สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Feb 022011
 

หมวดนำตัวอักษรจีน หรืออักษรข้าง จะเป็นส่วนที่บ่งบอกว่าอักษรจีนตัวนั้นมีความเกี่ยวข้องกับอะไร ถ้าเราเข้าใจและจำได้ จะช่วยให้การจำอักษรจีนเป็นไปอย่างง่ายดายครับ

偏旁 ชื่อเรียก-名称 ตัวอย่าง-例字
两点水儿 liǎngdiǎnshuǐr สองจุดน้ำ–> หมายถึงน้ำแข็ง 次、冷、准
秃宝盖儿 tūbǎogàir –> ส่วนคลุมด้านบน 写、军、冠
言字旁儿 yánzìpángr  –>เกี่ยวกับการพูด 计、论、识
偏厂儿 piānchǎngr –> หน้าผากำบัง 厅、历、厚
三匡栏儿 sānkuānglánr 三匡儿 sānkuāngr –> พื้นที่ 区、匠、匣
立刀旁儿 lìdāopángr 立刀儿 lìdāor  –>เกี่ยวกับสิ่งมีคม 列、别、剑
同字匡儿 tóngzìkuāngr –> กรอบถง 冈、网、周
单人旁儿 dānrénpángr 单立人儿 dānlìrénr –>เกี่ยวกับคน 仁、位、你
包字头儿 bāozìtóur –> เกี่ยวกับการห่อหุ้ม 勺、勾、旬
私字儿 sīzìr –> ภาพลักษณ์งอแขน 允、去、矣
建之旁儿 jìànzhīpángr –> เดินทอดเท้า 廷、延、建
单耳旁儿 dān’ěrpángr 单耳刀儿 dān’ěrdāor –> อักษรข้างหูเดี่ยว 卫、印、却
双耳旁儿 shuāng’ěrpángr 双耳刀儿 shuāng’ěrdāor
左耳刀儿 zuǒ’ěrdāor 在左 右耳刀儿 yòu’ěrdāor 在右 –> อักษรข้างหูคู่
防、阻、院
邦、那、郊
三点水儿 sāndiǎnshuǐr –> สามจุดน้ำ  เกี่ยวข้องกับน้ำ 江、汪、活
丬 爿 将字旁儿 jiàngzìpángr –> อักษรข้างเจี้ยง 壮、状、将
竖心旁儿 shùxīnpángr 竖心儿 shùxīnr –> อักษรข้างใจ 怀、快、性
宝盖儿 bǎogàir –> เกี่ยวกับหลังคา 宇、定、宾
广 广字旁儿 guǎngzìpángr –> โรงเรือน 庄、店、席
走之儿 zǒuzhīr –> เกี่ยวกับการเดินทาง 过、还、送
提土旁儿 títǔpángr 剔土旁儿 títǔpángr  –> เกี่ยวกับดิน 地、场、城
草字头儿 cǎozìtóur 草头儿 cǎotóur –> เกี่ยวกับหญ้า 艾、花、英
弄字底儿 nòngzìdǐr –> ภาพลักษณ์สองมือ 开、弁、异
尤字旁儿 yōuzìpángr –> อักษรโหยว 尤、龙、尥
提手旁儿 tíshǒupángr 剔手旁儿 tīshǒupángr  –> เกี่ยวกับมือ 扛、担、摘
方匡儿 fāngkuàngr –> กรอบสี่เหลี่ยม 因、国、图
双人旁儿 shuāngrénpángr 双立人儿 shuānglìrénr –> ภาพลักษณ์คนสองคน 行、征、徒
三撇儿 sānpiěr –> เกี่ยวกับร่มเงา หรือหนวดเครา 形、参、须
折文儿 zhéwénr –> หมวดอักษรเจอ 冬、处、夏
反犬旁儿 fǎnquǎnpángr 犬犹儿 quǎnyóur –>อักษรข้างสัตว์ 狂、独、狠
食字旁儿 shízìpángr –> เกี่ยวกับอาหาร 饮、饲、饰
子字旁儿 zǐzìpángr  –> เกี่ยวกับเด็ก 孔、孙、孩
绞丝旁儿 jiǎosīpángr 乱绞丝儿 luànjiǎosīr –> เกี่ยวกับสิ่งทอ 红、约、纯
三拐儿 sānguǎir –> หมวดอักษรซาน 甾、邕、巢
四点儿 sìdiǎnr  –> เกี่ยวกับไฟ 杰、点、热
火字旁儿 huǒzìpángr –> อักษรข้างของไฟ 灯、灿、烛
示字旁儿 shìzìpángr 示补儿 shìbǔr –> เกี่ยวกับโต๊ะหมู่บูชา 礼、社、祖
王字旁儿 wángzìpángr 斜玉旁儿 xiéyùpángr –> เกี่ยวกับกษัตริย์ 玩、珍、班
木字旁儿 mùzìpángr –> เกี่ยวกับไม้ 朴、杜、栋
牛字旁儿 niúzìpángr 剔牛儿 tìniúr –> เกี่ยวกับสัตว์ 牡、物、牲
反文旁儿 fǎnwénpángr 反文儿 fǎnwénr –> เกี่ยวกับการเฆี่ยนตี 收、政、教
病字旁儿 bìngzìpángr 病旁儿 bìngpángr –> เกี่ยวกับการเจ็บป่วย 症、疼、痕
衣字旁儿 yīzìpángr 衣补儿 yībǔr –> เกี่ยวกับเสื้อผ้า 初、袖、被
春字头儿 chūnzìtóur –> อักษรหัวชุน 奉、奏、秦
四字头儿 sìzìtóur –> หมวดอักษรซื่อ 罗、罢、罪
皿字底儿 mǐnzìdǐr 皿墩儿 mǐndūnr –> เกี่ยวกับเลือด 盂、益、盔
金字旁儿 jīnzìpángr –> อักษรข้างทองหรือโลหะ 钢、钦、铃
禾木旁儿 hémùpángr –> อักษรข้างต้นข้าว 和、秋、种
登字头儿 dēngzìtóur –> หมวดอักษรเติง 癸、登、凳
米字旁儿 mǐzìpángr –> เกี่ยวกับข้าว 粉、料、粮
虎字头儿 hǔzìtóur –> อักษรหัวเสือ 虏、虑、虚
竹字头儿 zhúzìtóur  –> เกี่ยวกับต้นไผ่ 笑、笔、笛
足字旁儿 zúzìpángr –> อักษรข้าง เกี่ยวกับใช้เท้าเดิน 跃、距、蹄

  2 Responses to “ตารางหมวดนำตัวอักษรจีน [汉字部首名称表]”

  1. • 健康就是副 [jiànkāng jiùshìfù] การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ

    พบมีการพิม์ผิด ดังที่ยกมานี้ น่าจะเป็น 福 ไม่น่าจะเป็น 副

    • ขอบคุณที่แจ้งให้ทราบครับ แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!