สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Apr 062011
 

佛陀说法 พระธรรมเทศนา

 • 佛陀 [fótuó] พระศรีศากยะมุนี, พระพุทธเจ้า
 • 说法 [shuōfǎ] แสดงธรรมเทศนา

释迦牟尼组建僧团后,常端坐千叶莲花台上,向僧众弟子讲经说法。
พระศรีศากยะมุนี เมื่อทรงให้การอุปสมบทเกิดภิกษุขึ้นมาจำนวนมากแล้ว ทรงมักประทับอยู่ในอุทยานแวดล้อมด้วยพรรณไม้ดอกไม้ ประทานคำสอนแก่เหล่าพุทธสาวก

 • 释迦牟尼 [shìjiāmóuní] พระศรีศากยะมุนี
 • 组建 [zǔjiàn] การสร้าง, สร้างขึ้น
 • 僧 [sēng] พระภิกษุสงฆ์
 • 团 [tuán] กลุ่ม
 • 后 [hòu] หลังจาก
 • 常 [cháng] ทั่วไป ธรรมดา
 • 端坐 [duānzuò] นั่งตัวตรง
 • 莲花 [liánhuā] ดอกบัว
 • 弟子 [dìzǐ] สาวก
 • 经 [jìng] คัมภีร์

他所说之法,有佛教的“三皈五戒”。所谓三皈,即皈依佛、皈依法、皈依僧,佛、法、僧为佛门三宝。
พระองค์ให้โอวาท สั่งสอนให้มีพระรัตนตรัยและศีล๕ พระรัตนตรัยคือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

 • 佛教 [fójiào] ธรรมะ, พุทธศาสนา
 • 三皈 [sānguī] พระรัตนตรัย
 • 三宝 [sānbǎo] พระรัตนตรัย
 • 佛 [fó] พระพุทธ
 • 法 [fǎ] พระธรรม
 • 僧 [sēng] พระสงฆ์
 • 皈依 [guīyī] ผู้ประกาศตนว่าเป็นพุทธมามกะ(ผู้นับถือพระพุทธศาสนา), พิธีบวชเป็นพระ, ถวายตัวเป็นศิษย์ตถาคต
 • 佛门 [fómén] พุทธศาสนา
 • 五戒 [wǔjiè] ศีลห้า

所谓五戒,即戒杀生,戒偷盗,戒淫邪,戒妄言,戒饮酒。
ศีล๕ คือ ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ผิดประเวณี ไม่พูดเท็จ ไม่ดื่มสุรา

 • 所谓 [suǒwèi] ที่เรียกว่า
 • 五戒 [wǔjiè] ศีลห้า
 • 戒杀生 [jièshāshēng] ไม่ฆ่าสัตว์
 • 戒偷盗 [jiètōudào] ไม่ลักทรัพย์
 • 戒淫邪 [jièyínxié] ไม่ผิดประเวณี
 • 戒妄言 [jièwàngyán] ไม่พูดเท็จ
 • 戒饮酒 [jièyǐnjiǔ] ไม่ดื่มสุรา

释迦牟尼宣讲之法,主要有“四谛”,“八正道”,“十二因缘” 其大略意思是说,
พระศรีศากยะมุนีทรงสั่งสอนสิ่งสำคัญคือ อริยสัจจ์๔ มรรค๘ ปฏิจสมุปบาท๑๒

 • 宣讲 [xuānjiǎng] เทศน์,แสดงธรรม
 • 四谛 [sìdì] อริยสัจ4 –>  苦谛 [kǔdì] ทุกข์, 集谛 [jídìxídì] สมุทัย,灭谛 [mièdìjìndì] นิโธ, 道谛 [dàodì] มรรค
 • 八正道 [bāzhèngdào] มรรค ๘
 • 十二因缘 [shí’èryīnyuán] ปฏิจสมุปบาท ๑๒
 • 因缘 [yīnyuán] กรรม, บุพเพสันนิวาส
 • 略 [lüè] สรุป, ใจความสำคัญ

世间存在的一切,都是种种痛苦的现象,即所谓“苦海无边”;造成痛苦的原因是爱欲和贪欲,
สรรพสิ่งที่มีในโลก ล้วนนำมาซึ่งความทุกข์ ประดุจดั่งท้องทะเลที่หาฝั่งมิได้ ต้นเหตุของความทุกข์ก็คือ ตัณหา และ ความโลภ

 • 世间 [shìjiān] โลก
 • 存在 [cúnzài] คงอยู่, ดำรงอยู่
 • 一切 [yíqiè] ทั้งหมด
 • 都是 [dōushì] ล้วน
 • 种种 [zhǒngzhǒng] ต่างๆนานา
 • 痛苦 [tòngkǔ] ความทุกข์
 • 现象 [xiànxiàng] ปรากฏการณ์, ข้อเท็จจริง
 • 即 [jí] คือ
 • 所谓 [suǒwèi] ที่เรียกว่า
 • 苦海 [kǔhǎi] ทะเลขม-ทะเลทุกข์
 • 无边 [wúbiān] ไร้ฝั่ง
 • 造成 [zàochéng] ทำให้เกิด, สาเหตุ
 • 痛苦 [tòngkǔ] เจ็บปวด,ทุกข์ทรมาน
 • 原因 [yuányīn] สาเหตุ, ต้นเหตุ
 • 爱欲 [àiyù] ความปรารถนาความรัก, ตัณหา
 • 贪欲 [tānyù] ความโลภ, ความอยากได้

