สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Aug 032012
 

ดูรายการสดออนไลน์ TCCTV

ชื่อ TCCTV ช่องที่ 1

ชื่อ TCCTV ช่องที่ 2

สถานีโทรทัศน์ไทย-จีน (TCCTV) เริ่มออกอากาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 ภายใต้การสนับสนุนจากภาครัฐของทั้งไทยและจีน สถานีโทรทัศน์ TCCTV เป็นสื่อโทรทัศน์ระบบ 2 ภาษา (จีน-ไทย) แห่งเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยยึดหลัก “ยืนหยัดในไทย สนใจในจีน ผืนหน้าสู่อาเซียน เรียนรู้โลกกว้างไกล” ในด้านการบริหารนั้น บริษัทมีเป้าหมายในการเป็นสื่อกลาง เป็นแหล่งรวบรวม แลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งทางด้านชีวิตความเป็นอยู่และข่าวสาร วัฒนธรรม ความบันเทิง การท่องเที่ยวและนันทนาการ ฯลฯ

สถานีโทรทัศน์ไทย-จีน (TCCTV) มีความปรารถนาที่จะสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีนให้มีความแน่นแฟ้น ยิ่งขึ้นและเป็นเวทีติดต่อสื่อสารสำคัญระหว่างชาวจีนโพ้นทะเลทั่วโลก สถานีโทรทัศน์ไทย-จีน (TCCTV) จึงมุ่งเน้นการเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมของทั้ง จีนและไทย อีกทั้งส่งเสริมพัฒนาให้เกิดความเข้าใจในทั้งสองประเทศ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนในด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจการค้าทั้งในส่วนของภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ

เป้า หมายและภารกิจของสถานีโทรทัศน์ไทย-จีน TCCTV เป็นสถานีในการเผยแพร่ภาพออกอากาศในระบบดาวเทียมถ่ายทอดในรูปแบบการผสมผสาน ข่าวสารข่อมูลและความบันเทิงด้านต่างๆเข้าด้วยกัน โดยมีคติในการบริหารคือ “ยึดมั่นในความเป็นไทย ใส่ใจความเป็นจีน หันหน้าสู่เอเชีย กว้างไกลสู่ระดับสากล “ โดยมีเป้าหมายสร้างสรรค์ในการสื่อสารแก่สังคมชาวจีนทั้งในประเทศไทยและ ภูมิภาคเอเชีย และเพื่อเป็นสื่อกลางการสื่อสารระหว่างประเทศไทยและแต่ละประเทศในภูมิภาค เอเชีย ทั้งทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี การศึกษาและข่าวสารระหว่างกันในด้านความบันเทิง การท่องเที่ยวพักผ่อนหน่อยใจ กีฬาและการค้าระหว่างประเทศไทย-จีนสู่อาเซียน ให้ทั่วโลกได้เห็นรอยยิ้มของชาวไทย
สถานีโทรทัศน์ไทย-จีน 24 ชั่วโมง ผ่านช่องสัญญาณดาวเทียม NSS. 6 ในระบบ KU-BAND คลื่นความถี่ 11635 Symbol Rate: 27500 Porality:H โดยมีพื้นที่ครอบคลุมถึง 76 จังหวัดในประเทศไทยประเทศใกล้เคียง ได้แก่ ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม สิงคโปร์ บรูไน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ฮ่องกง ไต้หวันของประเทศจีน ประเทศจีนตอนใต้ และอีกหลากหลายประเทศทั่วโลก

 

หากไม่สามารถรับชมได้ให้ทำการติดตั้ง Adobe Flash Player

โดยสามารถดาวน์โหลด Adobe Flash Player ได้โดยกดที่รูปภาพ

*ปิดโปรแกรม Browser ทุกโปรแกรมก่อนทำการติดตั้ง

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!