สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jan 312011
 

《弟子規》讀誦解釋 1-7

弟子规 [di zi gui] นี้เดิมชื่อว่า “คำสอนผู้เยาว์” 训蒙文 [xùn mēng wén] ประพันธ์ขึ้นโดยท่าน 李毓秀 [lǐ yù xiù] ในสมัยราชวงศ์ชิง (ค.ศ.1644 – 1911) ต่อมานำมาเรียบเรียงร่วมกับ 童蒙须知 [tóng mēng xū zhī] “ข้อควรรู้ของผู้เยาว์” ของท่านจูซี แห่งราชวงศ์ซ่ง โดยผ่านการแก้ไขเรียบเรียงใหม่โดยปราชญ์แห่งราชวงศ์ชิง ท่าน 贾存仁 [jiǎ cún rén] และเปลี่ยนชื่อหนังสือเป็น 弟子规 [di zi gui] “กฏของผู้เป็นลูกศิษย์” มาตรฐานที่เป็นนักศึกษาที่ดี

弟子规 [di zi gui] นี้ เป็นกาพย์กลอนที่ให้เด็กๆท่องจำในสมัยโบราณ เพื่อให้เด็กๆเรียนรู้ภาษาจีน วัฒนธรรม และ ปลูกฝังความกตัญญู อุปนิสัยที่ดี พื้นฐานที่เป็นคนดีและแนวทางในการมีชีวิตสอดคล้องกลมกลืนกับ ผู้อื่น ปลูกฝังหลักการดำรงชีวิตตามหลักของขงจื้อ (儒学 – rú xué)

(ตี้จื่อกุย) เน้นหลักคุณธรรมพื้นฐานที่ควรรู้และควรบ่มเพาะ ซึ่งใช้อักษรสามตัวในหนึ่งวรรค มีสัมผัสทางภาษาที่งดงาม เหมาะที่จะศึกษาเรียนรู้ทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะเด็กๆและเยาวชนทั้งหลายซึ่งคุณธรรมเหล่านี้กำลังจางหายไปจากสังคม ไทยไป มากขึ้นทุกที หากผู้ใดนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตตนเอง อย่างน้อยตนเองย่อมมีคุณค่า ครอบครัวสงบสุข มีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานและชีวิตของตน

弟子规 [di zi gui] ได้แบ่งออกเป็น 7 หมวดใหญ่ๆดังนี้

  1. 入则孝 [rù zé xiào] กตัญญู
  2. 出则梯 [chū zé tī]  พี่น้องปรองดอง
  3. 谨 [jǐn] สำรวมระวัง
  4. 信 [xìn] ถือสัจจะ
  5. 泛爱众 [fàn ài zhòng] รักใคร่มวลชน
  6. 亲仁 [qīn rén]  เข้าใกล้ผู้มีคุณธรรม
  7. 余力学文 [yú lì xué wén] มีกำลังเหลือศึกษาหาความรู้
《弟子規》讀誦解釋1

 

◎总叙 [zǒng xù]

弟子规 圣人训 首孝弟 次谨信  [dì zǐ guī shèng rén xùn shǒu xiào tì cì jǐn xìn]
泛爱众 而亲仁 有余力 则学文  [fàn ài zhòng ér qīn rén yǒu yú lì zé xué wén]

ตี้จื่อกุย เป็นคำสอนของนักปราชญ์ขงจื่อ และปราชญ์ท่านอื่นๆ
ก่อนอื่นให้กตัญญูเชื่อฟังต่อบิดามารดา ครูอาจารย์ นักปราชญ์ เคารพพี่ๆ
และรองลงมาคือ ประพฤติตนให้อยู่ในกรอบระเบียบอย่างเคร่งครัด
ทำตนให้เป็นที่น่าเชื่อถือของผู้อื่น มีมิตรภาพ
รักและห่วงใยผู้อื่น และใกล้ชิดกับผู้มีคุณธรรม
นอกจากนี้ให้หาโอกาสศึกษาวัฒนธรรม และแสวงหาความรู้ต่างๆ