国想脱离痛苦,必须根除欲望,遵循佛门的正确途径,证入常乐我净的涅盘境界。
วิธีที่จะหลีกห่างจากทุกข์ ต้องทำลายความปรารถนา แล้วปฏิบัติตามวิถีทางมุ่งตรงสู่ดินแดนพระนิพพาน

 • 国 [guó] ประเทศ, พลเมืองของชาติหนึ่ง, ประเทศจีน
 • 想 [xiǎng] คิด, อยากจะ
 • 脱离 [tuōlí] หลุดพ้น
 • 痛苦 [tòngkǔ] เจ็บปวด,ทุกข์ทรมาน
 • 必须 [bìxū] จำเป็นต้อง
 • 根除 [gēnchú] กำจัด
 • 欲望 [yùwàng] ความอยาก, ความปรารถนา
 • 遵循 [zūnxún] ปฎิบัติตาม
 • 佛门 [fómén] พุทธศาสนา
 • 正确 [zhèngquè] ความถูกต้อง
 • 途径 [tújìng] วิถีทาง,แนวทาง
 • 证 [zhèng] พิสูจน์, ยืนยัน
 • 入 [rù] เข้า
 • 净 [jìng] สะอาด, เพียง
 • 涅盘 [nièpán] นิพพาน, ปรินิพพาน
 • 境界 [jìngjiè] เขตแดน

另外,释迦牟尼还主张种姓平等,他说:“不应问生处,宜问其所行,微木能生火,卑贱生贤达”。
ยิ่งกว่านั้น พระศรีศากยะมุนียังให้ความเสมอภาคแก่ทุกชนชั้น พระองค์กล่าวว่า ” อย่าได้คำนึงถึงชาติชั้นวรรณะ ควรคำนึงว่า จะบำเพ็ญปฏิบัติอย่างไร……….
ไม้แม้ท่อนเล็กๆก็สามารถจุดให้ไฟได้ บุคคลแม้ต่ำต้อยก็สามารถบรรลุธรรมได้”

 • 另外 [lìngwài] นอกจากนี้
 • 释迦牟尼 [shìjiāmóuní] พระศรีศากยะมุนี
 • 主张 [zhǔzhāng] ข้อคิดเห็น
 • 种姓 [zhǒngxìng] วรรณะ
 • 平等 [píngděng] เท่ากัน, เสมอภาค
 • 不应 [bùyīng] ไม่ต้อง, ไม่ควร
 • 问 [wèn] ถาม
 • 生 [shēng] เกิด
 • 处 [chù] สถานที่
 • 宜 [yí] เหมาะสม
 • 其 [qí] เขา, เธอ, มัน, นั้น
 • 所行 [suǒxíng] การกระทำ
 • 微木 [wēimù] ไม้เล็กๆ
 • 能 [néng] สามารถ
 • 生火 [shēnghuǒ] ติดไฟ, เกิดไฟ
 • 卑贱 [bēijiàn] ต่ำต้อย
 • 贤达 [xiándá] บุคคลที่น่ายกย่องสรรเสริญ

  2 Responses to “ภาษาจีนเช้านี้ : พระธรรมเทศนา [佛陀说法]”

 1. สวัสดีครับ คุณadmin ผู้ดูแลเว็บภาษาจีนดอทคอม ผมมีเรื่องจะรบกวนสอบถามเกี่ยวกับภาษาจีนหน่อยครับ พอดีผมมีความสนใจที่จะแปล หนังสือธรรมะของไทยให้เป็นภาษาจีน แจกเพื่อเป็นธรรมทาน เลยคิดว่าจะหาตำราเกี่ยวกับศาสนาที่เป็นภาษาจีนมาศึกษา เพื่อเปรียบเทียบคำศัพท์ทางศาสนาที่มีความหมายจำเพาะ พอดีเห็นว่าเว็บนี้มีคำศัพท์ของศาสนาพุทธด้วย จึงขอรบกวนสอบถามว่าข้าพเจ้าจะหาตำราศาสนามาศึกษาได้จากที่ไหนบ้างครับ(นิกายเถรวาท หรือ หีนยาน ยิ่งดีครับ) ไม่ทราบว่าพอจะชี้แนะได้หรือไม่ครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง

  • พอดีดิฉันต้องการหาคนแปลพุทธศาสนาเรื่อง วิปัสสนา จากไทยเป็นจีนนะค่ะ แล้วจะพิมพ์หนังสือไว้แจกเป็นธรรมทานนะค่ะ ไม่ทราบพอจะให้อีเมลของคุณศักดิ์ด้านบนได้มั้ยค่ะ หรือทางadminพอจะแนะนำผู้แปลให้บ้างได้มั้ยค่ะ เนื้อหา 16 หน้านะค่ะ ขอบพระคุณค่ะ ติดต่อ dinfinity_bkk@hotmail.com

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!