สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Mar 272011
 
 • 国教 [guójiào] ศาสนาประจำชาติ(state religion)
 • 信仰 [xìnyǎng] ความเชื่อ, นับถือ
 • 信奉 [xìnfèng] ความเชื่อ, นับถือ
 • 佛教徒 [fójiàotú] พุทธศาสนิกชน
 • 拜物教 [bàiwùjiào] ลัทธิเครื่องราง
 • 崇拜 [chóngbài] เลื่อมใสศรัทธา
 • 朝拜 [cháobài] เคารพบูชา
 • 祭拜 [jìbài] เซ่นไหว้
 • 祈祷 [qídǎo] อฐิฐาน, สวดมนต์ภาวนา
 • 默祷 [mòdǎo] อธิษฐานในใจ
 • 祈求 [qíqiú] อธิษฐานภาวนาขอ
 • 布施 [bùshī] ให้ทาน
 • 亵渎 [xièdú] หยาบคาย,ดูหมิ่นต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 • 神明 [shénmíng] เทพเจ้า, สิ่งศักดิ์สิทธิ์
 • 亵渎神明 [xièdúshénmíng] การดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 • 虔诚 [qiánchéng] มีใจศรัทธา,เคร่งศาสนา,ใจจริง,ซื่อสัตย์
 • 虔诚的教徒 [qiánchéngdejiàotú] ผู้ปฏิบัติธรรม
 • 无神论 [wúshénlùn] ความเชื่อว่าไม่มีพระเจ้า
 • 伊斯兰教 [yīsīlánjiào] ศาสนาอิสลาม
 • 回教 [huíjiào] ศาสนาอิสลาม
 • 穆斯林 [mùsīlín] มุสลิม(Muslim)
 • 婆罗门教 [póluóménjiào] ศาสนาพราหมณ์
 • 古兰经 [gǔlánjīng]  คัมภีร์โกหร่านของศาสนาอิสลาม
 • 清真寺 [qīngzhēnsì] สุเหร่า, มัสยิด
 • 教堂 [jiàotáng] โบสถ์คริสต์(church), คริสตจักร
 • 基督教 [jīdūjiào] ศาสนาคริสต์
 • 圣经 [shèngjīng] พระคัมภีร์(the Bible)
 • 犹太教 [yóutàijiào] ศาสนายิว
 • 道教 [dàojiào] ศาสนาเต๋า, ลัทธิเต๋า
 • 儒教 [rújiào] ลัทธิขงจื้อ
 • 异端 [yìduān] ศาสนานอกรีต, ความเห็นนอกรีต
 • 佛教 [fójiào] ศาสนาพุทธ
 • 修道院 [xiūdàoyuàn] วัด, โบสถ์ใหญ่, สำนักสงฆ์
 • 庙 [miào] วัด
 • 庙宇 [miàoyǔ] วัด
 • 神社 [shénshè] ศาลเจ้า
 • 佛塔 [fótǎ] เจดีย์
 • 圣 [shèng] สิ่งศักดิ์สิทธิ์
 • 圣人 [shèngrén] อริยะ, ปราชญ์
 • 圣像 [shèngxiàng] รูปบูชา
 • 香炉 [xiānglú] กระถางธูป
 • 连祷 [liándǎo] การสวดมนต์ (连 lián ต่อเนื่องกัน, 祷 dǎo อธิฐาน,สวด)
 • 念珠 [niànzhū] ลูกประคำ
 • 塔 [tǎ] เจดีย์
 • 祭坛 [jìtán] ที่บูชา, แท่นบูชา
 • 阿罗汉 [ā luó hàn] พระอรหันต์
 • 八正道 [bāzhèngdào] มรรคแปด
 • 比丘 [bǐqiū] ภิกษุ ภิกขุ
 • 比丘尼 [bǐqiūní] ภิกษุณี
 • 大乘 [dà chéng]  มหายาน (อาจริยวาท) –> ช่วยคนอื่นก่อนตัวเองไปเป็นคนสุดท้าย
 • 大乘佛教 [dàchéngfójiào] พุทธศาสนาฝ่ายมหายาน
 • 地狱 [dì yù]  นรก
