สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Apr 032011
 
 • 百貨公司 [bǎihuògōngsī] ห้างสรรพสินค้า (department store)
 • 百貨大樓 [bǎihuòdàlóu] ห้างสรรพสินค้า [the (Beijing) Department Store]
 • 版權 [bǎnquán] ลิขสิทธิ์
 • 半價 [bànjià] ครึ่งราคา
 • 本錢 [běnqián] เงินทุน
 • 步行街 [bùxíngjiē] ของข้างทาง, ถนนคนเดิน
 • 差額 [chā’é] มาร์จิ้น, ค่าแตกต่างระหว่างราคาทุนกับราคาขาย (margin)
 • 採購部 [cǎigòubù] ฝ่ายจัดซื้อ(Purchasing Department)
 • 菜市場 [càishìcháng] ตลาดสด
 • 財產稅 [cáichǎnshuì] ภาษีทรัพย์สิน(tax on property)
 • 產品 [chǎnpǐn] ผลิตภัณฑ์
 • 產成品 [chǎnchéngpǐn] ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป(Finished product)
 • 產業 [chǎnyè] อสังหาริมทรัพย์, อุตสาหกรรม
 • 廠價 [chǎngjià] ราคาโรงงาน
 • 超市 [chāoshì] ซุปเปอร์มาร์เก็ต (มาจาก 超級市場)
 • 超級市場 [chāojíshìcháng] ซุปเปอร์มาร์เก็ต
 • 成本價 [chéngběnjià] ราคาทุน
 • 成本控制 [chéngběnkòngzhì] การควบคุมต้นทุน
 • 促銷 [cùxiāo] การส่งเสริมการขาย, โปรโมชั่นสินค้า
 • 出口 [chūkǒu] ส่งออก
 • 出口商品 [chūkǒu shāngpǐn] สินค้าส่งออก(export commodity)
 • 打開市場 [dǎkāi shìcháng] เปิดตลาด
 • 打折 [dǎzhé] ให้ส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์
 • 倒閉 / 破產 [dǎobì / pòchǎn] ล้มละลาย, เจ๊ง
 • 到岸價格 [dàoànjiàgé] ราคาสินค้าส่งถึงท่าเรือปลายทาง, [cost, insurance and freight (C. I. F.)]
 • 單價 [dānjià] ราคาต่อหน่วย
 • 代表 [dàibiǎo] ตัวแทน
 • 地攤 [dìtān] ของขายที่วางตามพื้น
 • 電子商業 [diànzǐ shāngyè] อีคอมเมิร์ซ
 • 電話購物 [diànhuà gòuwù] โทรศัพท์สั่งของ
 • 定價 [dìngjià] ตั้งราคา
 • 董事長 [dǒngshìzhǎng] ประธานกรรมการ
 • 對手 [duìshǒu] คู่ต่อสู้
 • 對外貿易 [duìwàimàoyì] การค้าต่างประเทศ(foreign trade)
 • 二手品 [èrshǒupǐn] สินค้ามือสอง
 • 二手市場 [èrshǒu shìcháng] ตลาดมือสอง
 • 返修 [fǎn xiū] ส่งคืนเพื่อซ่อมแซม
 • 方便商店 [fāngbiàn shāngdiàn] ร้านค้าสะดวกซื้อ
 • 費用 [fèiyòng] รายจ่าย
 • 附加值 [fùjiāzhí] เพิ่มมูลค่า
 • 付款方式 [fùkuǎn fāngshì] วิธีชำระเงิน
 • 服務 [fúwù] การบริการ
 • 趕集 [gǎnjí] ไปตลาด
 • 港口 [gǎngkǒu] ท่าเรือ
 • 個人所得稅 [gèrén suǒdéshuì] ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา(personal income tax)
 • 供給 [gōngjǐ] อุปทาน
 • 公司 [gōngsī] บริษัท
 • 供貨商 [gōnghuòshāng] ซัพพลายเออร์ (supplier)
