สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Mar 232011
 
 • 对称 [duì chēng] สมดุล
 • 自然观 [zì rán guān] มุมมองทางธรรมชาติ
 • 天人合一 [tiān rén hé yī] มนุษย์และธรรมชาติรวมเป็นหนึ่งเดียว
 • 乡土观念 [xiāng tǔ guān niàn] ทัศนคติของคนชนบท
 • 象征观念 [xiàng zhēng guān niàn] ทัศนคติของสัญลักษณ์ (象征 สัญลักษณ์)
 • 数字的文化蕴涵 [shù zì de wén huà yùn hán] ความหมายนัยของจำนวน (蕴涵 แฝงไว้ด้วย, บรรจุ)
 • 颜色的象征意义 [yán sè de xiàng zhēng yì yì] ความหมายของสี
 • 吉祥物 [jí xiáng wù] สัตว์นำโชค
 • 动物 [dòng wù] สัตว์
 • 生肖动物 [shēng xiào dòng wù] สัตว์นักษัตรจีน
 • 生肖属相 [shēng xiào shǔ xiāng] นักษัตรปีเกิด (生肖 นักษัตร, 属相 ปีที่เกิด)
 • 植物 [zhí wù] พืช
 • 器物 [qì wù] ของใช้
 • 爆竹 [bào zhú] พลุ
 • 吉祥图 [jí xiáng tú] ภาพมงคล
 • 自然现象 [zì rán xiàn xiàng] ปรากฏการณ์ธรรมชาติ(四季 ฤดูสีฤดู, 风 ลม, 雨 ฝน, 月亮 ดวงจันทร์, 太阳 ดวงอาทิตย์, 星星 ดาว)
 • 传说故事 [chuán shuō gù shì] ตำนาน
 • 星座 [xīng zuò] ราศี
 • 人体部位 [rén tǐ bù wèi] ส่วนของร่างกาย
 • 忌讳 [jì huì] ข้อห้ามต่างๆ, หลีกเลี่ยง
 • 迷信 [mí xìn] เชื่อเรื่องไสยศาสตร์, ถือผีถือสาง, เชื่องมงาย, เชื่อผิดๆ, กลัวอย่างไม่มีเหตุผล
 • 风水 [fēng shuǐ] ฮวงจุ้ย
 • 贬义 [biǎn yì] ความหมายในทางไม่ดี
 • 植物 [zhí wù] พืช
 • 水果 [shuǐ guǒ] ผลไม้
 • 器物 [qì wù] ของใช้ต่างๆ
 • 禁忌的言行 [jìn jì de yán xíng] คำพูดต้องห้าม (禁忌 ห้าม, 言行 คำพูดและการกระทำ)
 • 宗教信仰 [zōng jiào xìn yǎng] ศาสนา (宗教 ศาสนา, 信仰 เลื่อมใสศรัทธา)
 • 触摸头部 [zōng jiào xìn yǎng] แตะหัว (触摸 แตะ สัมผัส, 头部 ส่วนหัว)
 • 重要东西摆放位置 [zhòng yào dōng xī bǎi fàng wèi zhì] การวางของสำคัญ
 • 如佛教书籍 [rú fó jiào shū jí] เช่นหนังสือธรรมมะ
 • 皇室成员照片 [huáng shì chéng yuán zhào piàn děng] พระบรมรูป (皇室 ราชวงศ์, ราชสำนัก)
 • 说话大声 [shuō huà dà shēng] พูดเสียงดัง
 • 隐私 [yǐn sī] ความเป็นส่วนตัว
 • 年龄 [nián líng] อายุ
 • 收入 [shōu rù] รายได้
 • 婚姻状况 [hūn yīn zhuàng kuàng] สถานภาพสมรส
 • 政治面貌 [zhèng zhì miàn mào] ลักษณะการเมือง
 • 社会 [shè huì] สังคม
 • 城市 [chéng shì] เมือง
 • 都市化 [dū shì huà] การทำให้กลายเป็นเมือง
 • 人居环境 [rén jū huán jìng] สิ่งแวดล้อมทั่วๆไป
 • 城乡差别 [chéng xiāng chā bié] ความแตกต่างระหว่างสังคมเมืองและชนบท
 • 流动人口 [liú dòng rén kǒu] การโยกย้ายของประชาชน
 • 城市青年 [chéng shì qīng nián] เยาวชนจีนในเมือง
 • 农村 [nóng cūn] ชนบท
 • 农村现代化 [nóng cūn xiàn dài huà] ความทันสมัยของชนบท
 • 农民工 [nóng mín gōng] แรงงาน
 • 环境 [huán jìng] สิ่งแวดล้อม
 • 环境污染 [huán jìng wū rǎn] มลพิษทางสิ่งแวดล้อม
 • 保护 [bǎo hù] ปกป้อง
 • 生态危机 [shēng tài wēi jī] วิกฤตการณ์ทางนิเวศวิทยา (生态 นิเวศวิทยา)
 • 节约能源 [jié yuē néng yuán] อนุรักษ์พลังงาน
 • 气候变暖 [qì hòu biàn nuǎn] ภาวะโลกร้อน

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!