สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Mar 202011
 
 • 家庭 [jiātíng] ครอบครัว
 • 宗族 [zōngzú] ตระกูล
 • 家族观念 [jiāzú guānniàn] แนวความคิดของครอบครัว (家族 วงศ์ตระกูล)
 • 家庭结构 [jiātíng jiégōu] โครงสร้างครอบครัว
 • 数代同堂 [shùdài tóngtáng] อยู่แบบครอบครัวใหญ่
 • 核心家庭  [héxīn jiātíng] ครอบครัวทีมีแต่พ่อหรือแม่ (核心 ศูนย์กลาง)
 • 单亲家庭 [dānqīn jiātíng] ครอบครัวแม่หรือพ่อคนเดียว (Single Parent Family)
 • 独生子女 [dúshēng zǐ nǚ] ลูกคนเดียว
 • 丁克家族 [dīngkè jiāzú] ครอบครัวที่ไม่ต้องการลูก
 • 亲戚 [qīnqī] ญาติ
 • 家庭成员的角色关系  [jiātíngchéngyuándejiǎosèguānxì] ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัว (成员 สมาชิก, 角色 บทบาท, 关系 ความสัมพันธ์)
 • 尊老爱幼  [zūnlǎo àiyòu] เคารพนับถือผู้สูงอายุและรักเด็ก
 • 孝敬长辈  [xiàojìng zhǎngbèi] การแสดงความกตัญญูต่อผู้อาวุโส (孝敬 การแสดงความกตัญญู, 长辈 ผู้อาวุโส)
 • 抚养老人 [fǔyǎng lǎorén] ดูแลผู้สูงอายุ
 • 亲情 [qīnqíng] ครอบครัว
 • 妇女地位 [fùnǚ dìwèi] ฐานะของผู้หญิง (地位 ฐานะ)
 • 职业妇女 [zhíyè fùnǚ] ผู้หญิงทำงานนอกบ้าน (职业 อาชีพ, 妇女 ผู้หญิง)
 • 家长地位 [jiāzhǎng dìwèi] ฐานะหัวหน้าครอบครัว (家长 หัวหน้าครอบครัว)
 • 男尊女卑 [nánzūn nǚbēi] ผู้หญิงถูกดูถูก (尊 ศักดิ์สูง, 卑 ต่ำต้อย)
 • 大男子主义 [dànánzǐ zhǔyì] ผู้ชายเป็นใหญ่
 • 男女平等 [nánnǚ píngděng] ชายหญิงเท่าเทียมกัน
 • 家务劳动 [jiāwù láodòng] งานบ้าน
 • 夫妻分工 [fūqī fēngōng] สามีภรรยาแบ่งงานกันทำ
 • 照顾孩子 [zhàogù háizǐ] ดูแลลูก
 • 做饭 [zuòfàn] ทำกับข้าว
 • 买菜 [mǎicài] ซื้อกับข้าว
 • 洗衣服  [xǐyīfú] ซักผ้า
 • 子女的家庭教育 [zǐnǚdejiātíng jiàoyù] การอบรมเลี้ยงดูบุตร
 • 如何爱孩子 [rúhéàiháizǐ] สอนลูกอย่างไร
 • 钱的教育 [qiánde jiàoyù] ใช้เงินเลี้ยงดู
 • 家教 [jiājiào] กวดวิชาตัวต่อตัว
 • 成长环境 [chéngzhǎng huánjìng] สภาพแวดล้อมในการเติบโต
 • 代沟 [dàigōu] ช่องว่างระหว่างวัย
 • 独立能力 [dúlì nénglì] การดูแลตนเอง (独立 ด้วยตัวของตัวเอง, 能力 ความสามารถ)
 • 家庭理财 [jiātínglǐcái] การบริหาเงินภายในบ้าน (理财 บริหารการเงิน)
 • 家庭计划与活动 [jiātíngjìhuá yǔ huódòng] การจัดการภายในครัวเรือน
 • 找房 [zhǎofáng] หาที่อยู่
 • 租房 [zūfáng] เช่าห้อง
 • 搬家 [bānjiā] ย้ายบ้าน
 • 家庭与社会 [jiā tíng yǔ shè huì] ครอบครัวและสังคม
