สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
May 182011
 

觀自在菩薩(พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร)
行深般若波羅蜜多時 (เมื่อกาลที่พิจารณาด้วยพระปัญญาบารมีอยู่นั้น)
照見五蘊皆空(รู้แจ้งชัดว่าปัญจขันธ์ล้วนว่างเปล่า)
度一切苦厄 (ข้ามพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวง)。

舍利子(สารีบุตร)
色不異空 (รูปไม่ต่างจากความว่าง)
空不異色 (ความว่างไม่ต่างจากรูป)
色即是空 (รูปคือความว่าง)
空即是色 (ความว่างก็คือรูป)
受想行識 (เวทนา, สัญญา, สังขาร, วิญญาณ)
亦復如是(ก็เฉกเช่นเดียวกัน)。

舍利子 (สารีบุตร)
是諸法空相(ธรรมทั้งปวงล้วนว่างเปล่า)
不生不滅 (ไม่เกิด,ไม่ดับ)
不垢不凈(ไม่สกปรก, ไม่สะอาด)
不增不減(ไม่เพิ่ม,ไม่ลด)。

是故空中無色(ในความว่างนั้นไม่มีรูป)
無受想行識 (ไม่มีเวทนา, สัญญา, สังขาร, วิญญาณ)
無眼耳鼻舌身意 (ไม่มีตา, หู, จมูก, ลิ้น, กาย, ใจ)
無色聲香味觸法 (ไม่มีรูป, เสียงกลิ่น, รส, สัมผัส และธรรมารมณ์)
無眼界(ไม่มีจักขุทวาร)
乃至無意識界 (จนกระทั่งถึงไม่มีมโนทวาร)。

無無明(ไม่มีอวิชชา)
亦無無明盡(เมื่อไม่มีอวิชชา)
乃至無老死(ย่อมไม่มีความแก่, ความตาย)
亦無老死盡 (เมื่อไม่มีความแก่, ความตาย)。

無苦集滅道(จึงไม่มี ทุกข์, สมุทัย, นิโรธ, มรรค)
無智亦無得(ย่อมไม่มีซึ่งการรู้แจ้งและไม่รู้แจ้ง)。

以無所得故(ด้วยเหตุนี้)
菩提薩埵(โพธิสัตว์)
依般若波羅蜜多故(อาศัยปัญญาบารมีนี้)
心無掛礙(ใจจึงพ้นแล้วจากความกังวล)
無掛礙故(ด้วยเหตุที่พ้นจากความกังวลนี้)
無有恐怖(จึงไม่มีความกลัว)
遠離顛倒夢想(พ้นแล้วจากอุปาทาน)
究竟涅盤(เข้าถึงพระนิพพาน)。

三世諸佛(พระพุทธเจ้าในตรีกาล)
依般若波羅蜜多故(อาศัยปัญญาบารมีนี้)
得阿耨多羅三藐三菩提(บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ)。

故知般若波羅蜜多(เหตุเพื่อให้แจ้งในปัญญาบารมี)
是大神咒(มีมหามนต์)
是大明咒(เป็นมนต์แห่งแสงสว่างอันยิ่งใหญ่)
是無上咒(ไม่มีมนต์อื่นยิ่งกว่า)
是無等等咒(ไม่มีมนต์อื่นใดอีก)
能除一切苦(ที่จะสามารถขจัดเสียซึ่งทุกข์ทั้งปวง)
真實不虛(จริงแท้มิแปรผัน)。

故說般若波羅蜜多咒(จักแสดงมนต์แห่งปัญญาบารมี)
即說咒曰(ดังนี้)
揭諦揭諦波羅揭諦波羅僧揭諦菩提薩婆訶 (jiē dì jiē dì bō luó jiē dì bō luó sēng jiē dì pú tí sà pó hē)。

อ้างอิงจาก : ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร

  One Response to “บทความทั่วไป : ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร [般若波羅蜜多心經]”

  1. เว็บนี้ดีมากๆเลย หนูเสิดหาข้อมูลแล้วเจอเว็บภาษาจีนนี้ รู้สึกว่าเว็บนี้มีข้อมูลที่ครบถ้วน เข้าใจง่าย สรุปคือ เว็บนี้ดีมากๆเลยคร๊าบ ชอบๆๆ

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!