ศัพท์ภาษาจีนเช้านี้

礼节[lǐjié] พิธีการ

延留[yánliú] เหนี่ยวรั้ง

延续[yánxù] ต่อเนื่อง, ติดต่อกัน

互助[hùzhù] ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน --> 互相帮助[hùxiāngbāngzhù]

宽容[kuānróng] โอบอ้อมอารี

谦让[qiānràng] ถ่อมตัวและเอื้อเฟื้อ

而[ér] และ(คำเชื่อมศัพท์)

而且[érqiě] และ, ทั้งยัง

形成[xíngchéng] ประกอบเป็นรูป (形 รูปร่าง)

来得及[láidejí] ทันท่วงที, 来不及[láibují] ไม่ทัน

事先[shìxiān] (เตรียมการ)ล่วงหน้า, in advance

提前[tíqián] ล่วงหน้า

做客[zuòkè] เป็นแขก(เป็นแขกบ้านคนอื่น)

包[bāo] ห่อของ

差不多[chàbuduō] พอๆกัน, พอสมควร

钟头[zhōngtóu] ชั่วโมง

开演[kāiyǎn] เปิดแสดง

急[jí] ด่วน,รีบ