สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jun 282013
 
 • 法政大學 [Fǎzhèng dàxué] มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 • 瑪希隆大學  [Mǎ xī lóng dàxué] มหาวิทยาลัยมหิดล 
 • 朱拉隆功大學  [Zhū lā lóng gōng dàxué] มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ 
 • 東方大學  [Dōngfāng dàxué] มหาวิทยาลัยบูรพา 
 • 曼谷大學  [Màngǔ dàxué] มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 • 博仁大學  [Bórén dàxué] มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
 • 農業大學  [Nóngyè dàxué] มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 • 泰國商會大學  [Tàiguó shānghuì dàxué] มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
 • 藝術大學  [Yìshù dàxué] มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 • 世八通大學  [Shì bā tōng dàxué] มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 • 蘭實大學  [Lán shí dàxué] มหาวิทยาลัยรังสิต 
 • 藍康恆大學  [Lán kāng héng dàxué kāifàng dàxué] มหาวิทยาลัยรามคำแหง (開放大學)
 • 詩納卡寧威洛大學  [Shī nà kǎ níng wēi luò dàxué] มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร 
 • 塔信大學  [Tǎ xìn dàxué] มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 • 烏汶大學  [Wū wèn dàxué] มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 • 納瑞宣大學  [Nà ruì xuān dàxué] มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 • 泰國伯樂大學  [Tàiguó bó yuè dàxué] มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 • 孔敬大學  [Kǒng jìng dàxué] มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 • 華僑崇聖大學  [Huáqiáo chóng shèng dàxué] มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • 易三倉大學  [Yì sān cāng dàxué] มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 • 皇太后大學  [Huáng tàihòu dàxué] มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
 • 先皇技術學院 ( 拉卡邦 ) [Xiān huáng jìshù xuéyuàn (lā kǎ bāng)] สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 • 先皇技術學院(北曼谷)  [Xiān huáng jìshù xuéyuàn (běi màngǔ)] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 • 先皇技術學院 (吞武里)   [Xiān huáng jìshù xuéyuàn (tūn wǔ lǐ)] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • 瑪哈薩拉堪大學  [Mǎ hā sà lā kān dàxué] มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • 泰國暹羅大學  [Tàiguó xiān luó dàxué] มหาวิทยาลัยสยาม 
 • 湄州大學 [Méizhōudàxué] มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • 革勒大學 [Gélèdàxué] มหาวิทยาลัยเกริก
 • 曼谷北部大學 [Màngǔběibùdàxué] มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
 • 阿巴寶石大學 [Ābābǎoshídàxué] มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 • 聖約翰大學 [Shèngyuēhàndàxué] มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
 • 西北大學 [Xīběidàxué] มหาวิทยาลัยพายัพ
 • 東南亞大學 [Dōngnányàdàxué] มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
 • 沙雷那利科技大學 [Shāléinàlìkējìdàxué] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อ่านต่อ…ศัพท์ภาษาจีน : สาขาวิชา [學科]
ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!