สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Feb 252015
 

เรามาเรียนรู้สำนวนจีนที่นิยมใช้พูดในห้องเรียนกันค่ะ (สำหรับคนที่เคยเรียนกับครูชาวจีน คงเคยได้ยินคำพูดเหล่านี้)

 • 請大家打開書,看第……頁。
  qǐng dàjiā dǎkāi shū, kàn dì……yè
  ทุกคนเปิดหนังสือ ดูหน้าที่……
 • 現在我們開始上課,請把書翻倒…..頁。
  xiànzài wǒmen kāishǐ shàngkè, qǐng bǎ shū fān dào….. yè
  ตอนนี้เราเริ่มเรียนกันแล้วนะ เปิดหนังสือไปที่หน้้า…..
 • 請大家跟我讀 / 念 。
  qǐng dàjiā gēn wǒ dú/ niàn
  ทุกคนอ่านตามฉัน
 • 同學們好!
  tóngxuémen hǎo
  สวัสดี นักเรียนทุกคน
 • 今天學習第…..課。
  jīntiān xuéxí dì…..kè
  วันนี้เรียนบทที่…….
 • 請安靜。
  qǐng ānjìng
  โปรดเงียบ
 • 跟我練習發音。
  gēn wǒ liànxí fāyīn
  ฝึกออกเสียงตามฉัน
 • 我要點名了。
  wǒ yàodiǎn míngle
  ฉันจะเช็คชื่อแล้ว
 • 老師,把作業交給誰?
  lǎoshī, bǎ zuòyè jiāo gěi shuí?
  อาจารย์คะ , ให้ส่งการบ้านที่ใครคะ?
 • 老師,我忘了帶作業,明天交給您好嗎?
  lǎoshī, wǒ wàngle dài zuòyè, míngtiān jiāo gěi nín hǎo ma?
  อาจารย์คะ ,หนูลืมเอาการบ้านมาค่ะ ส่งพรุ่งนี้ได้ไหมคะ?
 • 老師 ,請別擦黑板。
  lǎoshī, qǐng bié cā hēibǎn
  อาจารย์คะ, อย่าเพิ่งลบกระดานดำค่ะ
 • 老師,考試的內容是什麼?
  lǎoshī, kǎoshì de nèiróng shì shénme
  อาจารย์คะ ,เนื้อหาในการสอบคืออะไรคะ?
 • 老師,什麼時候有考試?
  lǎoshī, shénme shíhòu yǒu kǎoshì?
  อาจารย์คะ จะมีสอบเมื่อไหร่คะ?
 • 老師,這個問題我還不懂,請再說一遍。
  lǎoshī, zhège wèntí wǒ hái bù dǒng, qǐng zàishuō yībiàn
  อาจารย์คะ, ปัญหานี้หนูยังไม่เข้าใจ พูดซ้ำอีกรอบได้ไหมคะ?
 • 老師,這個字怎麼念。
  lǎoshī, zhège zì zěnme niàn?
  อาจารย์คะ , อักษรตัวนี้อ่านยังไงคะ?
 • 老師,這個詞是什麼意思?
  lǎoshī, zhège cí shì shénme yìsi?
  อาจารย์คะ, คำนี้มีความหมายว่าอย่างไรคะ?
 • 老師,這個句子是什麼意思?
  lǎoshī, zhège jùzi shì shénme yìsi
  อาจารย์คะ, ประโยคนี้มีความหมายว่ายังไงคะ?
 • 先複習一下上一節課學過的生詞。
  xiān fùxí yīxià shàng yī jié kè xuéguò de shēngcí
  ทบทวนคำศัพท์ที่เรียนไปเมื่อคาบที่แล้วกันก่อน
 • 請看黑板!
  qǐng kàn hēibǎn
  ขอให้ดูที่กระดานดำ
 • 請聽我發音!
  qǐng tīng wǒ fāyīn
  ขอให้ฟังครูออกเสียง
 • 同學們要按時交作業。
  tóngxuémen yào ànshí jiāo zuòyè
  นักเรียนทุกคนต้องส่งการบ้านตรงตามเวลา
 • 老師布置功課。
  lǎoshī bùzhì gōngkè.
  คุณครูมอบหมายการบ้าน
 • 請把作業交給我。
  qǐng bǎ zuòyè jiāo gěi wǒ
  ขอให้นำการบ้านมาส่ง

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!