สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jun 282013
 
 • 法政大学 [Fǎzhèng dàxué] มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 • 玛希隆大学  [Mǎ xī lóng dàxué] มหาวิทยาลัยมหิดล 
 • 朱拉隆功大学  [Zhū lā lóng gōng dàxué] มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ 
 • 东方大学  [Dōngfāng dàxué] มหาวิทยาลัยบูรพา 
 • 曼谷大学  [Màngǔ dàxué] มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 • 博仁大学  [Bórén dàxué] มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
 • 农业大学  [Nóngyè dàxué] มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 • 泰国商会大学  [Tàiguó shānghuì dàxué] มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
 • 艺术大学  [Yìshù dàxué] มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 • 世八通大学  [Shì bā tōng dàxué] มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 • 兰实大学  [Lán shí dàxué] มหาวิทยาลัยรังสิต 
 • 蓝康恒大学  [Lán kāng héng dàxué kāifàng dàxué] มหาวิทยาลัยรามคำแหง (开放大学)
 • 诗纳卡宁威洛大学  [Shī nà kǎ níng wēi luò dàxué] มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร 
 • 塔信大学  [Tǎ xìn dàxué] มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 • 乌汶大学  [Wū wèn dàxué] มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 • 纳瑞宣大学  [Nà ruì xuān dàxué] มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 • 泰国伯乐大学  [Tàiguó bó yuè dàxué] มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 • 孔敬大学  [Kǒng jìng dàxué] มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 • 华侨崇圣大学  [Huáqiáo chóng shèng dàxué] มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • 易三仓大学  [Yì sān cāng dàxué] มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 • 皇太后大学  [Huáng tàihòu dàxué] มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
 • 先皇技术学院 ( 拉卡邦 ) [Xiān huáng jìshù xuéyuàn (lā kǎ bāng)] สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 • 先皇技术学院(北曼谷)  [Xiān huáng jìshù xuéyuàn (běi màngǔ)] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 • 先皇技术学院 (吞武里)   [Xiān huáng jìshù xuéyuàn (tūn wǔ lǐ)] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • 玛哈萨拉堪大学  [Mǎ hā sà lā kān dàxué] มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • 泰国暹罗大学  [Tàiguó xiān luó dàxué] มหาวิทยาลัยสยาม 
 • 湄州大学 [Méizhōudàxué] มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • 革勒大学 [Gélèdàxué] มหาวิทยาลัยเกริก
 • 曼谷北部大学 [Màngǔběibùdàxué] มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
 • 阿巴宝石大学 [Ābābǎoshídàxué] มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 • 圣约翰大学 [Shèngyuēhàndàxué] มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
 • 西北大学 [Xīběidàxué] มหาวิทยาลัยพายัพ
 • 东南亚大学 [Dōngnányàdàxué] มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
 • 沙雷那利科技大学 [Shāléinàlìkējìdàxué] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อ่านต่อ…ศัพท์ภาษาจีน : สาขาวิชา [学科]
ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!