สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Apr 212011
 

电子学 [diànzǐxué] วิชาอิเล็คทรอนิคส์
电阻器 [diànzǔqì] รีซิสเตอร์
电容器 [diànróngqì] คาปาซิสเตอร์
半导体 [bàndǎotǐ] สารกึ่งตัวนำ, เซมิคอนดัคเตอร์
晶体管 [jīngtǐguǎn] ทรานซิสเตอร์
芯片, 芯片组, 芯片集 [xīnpiàn, xīnpiànzǔ, xīnpiànjí] ชิปเซ็ต (Chipset)
电路 [diànlù] วงจรไฟฟ้า
线路 [xiànlù] วงจร
集成电路 [jíchéngdiànlù] วงจรรวมอีเล็คทรอนิคส์ หรือเรียกว่า ไอซี (integrated circuit)
数字 [shùzì] ตัวเลข, ดิจิตอล
数码 [shùmǎ] รหัสเลขดิจิตอล
数字电路 [shùzìdiànlù] วงจรดิจิตอล (อ่านเพิ่มเติม)
模拟 [mónǐ] อนาล๊อก
信号 [xìnhào] สัญญาณ (signal)
模拟信号 [mónǐxìnhào] สัญญาณอนาล๊อก
数字信号 [shùzìxìnhào] สัญญาณดิจิตอล
模拟计算机 [mó nǐ jì suàn jī] analog computer

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!