chuàngxīn, chuàngyì]  สร้างมิติใหม่

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!