 • 保姆 [bǎomǔ] พี่เลี้ยง
 • 教育 [jiàoyù] การศึกษา
 • 教育体制 [jiào yù tǐ zhì] โครงสร้างการศึกษา
 • 各级教育部门 [gèjíjiàoyù bùmén] แยกการศึกษาในแต่ละระดับ
 • 学制 [xuézhì] หลักสูตรการศึกษา
 • 初等教育 [chūděng jiàoyù] การศึกษาระดับต้น
 • 中等教育 [zhōngděng jiàoyù] การศึกษาระดับกลาง
 • 高等教育 [gāoděng jiàoyù] การศึกษาระดับสูง
 • 远程教育和继续教育 [yuǎnchéngjiàoyù hé  jìxùjiàoyù] การศึกษาทางไกลและการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (远程 ระยะไกล, 继续 ต่อเนื่อง)
 • 成人教育 [chéngrén jiàoyù] การศึกษาในระดับผู้ใหญ่
 • 网络教育 [wǎngluò jiàoyù] การศึกษาผ่านทางอินเตอร์เน็ต
 • 希望工程 [xīwàng gōngchéng] สังคมสงเคราะห์ด้านการศึกษา(ช่วยหาเงินให้น้องเรียน)
 • 科举考试 [kējǔ kǎoshì] การตรวจสอบ
 • 升学 [shēngxué] ระดับการศึกษา
 • 初考 [chūkǎo] สอบเข้ามัธยมต้น
 • 中考 [zhōngkǎo] สอบเข้ามัธยมปลาย
 • 高考制度 [gāokǎo zhìdù] สอบเข้ามหาวิทยาลัย
 • 教育思想 [jiàoyù sīxiǎng] ความคิดเกี่ยวกับการศึกษา
 • 德育 [déyù] ศีลธรรม
 • 智育 [zhìyù] ความรู้
 • 体育 [tǐyù] พละ
 • 美育 [měiyù] ศิลป
 • 素质教育 [sùzhì jiàoyù] ความคิดทางด้านการศึกษา
 • 东西方教育比较 [dōngxīfāng  jiàoyùbǐjiào] การเปรียบเทียบระหว่างการศึกษาของยุโรปและเอเชีย
 • 学校教育 [xuéxiào jiàoyù] การเรียนการสอนของโรงเรียน
 • 大学 [dàxué] มหาวิทยาลัย
 • 中学 [zhōngxué] มัธยมศึกษา
 • 职业学校  [zhíyè xuéxiào] ปวช., ปวส.
 • 小学 [xiǎoxué] ประถม
 • 幼儿园 [yòuéryuán] อนุบาล
 • 托儿所 [tuōérsuǒ] สถานรับเลี้ยงเด็ก, เนอสเซอรี่
 • 学位 [xuéwèi] ปริญญา
 • 年级 [niánjí] ปีการศึกษา
 • 班级 [bānjí] ชั้นเรียน
 • 班长 [bānzhǎng] หัวหน้าห้อง
 • 班主任 [bānzhǔrèn] อาจาร์ยที่ปรึกษา
 • 学生社团 [xuéshēng shètuán] องค์กรการศึกษา (社团 สมาคม)
 • 学生会 [xuéshēnghuì] กิจกรรมนักศึกษา
 • 学校运动队 [xuéxiào yùndòng duì] นักกีฬาโรงเรียน
 • 家长会 [jiāzhǎnghuì] ประชุมผู้ปกครอง
 • 校园设施 [xiàoyuán shèshī] อุปกรณ์บริเวณสถานศึกษา
 • 宿舍 [sùshě] หอพัก
 • 食堂 [shítáng] โรงอาหาร
 • 体育馆 [tǐyùguǎn] โรงยิม
 • 运动场 [yùn dòng cháng] สนามกีฬา
 • 学校称谓 [xué xiào chēng wèi] การเรียกชื่อโรงเรียน
 • 学校课程 [xué xiào kè chéng] ตารางเรียน
 • 学科 [xué kē] แขนงวิชา
 • 学校制度 [xué xiào zhì dù] ระบบโรงเรียน
