สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Apr 222011
 
 • 上市公司 [shàngshì gōngsī] บริษัทมหาชนจำกัด (public company)
 • 大众有限公司 [dàzhòngyǒuxiàngōngsī] บริษัทมหาชนจำกัด
 • 股份有限公司 [Gǔfènyǒuxiàngōngsī] บริษัทหุ้นส่วนจำกัด (เป็นได้ทั้งมหาชน หรือ บริษัทจำกัด)
 • 大众股份有限公司 [dàzhòngagǔfènyǒuxiàngōngsī] บริษัทหุ้นส่วนจำกัดมหาชน
 • 股份 [gǔ fèn] หุ้นส่วน (share of stock)
 • 股东 [gǔdōng] ผู้ถือหุ้น
 • 公司 [gōngsī] บริษัท (company)
 • 有限 [yǒuxiàn] จำกัด (limited)
 • 有限公司 [yǒuxiàngōngsī] บริษัทจำกัด (limited company)
 • 合资企业 [hézī qǐyè] กิจการร่วมลงทุน (joint venture)
 • 业务, 事物, 工作 [yèwù, shìwù, gōngzuò] กิจการ
 • 总公司 [zǒnggōngsī] สำนักงานใหญ่
 • 分公司 [fēngōngsī] สำนักงานสาขา
 • 部门 [bùmén] แผนก
 • 董事总经理 [dǒngshìzǒngjīnglǐ] กรรมการผู้จัดการใหญ่
 • 常务理事 [chángwùlǐshì] กรรมการผู้จัดการ, MD (managing director)
 • 总经理 [zǒngjīnglǐ] ผู้จัดการใหญ่ (general manager)
 • 董事 [dǒngshì] กรรมการบริษัท (director)
 • 经理 [jīnglǐ] ผู้จัดการ (manager)
 • 副经理 [fùjīnglǐ] ผู้ช่วยผู้จัดการ
 • 项目经理 [xiàngmùjīnglǐ] ผู้จัดการโครงการ (project manager)
 • 部长 [bùzhǎn หัวหน้าแผนก, หัวหน้าฝ่าย
 • 主管 [zhúguǎn] ซุปเปอร์ไวเซอร์
 • 工厂经理 [gōngchǎngjīnglǐ] ผู้จัดการโรงงาน
 • 生产部 [shēngchǎnbù] ฝ่ายผลิต
 • 研发部 [yánfābù] แผนกวิชัยและพัฒนา (研发 มาจาก 研究与发展 )
 • 人事部 [Rénshìbù] ฝ่ายบุคคล
 • 职员 [zhíyuán] พนักงาน
 • 售货员 [shòuhuòyuán] พนักงานขาย
 • 促销部 [cùxiāobù] ฝ่ายส่งเสริมการขาย (sales promotion )
 • 送货员 [sònghuòyuán] พนักงานส่งของ
 • 文件递送员 [wénjiàndìsòngyuán] พนักงานส่งเอกสาร
 • 技术员 [jìshùyuán] ช่างเทคนิค

 • 质量检验员 [zhìliàngjiǎnyànyuán] พนักงานตรวจสอบคุณภาพ
 • 质量控制 [zhìliàngkòngzhì] พนักงานควบคุมคุณภาพ, QC(quality control )
 • 保安 [bǎo’ān] พนักงานรักษาความปลอดภัย
 • 人事部经理 [Rénshìbùjīnglǐ] ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
 • 行政 [xíngzhèng] บริหารจัดการ, การปกครอง
 • 办事处, 营业所 [bànshìchù, yíngyèsuǒ] สำนักงาน
 • 行政经理 [xíngzhèngjīnglǐ] ผู้จัดการฝ่ายบริหารสำนักงาน
 • 市场部 [shìchǎngbù] ฝ่ายการตลาด
 • 营销部 [yíngxiāobù] ฝ่ายขาย
 • 财务部 [cáiwùbù] ฝ่ายการเงิน
 • 会计员 [kuàijìyuán] พนักงานบัญชี
 • 财会部 [cáikuàibù] ฝ่ายการเงินและบัญชี
 • 船务部 chuánwùbù] แผนกชิปปิ้ง
 • 采购 [cǎigòu] จัดซื้อ, ผู้ซื้อ
 • 生意, 商业, 贸易 [shēngyì, shāngyè, màoyì] ธุรกิจ
 • 以…的名义, 代表 [yǐ…demíngyì, 代表 ] ตัวแทน
 • 会谈, 洽谈, 谈判 [huìtán, qiàtán, tánpàn] เจรจาพูดคุย
 • 失业 [shī yè] ตกงาน
 • 值班 [zhíbān] เข้าเวร
 • 换班 [huànbān] เปลี่ยนเวร, เปลี่ยนกะ
 • 业余 [yèyú] เวลาว่าง
 • 加班 [jiābān] ทำงานล่วงเวลา, ทำโอที
 • 上班 [shàngbān] เข้างาน
 • 下班 [xiàbān] เลิกงาน
 • 办公室 [bàngōngshì] ออฟฟิศ (Office)
 • 公会 [gōnghuì] สหภาพแรงงาน
 • 职务 [zhíwù] หน้าที่
 • 称职 [chènzhí] เหมาะสมกับตำแหน่ง
 • 工资 [gōngzī] ค่าจ้าง
 • 薪水 [xīnshuǐ] เงินเดือน
 • 报酬 [bàochóu] ค่าตอบแทน
 • 奖金 [jiǎngjīn] โบนัส
 • 退休 [tuìxiū] ปลดเกษียรณ (retire)
 • 迅速 [xùnsù] รวดเร็ว
 • 负责 [fùzé] ความรับผิดชอบ
 • 宴请 [yànqǐng] งานเลี้ยงรับรอง
 • 建议 [jiànyì] เสนอ
 • 签订, 合同 [qiāndìng, hétong] เซ็นสัญญา
 • 草案 [cǎo’àn] ฉบับร่าง
 • 审核 [shěnhé] ตรวจสอบ
 • 接待员 [jiēdàiyuán] พนักงานต้อนรับ
 • 带领 [dàilǐng] นำพา
 • 按时完成 [ànshíwánchéng] เสร็จตามกำหนด
 • 缺乏经验 [quēfá jīngyàn] ขาดประสบการณ์
 • 分头 [fēntóu] แยกย้ายกันไป(ทำ)
 • 有出息 [yǒuchūxī] มีอนาคต

  One Response to “ศัพท์ภาษาจีน : บริษัทจำกัด [有限公司]”

 1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย ต้งเขียนยังไงหลอครับ

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!