สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Apr 142011
 

คัมภีร์ “ไท่สั้งเหล่าจฺวินซฺวอฉางชิงจิ้งจิง” 《太上老君说常清静经》เป็นคัมภีร์ที่สำคัญคัมภีร์หนึ่งของศาสนาเต๋า เป็นคัมภีร์ที่อธิบายถึงสภาวะของเต๋าและสรรพสิ่ง คัมภีร์นี้เป็นคัมภีร์ของศาสนาเต๋านิกาย “เจิ้งอี” 《正一》เป็นคำสอนของไท่สั้งเหล่าจฺวิน 《太上老君说常清静经》

大道无形 (เต๋าไร้รูป) ,生育天地 (กำเนิดฟ้าดิน) ;大道无情 (เต๋าไร้จิต) ,运行曰月 (ขับเคลื่อนสุริยันจันทรา) ;大道无名 (เต๋าไร้นาม) ,长养万物 (หล่อเลี้ยงสรรพสิ่ง) ;吾不知其名強名曰道 (ข้าไม่รู้จะเรียกสิ่งใด จึงขนานนามว่า “เต๋า”) 。夫道者 (อันเต๋านั้น) :有清有浊 (มีสะอาด, มีสกปรก) ,有动有静 (มีเคลื่อน, มีนิ่ง) ;天清地浊 (ฟ้าสะอาด, ดินสกปรก) ,天动地静 (ฟ้าเคลื่อน, ดินนิ่ง) ;男清女浊 (ชายสะอาด, หญิงสกปรก) ,男动女静 (ชายเคลื่อน, หญิงนิ่ง) ;降本流末 (ไหลเวียนเปลี่ยนผัน) ,而生万物 (ก่อกำเนิดสรรพสิ่ง) 。清者浊之源 (สะอาดมีสกปรกเป็นราก) ,动者静之基 (เคลื่อนมีนิ่งเป็นฐาน) ;人能常清静 (มนุษย์สามารถสะอาดและนิ่ง) ,天地悉皆歸 (ฟ้าดินรวมกลับคืน) 。
夫人神好清 (ใจมนุษย์นั้นสะอาด) ,而心扰之 (แต่กลับวุ่นวาย) ;人心好静 (ใจมนุษย์สงบ) ,而欲牵之 (แต่ตัณหาชักพา) 。常能遣其欲 (สามารถกำจัดตัณหาทั้งปวงได้) ,而心自静 (ใจย่อมสงบ) ;澄其心 (เมื่อใจสะอาด) ,而神自清 (จิตย่อมสะอาด) ;自然六欲不生 (เมื่อนั้นตัณหาย่อมไม่เกิด) ,三毒消灭 (พิษทั้ง 3 ย่อมสูญสลาย) 。

所以不能者 (ชนผู้ไม่สามารถ) ,为心未澄 (ชำระจิตให้สะอาด) ,欲未遣也 (แสดงว่าตัณหายังไม่ถูกกำจัด) ,能遣之者 (ชนผู้สามารถกำจัดตัณหาได้) :內观其心 (เมื่อมนสิการภายใน) ,心无其心 (ย่อมแจ้งว่าไร้จิต) ;外观其形 (เมื่อมนสิการภายนอก) ,形无其形 (ย่อมแจ้งว่าไร้รูป) ;远观其物 (เมื่อมนสิการสรรพสิ่ง) ,物无其物 (ย่อมแจ้งว่าไร้ซึ่งสรรพสิ่ง) ;三者既无 (เมื่อแจ้งว่าสรรพสิ่งไร้) ,唯见于空 (ดังนี้แล ชื่อว่าแจ้งในสุญญตา) 。

观空亦空 (มนสิการความว่างคือว่าง) ,空无所空 (ความว่างหามีไม่) ;所空既无 (ความว่างก็คือไร้) ,无无亦无 (ไร้ไร้ก็คือไร้) ;无无既无 (ไร้ไร้ที่สุดแล้วก็คือไร้) ,湛然常寂 (ย่อมเข้าถึงความสงบ) 。寂无所寂 (สงบไร้สงบ) ,欲豈能生 (ตัณหาจะเกิดได้ไฉน) ;欲既不生 (เมื่อตัณหาไม่เกิด) ,即是真静 (จึงเป็นความนิ่งที่แท้จริง) 。真常應物 (จึงควรแก่การงาน) ,真常得性 (เข้าถึงจิตแท้) ;常應常静 (ควรแก่การงานและสงบมาก) ,常清静矣 (สะอาดและสงบแล้ว) 。