 • 奖励 [jiǎng lì] มอบรางวัล
 • 纪律 [jì lǜ] ระเบียบวินัย
 • 请假 [qǐng jiǎ] ลาป่วย ลากิจ
 • 假期 [jiǎ qī] ปิดเทอม
 • 开学 [kāi xué] เปิดเทอม
 • 入学手续 [rù xué shǒu xù] การรับสมัครเข้าเรียน
 • 接机 [jiē jī] ไปรับที่สนามบิน
 • 报到注册 [bào dào zhù cè] รายงานตัว (报到 รายงานตัว, 注册 ลงทะเบียน)
 • 毕业典礼 [bì yè diǎn lǐ] งานรับปริญญา (毕业 สำเร็จการศึกษา, 典礼 พิธี)
 • 校徽 [xiào huī] ตราโรงเรียน
 • 学生证 [xué shēng zhèng] บัตรนักศึกษา
 • 学习 [xué xí] การเรียน
 • 课程设置  [kè chéng shè zhì] จัดตั้งหลักสูตรการศึกา
 • 课堂学习 [kè táng xué xí] ตารางสอน
 • 教学方法 [jiào xué fāng fǎ] วิธีการสอน
 • 课堂答问与发言 [kè táng dá wèn yǔ fā yán] การตอบคำถามในห้องเรียน
 • 课堂用语 [kètáng yòngyǔ] ภาษาที่ใช้ในการสอน
 • 考试 [kǎoshì] การสอบ
 • 期中考试 [qīzhōng kǎoshì] สอบกลางภาค (期中 กลางภาค)
 • 末考试 [mòkǎoshì] สอบปลายภาค
 • 外语考试 [wàiyǔ kǎoshì] สอบภาษาต่างประเทศ
 • 成绩 [chéngjì] เกรด, คะแนน
 • 作业 [zuòyè] การบ้าน
 • 语言学习 [yǔ yán xué xí] การเรียนภาษา
 • 汉语学习方法与策略 [hàn yǔ xué xí fāng fǎ yǔ cè luè] นโยบายการเรียนการสอนภาษาจีน (策略 กลยุทธ์)
 • 汉字 [hàn zì] ตัวอักษรจีน
 • 课外学习 [kè wài xué xí] การเรียนรู้นอกห้องเรียน
 • 课外活动 [kè wài huó dòng] กิจกรรมนอกห้องเรียน
 • 游戏 [yóu xì] เกมส์
 • 请家教 [qǐng jiā jiào] อาจาร์ยสอนพิเศษ
 • 学习负担 [xué xí fù dān] ความรับผิดชอบต่อการเรียน
 • 出国留学 [chū guó liú xué] เรียนต่างประเทศ
 • 大学教授 [dà xué jiào shòu] ศาสตราจารย์มหาวิทยลัย
 • 师生关系 [shī shēng guān xì] ความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักเรียน
 • 课余/假期生活 [kè yú jiǎ qī shēng huó] นอกเวลาเรียน
 • 学校生活 [xué xiào shēng huó] การใช้ชีวิตในโรงเรียน
 • 吃食堂 [chī shí táng] กินข้าวในโรงอาหาร
 • 宿舍安排 [sù shě ān pái] หอพักจัดหา
 • 生活琐事 [shēng huó suǒ shì] เรื่องจิปถะในชีวิต (琐事 เรื่องจิปถะ)
 • 征友[zhēng yǒu] ส่วนตัว
 • 交朋友 [jiāo péng yǒu] หาเพื่อน
 • 夏令营 [xià lìng yíng] ค่ายฤดูร้อน
 • 打零工 [dǎ líng gōng] งานพาสไทม์
 • 补习班 [bǔ xí bān] โรงเรียนสอนพิเศษ
 • 实习 [shí xí] ฝึกงาน
 • 社会实践 [shè huì shí jiàn] การปฎิบัติงานเพื่อสังคม (实践 ปฎิบัติ)

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!