สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Mar 082011
 

小学 ประถมศึกษา
小学一年级 ป.1
小学二年级 ป.2
小学三年级 ป.3
小学四年级 ป.4
小学五年级 ป.5
小学六年级 ป.6

初中 มัธยมศึกษาตอนต้น
初一 ม.1
初二 ม.2
初三 ม.3

中专 ปวช.
大专 ปวส.

高中 มัธยมศึกษาตอนปลาย
高一 ม.4
高二 ม.5
高三 ม.6

大学 มหาวิทยาลัย
大一 ปี1
大二 ปี2
大三 ปี3
大四 ปี4

อ่านเพิ่มเติมใน ภาษาจีนเช้านี้:รอบรั้วโรงเรียน

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!