สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Apr 172013
 

ตัวอย่างบทสนทนา

แลกเปลี่ยนเงินตรา [货币兑换]

 • 我想换点钱。
  [wǒ xiǎng huàn diǎn qián]
  ผมอยากขอแลกเงินหน่อยครับ
 • 能否请你给我兑换一些钱?
  [néngfǒu qǐngnǐgěiwǒ duìhuàn yīxiē qián]
  ขอแลกเปลี่ยนเงินตราหน่อยได้ไหมครับ
 • 你要换多少。
  [nǐ yào huàn duōshǎo]
  ต้องการแลกเงินเท่าไร
 • 要哪种货币?
  [yào nǎ zhǒng huòbì]
  ต้องการสกุลเงินอะไรครับ
 • 要换哪种货币?
  [yào huàn nǎ zhǒng huòbì]
  ต้องการแลกสกุลเงินอะไรครับ
 • 不知道今天的兑换率是多少?
  [bù zhīdào jīntiān de duìhuàn lǜ shì duōshǎo?]
  ไม่ทราบว่าอัตราแลกเปลี่ยนของวันนี้คือเท่าไรครับ
 • 不知道今天的人民币与泰币兑换率是多少?
  [bù zhīdào jīntiān de rénmínbì yǔ tài bì duìhuàn lǜ shì duōshǎo?]
  ไม่ทราบว่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนจีนกับเงินบาทไทยของวันนี้คือเท่าไรครับ
 • 人民币换泰铢1比4.56。
  [rénmínbì huàn tàizhū yī bǐ sì diǎn wǔliù]
  เงินหยวนจีนแลกเงินบาท 1 ต่อ 4.56 (เงินไทย 4.56 บาทแลกได้ 1 หยวนจีน หรือ เงินไทย 456 บาทแลกได้ 100 หยวนจีน)
 • 我要换 700 元人民币。
  [wǒ yào huàn 700 yuán rénmínbì]
  ผมต้องการแลกสกลุเงินจีนเหรินหมินปี้ 700 หยวนครับ
 • 换 500 元人民币要用多少泰币?
  [huàn 500 yuán rénmínbì yào yòng duōshǎo tài bì]
  แลก 500 หยวนจีนต้องใช้เงินบาทไทยเท่าไรครับ
 • 我换 500 元。
  [wǒ huàn wǔbǎi yuán]
  ผมขอแลก 500 หยวนครับ
 • 一共是 两千两百八十铢。
  ทั้งหมดคือ 2,280 บาท
 • 要什么钞票。
  [yào shénme chāopiào]
  ต้องการธนบัตรแบบไหน
 • 要什么面值的?
  [yào shénme miànzhí de]
  ต้องการธนบัตรมูลค่าเท่าไรครับ
 • 面值一百元, 五十元,十元。
  แบงค์ 100 หยวน, 50 หยวน, 10 หยวน
 • 4张100元, 1张50元,5张10元 的可以吗?
  [4 zhāng 100 yuán, 1 zhāng 50 yuán,5 zhāng 10 yuán de kěyǐ ma?]
  100หยวน 4ใบ, 50หยวน1ใบ, 10หยวน5ใบ ได้ไหมครับ
 • 1 万泰币能兑换多少人民币?
  [yī wàn tài bì néng duìhuàn duōshǎo rénmínbì?]
  เงินหนึ่งหมื่นบาทไทยและเงินหยวนจีนได้เท่าไรครับ
 • 换旅行支票吗?
  [huàn lǚxíng zhīpiào ma]
  แลกเช็คเดินทางไหมครับ
 • 你要什么面额的?
  [nǐ yào shénme miàn’é de]
  คุณต้องการธนบัตรมูลค่าเท่าไรครับ
 • 你有零钱吗?,我想要些零钱。
  [nǐ yǒu língqián ma?,wǒ xiǎng yào xiē língqián]
  มีแบงค์ย่อยไหมครับ ผมอยากได้แบกงค์ย่อยหน่อย
 • 你有散钱吗 ?
  [nǐ yǒu sǎn qián ma]
  คุณมีแบงค์ย่อยไหม
 • 能不能换点儿零的?
  [néng bùnéng huàn diǎn er líng de]
  ขอแยกเงินปลีกหน่อยได้ไหมครับ

สกลุเงิน [钱币]

 • 法郎 [făláng] เงินฟรังค์ฝรั่งเศส
 • 瑞士法郎 [ruìshì fǎláng]   ฟรังก์สวิส/Swiss Franc
 • 港币 [găngbì]  เงินดอลลาร์ฮ่องกง
 • 马克 [măkè] เงินมาร์คเยอรมัน
 • 美元 [měiyuán] ดอลลาร์ (สหรัฐอเมริกา)/US dollar (USD)
 • 美金 [měijīn] ดอลลาร์ (สหรัฐอเมริกา)/US dollar (USD)
 • 欧元 [ōuyuán] เงินยูโร
 • 人民币 [rénmínbì] สกุลเงินจีน(RMB) –> 元 [yuán] หยวน
 • 日元 [rìyuán]  เงินเยนญี่ปุ่น –> Yen (JPY) เยน
 • 泰币 [tàibì]  เงินบาทไทย –> 泰铢 [tàizhū]บาท/Baht (THB)
 • 英镑 [yīngbàng]เงินปอนด์อังกฤษ

