การใช้ 是…的 ในภาษาจีน

การใช้ 是…的

การใช้ประโยคภาษาจีนในรูปแบบ 是…的

การใช้ 是…的  เมื่อต้องการเน้น เช่น

 • 我是五年前认识她的。(เน้นเวลา)
  [Wǒ shì wǔ nián qián rènshí tā de.] ฉันรู้จักเธอเมื่อห้าปีที่แล้ว
 • 他们是昨天来的。(เน้นเวลา)
  [Tāmen shì zuótiān lái de.] พวกเขามาเมื่อวานนี้
 • 我是来学中文的。(เน้นวัตถุประสงค์)
  [Wǒ shì lái xué Zhōngwén de.] ฉันมาเรียนภาษาจีน
 • 她是2021年毕业的。(เน้นเวลา)
  [Tā shì 2021 nián bìyè de] เธอสำเร็จการศึกษาในปี 2021
 • 我们是去年搬的家。(เน้นเวลา)
  [Wǒmen shì qùnián bān de jiā .] พวกเราย้ายบ้านเมื่อปีที่แล้ว
 • 我们是坐飞机去日本的。(เน้นวิธีการ)
  [Wǒmen shì zuò fēijī qù rìběn de.] พวกเราไปญี่ปุ่นโดยเครื่องบิน
 • 我是在日本上的中学。(เน้นสถานที่)
  [Wǒ shì zài rìběn shàng de zhōngxué .] ฉันเรียนหนังสือที่ประเทศญี่ปุ่น
 • 我是在报纸看到的。(เน้นสถานที่)
  [Wǒ shì zài bàozhǐ kàn dào de.] ฉันเห็นในหนังสือพิมพ์

การใช้ 是…的  ในรูปประโยคคำถาม เช่น

 • 你们是怎么来的? (เน้นวิธี)
  [Nǐmen shì zěnme lái de?] พวกเธอมายังไงเนี่ย?
 • 这个菜是怎么做的?
  [Zhège cài shì zěnme zuò de?] อาหารนี้ทำอย่างไร?
 • 他们是昨天来的吗?(ใช้คู่กับ 吗)
  [Tāmen shì zuótiān lái de ma?] พวกเขามาเมื่อวานนี้ใช่ไหม?
 • 你是在公园里看到他的吗?
  [Nǐ shì zài gōngyuán lǐ kàn dào tā de ma?] คุณเห็นเขาในสวนสาธารณะใช่ไหม?

การใช้ 是…的  ในรูปประโยคปฎิเสธ เช่น

 • 我不是坐飞机去香港的。
  [Wǒ bùshì zuò fēijī qù xiānggǎng de.] ฉันไม่ได้นั่งเครื่องไปฮ่องกง
 • 这件事情不是你告诉我的。
  [Zhè jiàn shìqíng bùshì nǐ gàosu wǒ de.] เรื่องนี้ไม่ใช่เธอที่บอกฉัน

เมื่อ 是…的 อยู่ในรูปประโยคคำถามและปฎิเสธในเวลาเดียวกัน

 • 你是不是刚到的?
  [Nǐ shì bùshì gāng dào de?] คุณพึ่งมาถึงใช่หรือไม่?

เมื่อ 是…的 อยู่ในรุป  是…的 + กรรม(สิ่งของเท่านั้น) เช่น

 • 他是用钢笔写的信。
  [Tā shì yòng gāngbǐ xiě de xìn] เขาเขียนจดหมายด้วยปากกา
 • 我是在食堂吃的饭。
  [Wǒ shì zài shítáng chī de fàn.] ฉันทานอาหารในโรงอาหาร

*** 是 สามารถละเว้นได้ โดยความหมายไม่เปลี่ยน เช่น

 • 我们在上美国识的。
  [Wǒmen zài měiguó rènshi de.] พวกเรารู้จักกันที่อเมริกา
 • 我在报纸看到的。
  [Wǒ zài bàozhǐ kàn dào de.] ฉันเห็นในหนังสือพิมพ์