1.入则孝 [rù zé xiào] กตัญญู

父母呼 应勿缓 父母命 行勿懒 [fù mǔ hū yìng wù huǎn fù mǔ mìng xíng wù lǎn]
父母教 须敬听 父母责 须顺承 [fù mǔ jiào xū jìng tīng fù mǔ zé xū shùn chéng]
冬则温 夏则清 晨则省 昏则定 [dōngzéwēn xiàzéqìng chénzéxǐng hūnzédìng]
出必告 反必面 居有常 业无变 [chū bì gào fǎn bì miàn jū yǒu cháng yè wú biàn]
事虽小 勿擅为 苟擅为 子道亏 [shì suī xiǎo wù shàn wéi gǒu shàn wéi zǐ dào kuī]
物虽小 勿私藏 苟私藏 亲心伤 [wù suī xiǎo wù sī cáng gǒu sī cáng qīn xīn shāng]
亲所好 力为具 亲所恶 谨为去 [qīn suǒ hǎo lì wéi jù qīn suǒ è jǐn wéi qù]
身有伤 贻亲忧 德有伤 贻亲羞 [shēn yǒu shāng yí qīn yōu dé yǒu shāng yí qīn xiū]
亲爱我 孝何难 亲憎我 孝方贤 [qīn ài wǒ xiào hé nán qīn zēng wǒ xiào fāng xián]
亲有过 谏使更 怡吾色 柔吾声 [qīn yǒu guò jiàn shǐ gèng yí wú sè róu wú shēng]
谏不入 悦复谏 号泣随 挞无怨 [jiàn bù rù yuè fù jiàn hào qì suí tà wú yuàn]
亲有疾 药先尝 昼夜侍 不离床 [qīn yǒu jí yào xiān cháng zhòu yè shì bù lí chuáng]
丧三年 常悲咽 居处变 酒肉绝 [sàng sān nián cháng bēi yàn jū chǔ biàn jiǔ ròu jué]
丧尽礼 祭尽诚 事死者 如事生 [sàng jìn lǐ jì jìn chéng shì sǐ zhě rú shì shēng]

叙 [xù] บรรยาย
总 [zǒng] สรุป
弟子 [dìzǐ] ลูกศิษย์, เด็ก
规 [guī] กฎ
训 [xùn] อบรมสั่งสอน
则 [zé] แบบอย่าง
首 [shǒu] อันดับแรก, ก่อนอื่น
孝 [xiào] กตัญญูรู้คุณ, ซึ่งรับผิดชอบต่อหน้าที่,เชื่อฟัง,ซื่อสัตย์
弟 [dì] น้องชาย
次 [cì] ครั้ง, ลำดับที่
信 [xìn] เชื่อ, ข่าวสาร
圣人 [shèngrén] นักปราชญ์
有余 [yǒuyú] มีเหลือ
谨 [jǐn] ระมัดระวัง, ละเอียดรอบคอบ
父母 [fùmǔ] พ่อแม่
须 [xū] จะต้อง
责 [zé] ตำหนิ
顺 [shùn] คล้อยตาม
承 [chéng] รับเอาไว้
敬 [jìng] เคารพ
清晨 [qīngchén] เช้าตรู่
冬 [dōng] หนาว
昏 [hūn] ค่ำ
温 [wēn] อบอุ่น
省 [xǐng] เยี่ยม, เตือน
定 [dìng] แน่นอน
居 [jū] ที่พัก
虽 [suī] แม้
擅 [shàn] โดยพลการ, ทำตามใจ
苟 [gǒu] เรื่อยเปื่อย อะไรก็ได้
亲爱 [qīn’ài] ที่รัก
昼夜 [zhòuyè] ตลอดเวลา, กลางวันและกลางคืน
死者 [sǐzhě] ผู้ตาย

2. 出则梯 [chū zé tī] พี่น้องปรองดอง

兄道友 弟道恭 兄弟睦 孝在中 [xiōngdàoyǒu dìdàogōng xiōngdìmù xiàozàizhōng]
财物轻 怨何生 言语忍 忿自泯 [cáiwùqīng yuànhéshēng yányǔrěn fènzìmǐn]
或饮食 或坐走 长者先 幼者后 [huòyǐnshí huòzuòzǒu zhǎngzhěxiān yòuzhěhòu]
长呼人 即代叫 人不在 己即到 [zhǎnghūrén jídàijiào rénbùzài jǐjídào]
称尊长 勿呼名 对尊长 勿见能 [chēngzūnzhǎng wùhūmíng duìzūnzhǎng wùxiànnéng]
路遇长 疾趋揖 长无言 退恭立 [lùyùzhǎng jíqūyī zhǎngwúyán tuìgōnglì]
骑下马 乘下车 过犹待 百步余 [qíxiàmǎ chéngxiàjū guòyóudài bǎibùyú]
长者立 幼勿坐 长者坐 命乃坐 [zhǎngzhělì yòuwùzuò zhǎngzhězuò mìngnǎizuò]
尊长前 声要低 低不闻 却非宜 [zūnzhǎngqián shēngyàodī dībùwén quèfēiyí]
进必趋 退必迟 问起对 视勿移 [jìnbìqū tuìbìchí wènqǐduì shìwùyí]
事诸父 如事父 事诸兄 如事兄 [shìzhūfù rúshìfù shìzhūxiōng rúshìxiōng]

