สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Mar 242011
 
 • 文化 [wén huà] วัฒนธรรม
 • 外来文化冲击 [wài lái wén huà chōng jī] ผลกระทบที่มาจากวัฒนธรรมต่างชาติ
 • 大众文化 [dà zhòng wén huà] วัฒนธรรมต่างชาติ
 • 文化传承 [wén huà chuán chéng] การสืบสารวัฒนธรรม
 • 文化多样性 [wén huà duō yàng xìng] ความหลายหลายทางวัฒนธรรม
 • 中外文化交流 [zhōng wài wén huà jiāo liú] การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
 • 志愿服务 [zhì yuàn fú wù] อาสาสมัคร
 • 住房 [zhù fáng] เช่าห้อง
 • 压力 [yā lì] ความกดดัน
 • 新新人类 [xīn xīn rén lèi] คนรุ่นใหม่
 • 高校毕业生 [gāo xiào bì yè shēng] บัณทิตมหาวิทยาลัย
 • 医疗体制改革 [yī liáo tǐ zhì gǎi gé] การปฎิรูปการดูแลสุขภาพ (体制 tǐ zhì ระบบ, รูปแบบ)
 • 老年人及其生活 [lǎo nián rén jí qí shēng huó] ผู้สูงอายุรวมถึงการใช้ชีวิต (及其 [jíqí] และ )
 • 整容 [zhěng róng] ศัลยกรรม
 • 自助旅行 [zì zhù lǚ xíng] ท่องเที่ยวเอง
 • 中国旅游业 [zhōng guó lǚ yóu yè] การท่องเที่ยวในจีน
 • 出国 [chū guó] ไปต่างประเทศ
 • 贺岁片 [hè suì piàn] การ์ดปีใหม่
 • 消费观念 [xiāo fèi guān niàn] ทัศนคติการของผู้บริโภค
 • 历史 [lì shǐ] ประวัติศาสตร์
 • 朝代 [cháo dài] ราชวงค์
 • 人物 [rén wù] คน
 • 事情 [shì qíng] เรื่องราว
 • 丝绸之路 [sī chóu zhī lù] เส้นทางสายไหม (丝绸 แพรไหม)
 • 古代四大发明 [gǔ dài sì dà fā míng] สิ่งของสี่อย่างที่คิดค้นโดยคนจีน มี 指南针[zhǐ nán zhēn] เข็มทิศ,   造纸术[zào zhǐ shù] การผลิตกระดาษ,    印刷术 [yìn shuā shù]การพิมพ์,   烟火药[yān huǒ yào] ดินปืน
 • 经济 [jīng jì] เศรษฐกิจ
 • 可持续发展 [kě chí xù fā zhǎn] การพัฒนาที่ยั่งยืน (持续 ต่อเนื่องกัน)
 • 和平发展 [hé píng fā zhǎn] พัฒนาอย่างมั่นคง (和平 สันติ)
 • 全球经济一体化 [quán qiú jīng jì yī tǐ huà] รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจทั่วโลก
 • 投资 [tóu zī] ลงทุน
 • 知识经济 [zhī shí jīng jì] ความรู้ทางด้านเศรษฐกิจ
 • 电子商务 [diàn zǐ shāng wù] E – commerce
 • 家庭汽车 [jiā tíng qì chē] รถยนต์ส่วนตัว
 • 金融危机 [jīn róng wēi jī] วิกฤติการเงิน (金融 การเงินการธนาคาร, 危机 วิกฤติ)
 • 法律 [fǎ lǜ] กฎหมาย
 • 打击假冒伪劣商品 [dǎ jī jiǎ mào wěi liè shāng pǐn] ต่อต้านสินค้าปลอม
 • 保护妇女儿童权益 [bǎo hù fù nǚ ér tóng quán yì] ปกป้องสิทธิสตรีและเด็ก
 • 青少年犯罪 [qīng shào nián fàn zuì] เด็กวัยรุ่นกระทำความผิด
 • 高科技犯罪 [gāo kē jì fàn zuì] อาชญากรรม
 • 自然 [zì rán] ธรรมชาติ
 • 动物 [dòng wù] สัตว์
 • 熊猫 [xióng māo] หมีแพนด้า
 • 大象 [dà xiàng] ช้าง
 • 宇宙 [yǔ zhòu] จักรวาล
 • 科技 [kē jì] เทคโนโลโยและวิทยาศาสตร์
 • 医学 [yī xué] การแพทย์
 • 现代科技 [xiàn dài kē jì] เทคโนโลยีสมัยใหม่
 • 净化网络环境 [jìng huà wǎng luò huán jìng] เครือข่ายสิ่งแวดล้อม (净化 ทำให้บริสุทธิ์)
 • 克隆技术 [è lóng jì shù] โคลนนิ่ง
 • 信息化社会 [xìn xī huà shè huì] สังคมข่าวสาร
 • 海洋技术 [hǎi yáng jì shù] สมุทรศาสตร์
 • 科学普及 [kē xué pǔ jí] วิทยาศาสตร์นิยม (普及 เผยแพร่ทั่วไป)
 • 政治 [zhèng zhì] การเมือง
 • 政治结构 [zhèng zhì jié gōu] โครงสร้างทางการเมือง
 • 政策 [zhèng cè] นโยบาย
 • 外交 [wài jiāo] การทูต
 • 人民代表大会制度 [rén mín dài biǎo dà huì zhì dù] ระบบรัฐสภาของประชาชน (制度 ระบอบ)
 • 一国两制 [yī guó liǎng zhì] การปครองแบบสองระบบ, หนึ่งประเทศสองระบบ
 • 军事 [jūn shì] การทหาร
 • 哲学 [zhé xué] ปรัชญา
 • 宗教 [zōng jiào] ศาสนา
 • 全球化 [quán qiú huà] โลกาภิวัตน์
 • 自然灾害 [zì rán zāi hài] ภัยธรรมชาติ
 • 难民 [nàn mín] หลี้ภัย
 • 毒品 [dú pǐn] ยาเสพติด
 • 竞选 [jìng xuǎn] แข่งขันชิงตำแหน่ง

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!