หน่วยเงินของเงินหยวนจีน[人民币]
เงินหยวนจีน ความหมายตามตัวอักษรหมายถึง “เงินตราของประชาชน” เป็นเงินตราอย่างเป็นทางการของสาธารณรัฐประชาชนจีน ออกโดย ธนาคารประชาชนแห่งชาติจีน (People’s Bank of China) หรือ 中国人民银行 [zhōngguórénmín yínháng]

ตัวอย่างเงิน 100 元 (壹佰圆)

ตัวอย่างเงิน 100 元 (壹佰圆)

ตัวอย่างเงิน 1, 2 และ 5 角 (壹角,贰角,伍角)

ตัวอย่างเงิน 1, 2 และ 5 角 (壹角,贰角,伍角)

ตัวอย่างเงิน 1, 2 และ 5 分 (壹分,贰分,伍分)

ตัวอย่างเงิน 1, 2 และ 5 分 (壹分,贰分,伍分)

 • ภาษาเขียนจะอยู่ในรูป  :   ___元.___角___分
  • 元/圆 [yuán]  หยวน (มีขนาดใหญ่สุด,1.0)   จะแบ่งเป็นแบ็งก์ใบละ 1, 2, 5, 10, 50 และ 100 หยวน
  • 角 [jiǎo] เจี่ยวหรือกั๊ก(มีขนาดเล็กกว่า 元,0.1) จะแบ่งเป็นแบ็งก์ใบละ 1, 2 และ 5 เจี่ยว (10 角 จะเท่ากับ 1 元)
  • 分 [fēn] เฟิน (มีขนาดเล็กที่สุด,0.01) –> ใช้เหมือนกันทั้งภาษาพูดและเขียน (10 分 จะเท่ากับ 1 角)
 • ภาษาพูดจะอยู่ในรูป     :   ___块.___毛___分
  • 块 [kuài] ไคว่ (มีขนาดใหญ่สุด,1)  จะแบ่งเป็นแบ็งก์ใบละ 1, 2, 5, 10, 50 และ 100 ไคว่
  • 毛 [máo] เหมา (มีขนาดเล็กกว่า 块,0.1) จะแบ่งเป็นแบ็งก์ใบละ 1, 2 และ 5 เหมา (10 毛 จะเท่ากับ 1 块)
  • 分 [fēn] เฟิน (มีขนาดเล็กที่สุด,0.01) –> ใช้เหมือนกันทั้งภาษาพูดและเขียน (10 分 จะเท่ากับ 1 毛)

ตัวอย่างเช่น

 • ¥5.00 ภาษาเขียนอ่านว่า 五元 [wǔyuán]
 • ¥5.06 ภาษาเขียนอ่านว่า 五元零六分 [wǔyuán língliùfēn]
 • ¥3.60 ภาษาเขียนอ่านว่า 三元六角 [sānyuán liùjiǎo]
 • ¥2.50 ภาษาเขียนอ่านว่า 两元六角 [liǎngyuán wǔjiǎo]  (分มีค่าเป็นศูนย์สามารถละการอ่านได้)
 • ¥5.25 ภาษาเขียนอ่านว่า 五元二角五分 [wǔyuán èrjiǎo wǔfēn]
 • ¥5.25 ภาษาพูดอ่านว่า   五块二毛五(分) [wǔkuài èrmáo wǔ(fēn)]

***หมายเหตุ

 • เงินจีนที่มีมูลค่าสูงที่สุดคือ 100 หยวน และที่มีมูลค่าต่ำที่สุดคือ 1 เฟิน
 • ในสาธารณรัฐประชาชนจีน มักจะเขียนราคาโดยมีสัญลักษณ์ ¥ ข้างหน้าราคา และมักจะมีการเขียนสัญลักษณ์ 元 หลังราคา
 • บนธนบัตรจีน หรือบนเช็ค จะเขียนเลขจีนเป็นตัวเขียนใหญ่เพื่อป้องกันการปลอมแปลงและการทำบัญชีผิด (รายละเอียดอยู่ด้านล่าง)
 • กฎเหล็กในการอ่านตัวเลข 0 (零) หากหลัง 0 (零) ไม่มีตัวเลขอื่นตามหลังก็ไม่ต้องอ่านเลข 0 (零) แต่หากมีตัวเลขอื่นตามหลัง เลข 0(零) จะมีกี่ตัวก็แล้วแต่ก็ให้อ่านเลข 0 (零) เพียงตัวเดียว

ศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

 • 中国人民银行 [zhōngguórénmín yínháng] ธนาคารประชาชนแห่งชาติจีน (People’s Bank of China)
 • 外币兑换 [wàibìduìhuàn] แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ/foreign currency exchange
 • 货币兑换 [huòbì duìhuàn] แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 • 货币 [huòbì] สกุลเงิน/เงินตรา/currency
 • 外币 [wàibì] สกุลเงินต่างประเทศ/เงินตราต่างประเทศ/foreign currency
 • 外汇 [wàihuì] แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (foreign exchange)
 • 外汇率 [wàihuìlǜ]  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  (exchange rate)
 • 兑换率 [duìhuànlǜ] อัตราแลกเปลี่ยน(rate of exchange)
 • 汇款 [huìkuǎn] โอนเงิน
 • 美元 [měiyuán] ดอลลาร์อเมริกัน (US dollar)
 • 现价 [xiànjià] ค่าเงินปัจจุบัน (Current price)
 • 售价 [shòujià] ราคาขาย(selling price)
 • 买价 [mǎijià] ราคาซื้อ(buying price)
 • 卖价 [màijià] ราคาขาย(selling price)
 • 卖出价 [màichūjià] ราคาขาย(selling price)
 • 买入价 [mǎirùjià] ราคาซื้อ (buying rate)
 • 面值 [miànzhí] มูลค่าเงิน(บนธนบัตร)
 • 面额 [miàn’é] มูลค่าเงิน(บนธนบัตร)
 • 硬币 [yìngbì] เงินเหรียญ
 • 钞票 / 纸币 [chāopiào / zhǐ bì] ธนบัตร
 • 利息 [lìxī] ดอกเบี้ย
 • 现钞 [xiànchāo] เงินสด
 • 现金 [xiànjīn] เงินสด
 • 零钱 [língqián] เงินย่อย
 • 换成零钱 [huànchénglíngqián] แลกเงินย่อย
 • 换钱 / 兑换 [huànqián/duìhuàn] แลกเปลี่ยนเงินตรา
 • 汇率 [huìlǜ] อัตราแลกเปลี่ยน
 • 支票 [zhīpiào] เช็คธนาคาร
 • 支票簿 [zhīpiàobù] สมุดเช็ค
 • 银行支票 [yínhángzhīpiào] เช็คธนาคาร(banker’s check)
 • 划线支票 [huáxiànzhīpiào] เช็คขีดคร่อม
 • 现金支票 [xiànjīnzhīpiào] เช็คเงินสด
 • 旅行支票 [lǚxíngzhīpiào] เช็คเดินทาง
 • 本票 [běnpiào] แคชเชียร์เช็ค

ตัวเลขเขียนใหญ่ภาษาจีน(อ่านเพิ่มเติมได้ใน : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี)

ตัวเขียนใหญ่ ตัวเขียนเล็ก ค่า พินอิน หมายเหตุ
0 líng 〇 เป็นการนำเสนอที่ไม่เป็นทางการ แต่อักษรตัวเต็ม 零 มีการใช้ในโรงเรียนมากกว่า
1 ตัวเขียนใหญ่ เลิกใช้แล้ว เนื่องจากสามารถแก้ให้เป็น 弍 (2) หรือ 弎 (3) ได้ง่าย
貳 (ต)
贰 (ย)
2 èr ตัวเขียนใหญ่ 弍 เลิกใช้แล้ว เนื่องจากสามารถแก้ให้เป็น 弌 (1) หรือ 弎 (3) ได้ง่าย
สำหรับการใช้ 兩 (ต) หรือ 两 (ย) ให้ดูหัวข้อถัดไป
叄 (ต)
叁 (ย)
3 sān ตัวเขียนใหญ่ 弎 เลิกใช้แล้ว เนื่องจากสามารถแก้ให้เป็น 弌 (1) หรือ 弍 (2) ได้ง่าย
นอกจากนี้ยังมีอักษรต่างรูป 參 (ต) หรือ 参 (ย) อีกด้วย
4 นอกจากนี้ยังมีอักษรต่างรูป 䦉 อีกด้วย (ส่วนซ้ายของตัวเขียนใหญ่ ประกอบกับตัวเขียนเล็ก)
5
陸 (ต)
陆 (ย)
6 liù
7
8
9 jiǔ
10 shí บางคนใช้ 什 เป็นตัวเขียนใหญ่ แต่ไม่เป็นที่ยอมรับ เนื่องจากสามารถแก้ให้เป็น 伍 (5) หรือ 仟 (1,000) ได้ง่าย
100 bǎi
1,000 qiān
萬 (ต)
万(ย)
10,000 wàn เลขจีนจะมีการแบ่งช่วงค่าประจำหลักทุก ๆ 4 หลัก คือทุกหนึ่งหมื่น
億 (ต)
亿 (ย)
108

หมายเหตุ : (ต) คือตัวเต็ม, (ย) คือตัวย่อ

อ่านเพิ่มเติม …ศัพท์ภาษาจีน : สกุลเงิน [货币]
อ่านเพิ่มเติม …ศัพท์ภาษาจีน: ธนาคาร [银行]

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!