สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Apr 072011
 
 • 爱老虎油 [àilǎohǔyóu] ฉันรักคุณ(เป็นการเลียงเสียง I Love You), 我爱你
 • 混搭 [hùndā] มาจากศัพท์ภาษาอังกฤษ Mix and Match หมายถึงการแต่งตัวผสมผสานเสื้อผ้าแต่ละชิ้นที่ไม่ได้เป็นชุดเดียวกันให้เข้ากันอย่างมีสไตล์ [混搭英文原词为Mix and Match。混搭是一个时尚界专用名词,指将不同风格,不同材质,不同身价的东西按照个人口味拼凑在一起,从而混合搭配出完全个人化的风格。混搭就是不要“规规矩矩穿衣”。]
 • 时尚 [shíshàng] สมัยนิยม
 • 说服 [shuōfú] ชักชวน,ชักจูง
 • 风格 [fēng gé] กิริยา,ลักษณะท่าทาง,มารยาท
 • 专用 [zhuānyòng] ใช้ในวัตถุประสงค์พิเศษ
 • 材质 [cáizhì] วัตถุดิบสิ่งทอ
 • 身价 [shēnjià] ฐานะทางสังคม
 • 按照 [ànzhào] ตามที่
 • 口味 [kǒuwèi] รสนิยม,รสชาติ
 • 拼凑 [pīncòu] ผสมผสานเข้าด้วยกัน
 • 从而 [cóng’ér] ดังนี้, ด้วยเหตุนี้
 • 混合 [hùnhé] ผสม
 • 搭配 [dāpèi] เข้าชุด
 • 完全 [wánquán] สมบูรณ์
 • 个人化 [gèrénhuà] ความเป็นส่วนตัว
 • 范围 [fànwéi] ขอบเขต, เขตจำกัด, ขีดจำกัด
 • 毫 [háo] ขนที่อ่อน, พุ่กัน
 • 毫米 [háomǐ] มิลลิเมตร
 • 例外 [lìwài] ข้อยกเว้น
 • 大批 [dà pī] จำนวนมาก
 • 诸候 [zhū hoú] บรรดาเจ้าผู้ครองนครรัฐ
 • 盛行 [shèng xíng] แพร่หลายอย่างกว้างขวาง

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!