3. 谨 [jǐn] สำรวมระวัง

朝起早 夜眠迟 老易至 惜此时 [zhāoqǐzǎo yèmiánchí lǎoyìzhì xīcǐshí]
晨必盥 兼漱口 便溺回 辄净手 [chénbìguàn jiānshùkǒu biànniàohuí zhéjìngshǒu]
冠必正 纽必结 袜与履 俱紧切 [guānbìzhèng niǔbìjié wàyǔlǚ jùjǐnqiè]
置冠服 有定位 勿乱顿 致污秽 [zhìguānfú yǒudìngwèi wùluàndùn zhìwūhuì]
衣贵洁 不贵华 上循分 下称家 [yīguìjié búguìhuá shàngxúnfèn xiàchènjiā]
对饮食 勿拣择 食适可 勿过则 [duìyǐnshí wùjiǎnzé shíshìkě wùguòzé]
年方少 勿饮酒 饮酒醉 最为丑 [niánfāngshào wùyǐnjiǔ yǐnjiǔzuì zuìwéichǒu]
步从容 立端正 揖深圆 拜恭敬 [bùcōngróng lìduānzhèng yīshēnyuán bàigōngjìng]
勿践阈 勿跛倚 勿箕踞 勿摇髀 [wùjiànyù wùbǒyǐ wùjījù wùyáobì]
缓揭帘 勿有声 宽转弯 勿触棱 [huǎnjiēlián wùyǒushēng kuānzhuǎnwān wùchùléng]
执虚器 如执盈 入虚室 如有人 [zhíxūqì rúzhíyíng rùxūshì rúyǒurén]
事勿忙 忙多错 勿畏难 勿轻略 [shìwùmáng mángduōcuò wùwèinán wùqīnglüè]
斗闹场 绝勿近 邪僻事 绝勿问 [dòunàochǎng juéwùjìn xiépìshì juéwùwèn]
将入门 问孰存 将上堂 声必扬 [jiāngrùmén wènshúcúnjiāngshàngtáng shēngbìyáng]
人问谁 对以名 吾与我 不分明 [rénwènshuí duìyǐmíng wúyǔwǒ bùfēnmíng]
用人物 须明求 倘不问 即为偷 [yòngrénwù xūmíngqiú tǎngbùwèn jíwéitōu]
借人物 及时还 后有急 借不难 [jièrénwù jíshíhuán hòuyǒují jièbùnán]

4. 信 [xìn] ถือสัจจะ

凡出言 信为先 诈与妄 奚可焉 [fánchūyán xìnwéixiān zhàyǔwàng xīkěyān]
话说多 不如少 惟其是 勿佞巧 [huàshuōduō bùrúshǎo wéiqíshì wùnìngqiǎo]
奸巧语 秽污词 市井气 切戒之 [jiānqiǎoyǔ huìwūcí shìjǐngqì qièjièzhī]
见未真 勿轻言 知未的 勿轻传 [jiànwèizhēn wùqīngyán zhīwèidì wùqīngchuán]
事非宜 勿轻诺 苟轻诺 进退错 [shìfēiyí wùqīngnuò gǒuqīngnuò jìntuìcuò]
凡道字 重且舒 勿急疾 勿模糊 [fándàozì zhòngqiěshū wùjíjí wùmóhū]
彼说长 此说短 不关己 莫闲管 [bǐshuōcháng cǐshuōduǎn bùguānjǐ mòxiánguǎn]
见人善 即思齐 纵去远 以渐跻 [jiànrénshàn jísīqí zòngqùyuǎn yǐjiànjī]
见人恶 即内省 有则改 无加警 [jiànrénè jínèixǐng yǒuzégǎi wújiājǐng]
唯德学 唯才艺 不如人 当自砺 [wéidéxué wéicáiyì bùrúrén dāngzìlì]
若衣服 若饮食 不如人 勿生戚 [ruòyīfú ruòyǐnshí bùrúrén wùshēngqī]
闻过怒 闻誉乐 损友来 益友却 [wénguònù wényùlè sǔnyǒulái yìyǒuquè]
闻誉恐 闻过欣 直谅士 渐相亲 [wényùkǒng wénguòxīn zhíliàngshì jiànxiāngqīn]
无心非 名为错 有心非 名为恶 [wúxīnfēi míngwéicuò yǒuxīnfēi míngwéiè]
过能改 归于无 倘□饰 增一辜 [guònénggǎi guīyúwú tǎngyǎnshì zēngyìgū]