 • 購物 [gòuwù] ซื้อของ (購 ซื้อ, 物 สิ่งของ)
 • 購物方式 [gòuwù fāngshì] รูปแบบการซื้อของ
 • 購物場所 [gòuwù chángsuǒ] สถานที่ซื้อของ (購物 ซื้อสิ่งของ, 場所 สถานที่)
 • 購物中心 [gòuwù zhōngxīn] ศูนย์กลางการค้าขาย (中心 ศูนย์กลาง)
 • 工業產品 [gōngyè chǎnpǐn] สินค้าอุตสาหกรรม
 • 公司法 [gōngsīfǎ] กฎหมายบริษัท(law of corporation)
 • 股 [gǔ] หุ้น
 • 股東 [gǔdōng] หุ้นส่วน
 • 估價 [gūjià] ประเมินราคา
 • 顧客 [gùkè] ผู้ซื้อ
 • 股市 [gǔshì] ตลาดหลักทรัพย์
 • 廣告 [guǎnggào] การโฆษณา
 • 關稅 [guānshuì] ภาษีศุลกากร(customs duty)
 • 貴 [guì] แพง
 • 國營企業 [guóyíngqǐyè] รัฐวิสาหกิจ
 • 國內生產總值 [guónèishēngchǎnzǒngzhí] ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(aggregate gross domestic product)
 • 國民生產總值 [guómínshēngchǎnzǒngzhí] ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ(gross national product-GNP)
 • 國內貿易 [guónèi màoyì] กรมการค้าภายใน(domestic coal consumers’ council)
 • 海關 [hǎiguān] ศุลกากร
 • 合資企業 [hézī qǐyè] กิจการร่วมลงทุน (joint venture)
 • 合夥企業 [héhuǒ qǐyè] หจก.
 • 對外貿易 [duìwài màoyì] การค้าระหว่างประเทศ
 • 還價 [huánjià] ต่อรองราคา
 • 貨 [huò] สินค้า
 • 基本價 [jīběnjià] ราคามาตรฐาน(base price)
 • 集 [jí] v. รวม, n.ตลาดนัด
 • 集市 [jí] ตลาดนัด
 • 加工品 [jiāgōngpǐn] สินค้าแปรรู(processed goods)
 • 價格 [jiàgé] ราคา
 • 價格控制 [jiàgékòngzhì] การควบคุมราคา
 • 價值 [jiàzhí] มูลค่า
 • 減價 [jiǎnjià] ลดราคา
 • 交貨 [jiāohuò] ส่งสินค้า
 • 進口 [jìnkǒu] นำเข้า
 • 進口貨 [jìnkǒu huò] สินค้านำเข้า
 • 進口商品 [jìnkǒushāngpǐn] สินค้านำเข้า
 • 管制商品 [guǎnzhì shāngpǐn สินค้าควบคุม
 • 凈價 [jìngjià] ราคาสุทธิ
 • 經銷 [jīngxiāo] จัดจำหน่าย
 • 經營 [jīngyíng] การค้า
 • 競爭 [jìngzhēng] การแข่งขัน
 • 競爭對手 [jìngzhēngduìshǒu] คู่แข่งขัน
 • 砍價 [kǎnjià] ต่อราคา
 • 開會 [kāihuì] การประชุม
 • 虧本 [kuīběn] ขาดทุน
 • 離岸價格 [líànjiàgé] ราคา ณ ท่าเรือต้นทาง ,free on board (FOB)
 • 利潤 [lìrùn] กำไร
 • 零售 [língshòu] ค้าปลีก
 • 流轉稅 [liúzhuǎnshuì] ภาษีหมุนเวียน
 • 買一送一 [mǎi yī sòng yī] ซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง
 • 貿易 [mào yì] ธุรกิจ, การค้า
 • 買賣 [mǎimai] การซื้อขาย (ธุรกิจซื้อมาขายไป)
 • 買 [mǎi] ซื้อ
 • 賣 [mài] ขาย
 • 賣價 [màijià] ราคาขาย
 • 免費 [miǎnfèi] ฟรี
 • 免稅品 [miǎnshuìpǐn] สินค้าปลอดภาษี
