สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
May 182011
 

观自在菩萨(พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร)
行深般若波罗蜜多时 (เมื่อกาลที่พิจารณาด้วยพระปัญญาบารมีอยู่นั้น)
照见五蕴皆空(รู้แจ้งชัดว่าปัญจขันธ์ล้วนว่างเปล่า)
度一切苦厄 (ข้ามพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวง)。

舍利子(สารีบุตร)
色不异空 (รูปไม่ต่างจากความว่าง)
空不异色 (ความว่างไม่ต่างจากรูป)
色即是空 (รูปคือความว่าง)
空即是色 (ความว่างก็คือรูป)
受想行识 (เวทนา, สัญญา, สังขาร, วิญญาณ)
亦复如是(ก็เฉกเช่นเดียวกัน)。

舍利子 (สารีบุตร)
是诸法空相(ธรรมทั้งปวงล้วนว่างเปล่า)
不生不灭 (ไม่เกิด,ไม่ดับ)
不垢不净(ไม่สกปรก, ไม่สะอาด)
不增不减(ไม่เพิ่ม,ไม่ลด)。

是故空中无色(ในความว่างนั้นไม่มีรูป)
无受想行识 (ไม่มีเวทนา, สัญญา, สังขาร, วิญญาณ)
无眼耳鼻舌身意 (ไม่มีตา, หู, จมูก, ลิ้น, กาย, ใจ)
无色声香味触法 (ไม่มีรูป, เสียงกลิ่น, รส, สัมผัส และธรรมารมณ์)
无眼界(ไม่มีจักขุทวาร)
乃至无意识界 (จนกระทั่งถึงไม่มีมโนทวาร)。

无无明(ไม่มีอวิชชา)
亦无无明尽(เมื่อไม่มีอวิชชา)
乃至无老死(ย่อมไม่มีความแก่, ความตาย)
亦无老死尽 (เมื่อไม่มีความแก่, ความตาย)。

无苦集灭道(จึงไม่มี ทุกข์, สมุทัย, นิโรธ, มรรค)
无智亦无得(ย่อมไม่มีซึ่งการรู้แจ้งและไม่รู้แจ้ง)。

以无所得故(ด้วยเหตุนี้)
菩提萨埵(โพธิสัตว์)
依般若波罗蜜多故(อาศัยปัญญาบารมีนี้)
心无挂碍(ใจจึงพ้นแล้วจากความกังวล)
无挂碍故(ด้วยเหตุที่พ้นจากความกังวลนี้)
无有恐怖(จึงไม่มีความกลัว)
远离颠倒梦想(พ้นแล้วจากอุปาทาน)
究竟涅盘(เข้าถึงพระนิพพาน)。

三世诸佛(พระพุทธเจ้าในตรีกาล)
依般若波罗蜜多故(อาศัยปัญญาบารมีนี้)
得阿耨多罗三藐三菩提(บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ)。

故知般若波罗蜜多(เหตุเพื่อให้แจ้งในปัญญาบารมี)
是大神咒(มีมหามนต์)
是大明咒(เป็นมนต์แห่งแสงสว่างอันยิ่งใหญ่)
是无上咒(ไม่มีมนต์อื่นยิ่งกว่า)
是无等等咒(ไม่มีมนต์อื่นใดอีก)
能除一切苦(ที่จะสามารถขจัดเสียซึ่งทุกข์ทั้งปวง)
真实不虚(จริงแท้มิแปรผัน)。

故说般若波罗蜜多咒(จักแสดงมนต์แห่งปัญญาบารมี)
即说咒曰(ดังนี้)
揭谛揭谛波罗揭谛波罗僧揭谛菩提萨婆诃 (jiē dì jiē dì bō luó jiē dì bō luó sēng jiē dì pú tí sà pó hē)。

อ้างอิงจาก : ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร

  One Response to “บทความทั่วไป : ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร [般若波罗蜜多心经]”

  1. เว็บนี้ดีมากๆเลย หนูเสิดหาข้อมูลแล้วเจอเว็บภาษาจีนนี้ รู้สึกว่าเว็บนี้มีข้อมูลที่ครบถ้วน เข้าใจง่าย สรุปคือ เว็บนี้ดีมากๆเลยคร๊าบ ชอบๆๆ

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!