 • 佛 [fó] พุทธะ
 • 佛陀 [fótuó], 佛祖 [fózǔ] พระพุทธเจ้า
 • 佛教三宝节 [fójiào sānbǎo jié]  วันอาสาฬหบูชา
 • 佛教宗派 [fójiào zōngpài] นิกายศาสนาพุทธ
 • 法轮 [fǎ lún]  ธรรมจักร
 • 佛法 [fó fǎ]  พระธรรม
 • 佛堂 [fó táng]/佛殿 [fó diàn]  อุโบสถ
 • 佛像 [fó xiàng]  พระพุทธรูป
 • 臥佛 [wò​fó] พระพุทธไสยาสน์
 • 佛骨 [fó gú], 舍利 [shě lì]  พระบรมสารีริกธาตุ
 • 佛诞节 [fó dàn jié] วันวิสาขบูชา บางครั้งก็เรียก 泰佛节 (tài fó jié)
 • 观音菩萨 [guānyīnpúsà] พระโพธิสัตว์กวนอิม
 • 和尚 [héshàng] พระสงฆ์
 • 化缘 [huàyuán] บิณฑบาต
 • 解夏节 [jiě xià jié] วันออกพรรษา
 • 喇嘛教 [lǎmajiào] พุทธศาสนานิกายลามะ
 • 尼姑 [nígū]  นางชี
 • 成道 [chéngdào] ตรัสรู้
 • 涅槃 [nièpán] นิพพาน
 • 觉悟 [juéwù] ตรัสรู้, รู้แจ้ง
 • 觉醒  [juéxǐng]  รู้ตื่น
 • 菩萨 [pú sà] พระโพธิสัตว์
 • 守夏节 [shǒuxiàjié]  วันเข้าพรรษา
 • 三藏 [sānzàng] พระไตรปิฎก
 • 大藏经 [dàzàngjīng] พระไตรปิฎก
 • 三宝 [sān bǎo] พระรัตนตรัย -佛 [fó],法 [fǎ], 僧 [sēng]  พระพุทธ, พระธรรม, พระสงฆ์
 • 僧 [sēng] พระสงฆ์, ภิกษุ
 • 僧徒 [sēngtú] พระสงฆ์, ภิกษุ
 • 僧侣 [sēnglǚ] พระสงฆ์, ภิกษุ
 • 僧皇 [ [sēnghuáng] พระสังฆราช
 • 释迦牟尼 [shìjiāmóuní] พระศากยมุนี (พระพุทธรูปประธาน)
 • 颂经 [sòngjīng], 念经 [niànjīng] สวดมนต์
 • 上香 [shàngxiāng],烧香 [shāoxiāng] จุดธูปบูชา
 • 四谛 [sìdì] อริยสัจจ์สี่ -苦谛 [kǔdì] ทุกข์, 集谛习谛 [jídìxídì] สมุทัย,灭谛尽谛 [mièdìjìndì] นิโธ, 道谛 [dàodì] มรรค
 • 四无量心,四梵住 [sìwúliàngxīn, sìfànzhù] พรหมวิหารสี่ -慈 [cí] เมตตา, 悲 [bēi] กรุณา, 喜 [xǐ] มุทิตา(ความยินดี), 舍 [shě] อุเบกขา(การเสียสละ) (四无量心,四无量心是什么呢?就是慈无量心、悲无量心、喜无量心、舍无量心。慈悲喜舍这四无量心。)
 • 五蕴 [wǔyùn] ขันธ์ห้า
 • 谛 [dì] ตั้งใจมองหรือฟัง, สัจธรรม
 • 天堂 [tiāntáng]  สวรรค์
 • 香炉 [xiānglú] กระถางธูป
 • 小乘 [xiǎochéng] หินยาน (เถรวาท) –> ตัวเองไปก่อนแล้วค่อยกลับมาช่วย
 • 小乘佛教 [xiǎochéng fójiào] ลัทธิหินยาน
 • 法衣 [fǎyī] จีวร
 • 袈裟 [jiāshā] จีวร
 • 钟楼 [zhōnglóu] หอระฆัง
 • 藏经楼 [cángjīnglóu] หอพระคัมภีร์
 • 佛经 [fójīng] พุทธคัมภีร์
 • 圣水 [shèngshuǐ] น้ำมนต์

  One Response to “ศัพท์ภาษาจีน:ศาสนา [宗教]”

 1. ขอบคุณมากๆ ค่ะ เป็นประโยชน์ให้มากๆ

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!