 • 募集資金 [mùjízījīn] เพิ่มเงินทุน
 • 農產品 [nóngchǎnpǐn] สินค้าเกษตร
 • 牌子 [páizǐ] ยี่ห้อ
 • 批發貿易 [pīfā màoyì] ค้าส่ง
 • 便宜 [piányí] ถูก
 • 品牌 [pǐnpái] ของมียี่ห้อ
 • 期貨 [qīhuò] สินค้าที่ซื้อขายกันล่วงหน้า(future goods)
 • 企業 [qǐyè] วิสาหกิจ, การประกอบธุรกิจ
 • 商業部 [shāngyèbù] กระทรวงพาณิชย์(Department of Commerce)
 • 商業註冊 [shāngyè zhùcè] กรมทะเบียนการค้า(commercial registration)
 • 企業所得稅 [qǐyèsuǒdéshuì] ภาษีเงินได้นิติบุคคล(The corporate income tax)
 • 侵權物品 [qīnquán wùpǐn] สินค้าละเมิดลิขสิทธ์
 • 全價 [quánjià] ราคาเต็ม
 • 商 [shāng] ปรึกษาหารือ การค้า
 • 商標 [shāngbiāo] เครื่องหมายการค้า
 • 商船 [shāngchuán] เรือสินค้า(merchant ship)
 • 商場 [shāngcháng] ศูนย์การค้า
 • 生產 [shēngchǎn] ผลิตสินค้า(produce)
 • 生產部 [shēngchǎnbù] ฝ่ายผลิตสินค้า(Department of Productivity)
 • 生產線 [shēngchǎnxiàn] ไลน์การผลิต(line of production)
 • 生產成本 [shēngchǎnchéngběn] ต้นทุนการผลิต
 • 生產力 [shēngchǎnlì] กำลังการผลิต
 • 生產因素 [shēngchǎnyīnsù] ปัจจัยการผลิต
 • 生意 [shēngyì] ธุรกิจ, การค้า
 • 商界 [shāngjiè] โลกธุรกิจ(world of commerce)
 • 市場 [shìcháng] ตลาด
 • 市場部 [shìchǎngbù] ฝ่ายการตลาด
 • 市場份額 [shìcháng fèné] ส่วนแบ่งทางการตลาด
 • 市場調查 [shìcháng diàochá] การวิจัยตลาด (Market Research)
 • 商店 [shāngdiàn] ร้านค้า
 • 商店招牌 [shāngdiàn zhāopái] ร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าแบนนด์เนม
 • 商會 [shānghuì] หอการค้า
 • 商法 [shāngfǎ] กฎหมายธุรกิจ(commercial law)
 • 商品 [shāngpǐn] สินค้า
 • 商人 [shāngrén] พ่อค้า
 • 商務 [shāngwù] กิจการค้า
 • 商業 [shāngyè] ธุรกิจ, การค้า
 • 事業 [shìyè] กิจการ
 • 市價 [shìjià] ราคาตลาด
 • 世界貿易組織 [shìjièmàoyìzǔzhī] องค์การค้าโลก (WTO)
 • 收入 [shōu rù] รายรับ
 • 售後服務 [shòuhòu fúwù] บริการหลังการขาย
 • 售後服務部 [shòuhòu fúwùbù] ฝ่ายบริการหลังการขาย
 • 甩賣 [shuǎimài] ขายลดราคา (sell at a reduced price)
 • 稅 [shuì] ภาษี
 • 稅單 [shuìdān] ใบกำกับภาษี
 • 稅票 [shuìpiào] รายการภาษี
 • 所得稅 [suǒdéshuì] ภาษีภายได้(income tax)
 • 投資 [tóuzī] การลงทุน
 • 討價還價 [tǎojiàhuánjià] ต่อรองราคา
 • 特殊價 [tèshūjià] ราคาพิเศษ
 • 退貨 [tuìhuò] คืนสินค้า
 • 退換貨 [tuìhuànhuò] การแลกคืนสินค้า
 • 脫銷 [tuōxiāo] หมดสต๊อก (be sold out)