如此清静 (เมื่อสะอาดและสงบเช่นนี้) ,渐入真道 (ย่อมเข้าถึงเต๋าที่แท้จริง) ;既入真道 (เหตุที่เข้าถึงเต๋า) ,名为得道 (จึงได้ชื่อว่าบรรลุเต๋า) ;虽名得道 (ที่ชื่อว่าบรรลุเต๋า) ,实无所得 (แท้จริงจะมีการบรรลุก็หาไม่);为化众生 (เพื่อสั่งสอนสรรพชีวิต) ,名为得道 (จึงได้บัญญติว่า “บรรลุเต๋า”) ;能悟之者 (ชนผู้รู้แจ้ง) ,可传圣道 (จักสามารถถ่ายทอดอริยมรรค)。
上士无爭 (บัณฑิตไร้วิวาท) ,下士好爭 (คนพาลมักวิวาท) 。上德不德 (ผู้ทรงคุณธรรมไร้คุณธรรม) ,下德执德 (ผู้ไร้คุณธรรมยึดถือธรรม) ,执著之者 (ผู้ยึดมั่นนั้น) ,不明道德 (ไม่แจ้งในคุณธรรม) 。众生所以不得真道者 (สรรพชีวิตไม่แจ้งในเต๋าที่แท้จริง) ,为有妄心 (จึงมีอุปาทาน) ,既有妄心 (เพราะมีอุปาทาน) ,即惊其神 (จึงมีความกลัว) ,既惊其神 (เมื่อมีความกลัว) ,即著万物 (จึงมีสรรพสิ่ง) ,既著万物 (เมื่อมีสรรพสิ่ง),即生贪求 (จึงมีความโลภ) ,既生贪求 (เมื่อมีความโลภ) ,即是烦恼 (ก็คือความทุกข์) ,烦恼妄想 (ความทุกข์, อุปาทาน) ,忧苦身心 (ทุกข์กายและใจ) ,便遭浊辱 (พบกับความสกปรกแลเหยียดหยาม) ,流浪生死 (เวียนว่ายเกิดตาย),常沉苦海 (จมอยู่ในทะเลทุกข์) ,永失真道 (สูญเสียเต๋าที่แท้จริง) 。真常之道 (เต๋าที่แท้จริงนั้น) ,悟者自得 (ผู้รู้แจ้งจักบรรลุได้เอง) ;得悟道者 (ผู้บรรลุเต๋านั้น) ,常清静矣 (บริสุทธิ์และสงบยิ่งนัก)!
仙人葛翁曰 (เซียนผู้เฒ่าแซ่ “เก๋อ”กล่าวว่า) :吾得真道 (ข้าบรรลุเต๋า) ,曾诵此经万遍 (เหตุเพราะสวดสาธยายคัมภีร์นี้หมื่นจบ) 。此经是天人所習 (คัมภีร์นี้เป็นคัมภีร์ของเทพ) ,不传下士 (ไม่ถ่ายทอดสู่เบื้องล่าง) 。吾昔受之于东华帝君 (ข้าได้รับถ่ายทอดมาจาก “ตงหัวตี้จฺวิน”) ,东华帝君受之于金阙帝君 (“ตงหัวตี้จฺวิน”ได้รับมาจาก “จินเชฺว่ตี้จฺวิน”) ,金阙帝君受之于西王母 (“จินเชฺว่ตี้จฺวิน”ได้รับมากจาก “ซีหวางหมู่”)。西王一线乃口口相传 (ถ่ายทอดกันปากต่อปาก) ,不记文字 (ไม่มีการจดบันทึก) 。吾今于世 (บัดนี้ข้า) ,书而录之 (ได้บันทึกไว้) 。上士悟之 (บุคคลระดับสูง) ,升为天仙 (จักบรรลุเป็นเซียน) ;中士修之(บุคคลระดับกลาง) ,南宮列官 (จักได้เป็นขุนนางที่ตำหนักใต้) ;下士得之 (บุคคลระดับล่าง) ,在世长年 (เมื่อสิ้นชาตินี้) 。遊行三界 (จักท่องเที่ยวสามภพ) ,升入金门 (จึงเข้าสู่ประตูทอง)。
左玄真人曰 (“จฺว้อเสฺวียนเจินเหริน”กล่าวว่า) :学道之士 (บัณฑิตผู้ศึกษาเต๋า) ,持诵此经者 (หมั่นสวดสาธยายคัมภีร์นี้) ,即得十天善神 (จักมีเทพทั้งสิบชั้นฟ้า) ,拥护其身 (คอยปกปักษ์อารักษ์) 。然后玉符保神 (จากนั้นยันต์หยกคุ้มจิต) ,金液炼形 (ฝึกขั้น จินเย่) 。形神俱妙 (ดวงจิตบรรลุ) ,与道合真 (เป็นหนึ่งกับเต๋า) 。
正乙真人曰 (“เจิ้งอี่เจินเหริน”กล่าวว่า) :人家有此经 (ชนใดมีคัมภีร์นี้) ,悟解之者 (จักเป็นผู้รู้แจ้ง) ,灾障不干 (ภยันตรายไม่อาจแผ้วพาน) ,众圣护门 (ทวยเทพคุ้มครอง) 。神升上界 (จิตสู่เบื้องบน) ,朝拜高真 (กราบไหว้เป็นจริง) 。功滿德就 (กุศลบริบูรณ์),相感帝君 (ได้พบ “ตี้จฺวิน”) 。诵持不退 (สวดสาธยายมิรู้คลาย) ,身腾紫云 (กายขี่เมฆม่วง) 。

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!