 • 網上購物 [wǎngshàng gòuwù] ซื้อของผ่านอินเตอร์เน็ต
 • 外國超市 [wàiguó chāoshì] ห้างของต่างชาติ (超市 ซูเปอร์มาร์เกต, ห้างสรรพสินค้า)
 • 違禁品 [wéijìnpǐn] สินค้าต้องห้าม
 • 物品 [wùpǐn] สิ่งของ (物 สิ่งของ, 品 สินค้า)
 • 下海 [xiàhǎi] เข้าสู่วงการธุรกิจ, ออกทะเล
 • 消費 [xiāo fèi] อุปโภคบริโภค
 • 消費者 [xiāofèizhě] ผู้บริโภค
 • 消費者權益 [xiāofèizhěquányì] ผลประโยชน์ของผู้บริโภค
 • 消費者權益保護法 [xiāofèizhěquányìbǎohùfǎ] กฏหมายคุ้มครองผู้บริโภค
 • 消費品 [xiāofèipǐn] สินค้าอุปโภคบริโภค
 • 行銷 [xíngxiāo] การตลาด
 • 銷售者 [xiāoshòuzhě] ผู้ขาย
 • 營業稅 [yíngyèshuì] ภาษีการค้า(tax on business)
 • 有效期 [yǒuxiàoqī] ระยะเวลาที่มีผล (duration of validity)
 • 雜貨店 [záhuòdiàn] ร้านขายของชำ (雜貨 สินค้าเบ็ดเตล็ด)
 • 賬目檢查 [zhàngmùjiǎnchá] การตรวจสอบบัญชี
 • 製成品 [zhìchéngpǐn] สินค้าสำเร็จรูป
 • 中小企業 [zhōng xiǎo qǐ yè] เอสเอ็มอี (minor enterprises)
 • 自由市場 [zìyóu shìcháng] ตลาดการค้าเสรี
 • 要求 [yàoqiú] อุปสงค์
 • 夜市 [yèshì] ตลาดกลางคืน, ตลาดโต้รุ่ง
 • 業主 [yèzhǔ] เจ้าของกิจการ
 • 遺產稅 [yíchǎnshuì] ภาษีมรดก(Death duty)
 • 優惠 [yōuhuì] ได้รับสิทธิพิเศษ, โปรโมชั่น
 • 增值稅 [zēngzhíshuì] ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)
 • 展銷會 [zhǎnxiāohuì] งานแสดงสินค้า
 • 漲價 [zhǎng jià] ขึ้นราคา
 • 折扣 [zhékòu] ส่วนลด
 • 質量認證 [zhìliàng rènzhèng] การรับรองคุณภาพ (質量 คุณภาพ, 認證 รับรองเป็นของแท้)
 • 質量管理 [zhìliàng guǎnlǐ] การควบคุมคุณภาพ
 • 質量控制 [zhìliàngkòngzhì] การควบคุมคุณภาพ
 • 質量檢查 [zhìliàngjiǎnchá] การตรวจสอบคุณภาพ
 • 總經理 [zǒngjīnglǐ] ผู้จัดการทั่วไป
 • 總經理秘書 [zǒngjīnglǐ mìshū] เลขานุการผู้จัดการ
 • 資金 [zījīn] เงินทุน
 • 註冊 / 登記 [zhùcè / dēngjì] จดทะเบียน
 • 有限公司 [yǒuxiàngōngsī] บริษัทจำกัด
 • 預扣稅款 [yùkòu shuìkuǎn] ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

  4 Responses to “ศัพท์ภาษาจีน: ธุรกิจ [商業]”

 1. 忠經理 [zhōngjīnglǐ] ผู้จัดการทั่วไป
  忠經理秘書 [zhōngjīnglǐ mìshū] เลขานุการผู้จัดการ

  น่าจะเป็น 總經理
  總經理秘書

 2. อยากทราบว่า ถ้าจะเขียนป้ายโฆษณาว่า รับซื้อปลา และจำหน่ายปลา จะต้องพูดว่าอย่างไรคะ?

 3. 特殊價 [tèshūjià] ราคาพิเศษ

  คำนี้ในปัจจุบัน นิยมพูดว่า 特價 [tè jià] (เท่อ เจี้ย) หมายถึง “ราคาลดพิเศษ”

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!