5. 泛爱众 [fàn ài zhòng] รักใคร่มวลชน

凡是人 皆须爱 天同覆 地同载 [fánshìrén jiēxūài tiāntóngfù dìtóngzài]
行高者 名自高 人所重 非貌高 [xìnggāozhě míngzìgāo rénsuǒzhòng fēimàogāo]
才大者 望自大 人所服 非言大 [cáidàzhě wàngzìdà rénsuǒfú fēiyándà]
己有能 勿自私 人所能 勿轻訾 [yǐyǒunéng wùzìsī rénsuǒnéng wùqīngzī]
勿谄富 勿骄贫 勿厌故 勿喜新 [wùchǎnfù wùjiāopín wùyàngù wùxǐxīn]
人不闲 勿事搅 人不安 勿话扰 [rénbùxián wùshìjiǎo rénbùān wùhuàrǎo]
人有短 切莫揭 人有私 切莫说 [rényǒuduǎn qièmòjiē rényǒusī qièmòshuō]
道人善 即是善 人知之 愈思勉 [dàorénshàn jíshìshàn rénzhīzhī yùsīmiǎn]
扬人恶 即是恶 疾之甚 祸且作 [yángrénè jìshìè jízhīshèn huòqiězuò]
善相劝 德皆建 过不规 道两亏 [shànxiāngquàn déjiējiàn guòbùguī dàoliǎngkuī]
凡取与 贵分晓 与宜多 取宜少 [fánqǔyǔ guìfēnxiǎo yǔyíduō qǔyíshǎo]
将加人 先问己 己不欲 即速已 [jiāngjiārén xiānwènjǐ jǐbúyù jísùyǐ]
恩欲报 怨欲忘 报怨短 报恩长 [ēnyùbào yuànyùwàng bàoyuànduǎn bàoēncháng]
待婢仆 身贵端 虽贵端 慈而宽 [dàibìpú shēnguìduān suīguìduān cíérkuān]
势服人 心不然 理服人 方无言 [shìfúrén xīnbùrán lǐfúrén fāngwúyán]

6. 亲仁 [qīn rén] เข้าใกล้ผู้มีคุณธรรม

同是人 类不齐 流俗众 仁者希 [tóngshìrén lèibùqí liúsúzhòng rénzhěxī]
果仁者 人多畏 言不讳 色不媚 [guǒrénzhě rénduōwèi yánbúhuì sèbúmèi]
能亲仁 无限好 德日进 过日少 [néngqīnrén wúxiànhǎo dérìjìn guòrìshǎo]
不亲仁 无限害 小人进 百事坏 [bùqīnrén wúxiànhài xiǎorénjìn bǎishìhuài]

7. 余力学文 [yú lì xué wén] มีกำลังเหลือศึกษาหาความรู้

不力行 但学文 长浮华 成何人 [búlìxíng dànxuéwén zhǎngfúhuá chénghérén]
但力行 不学文 任己见 昧理真 [dànlìxíng bùxuéwén rènjǐjiàn mèilǐzhēn]
读书法 有三到 心眼口 信皆要 [dúshūfǎ yǒusāndào xīnyǎnkǒu xìnjiēyào]
方读此 勿慕彼 此未终 彼勿起 [fāngdúcǐ wùmùbǐ cǐwèizhōng bǐwùqǐ]
宽为限 紧用功 工夫到 滞塞通 [kuānwéixiàn jǐnyònggōng gōngfūdào zhìsètōng]
心有疑 随札记 就人问 求确义 [xīnyǒuyí suízhájì jiùrénwèn qiúquèyì]
房室清 墙壁净 几案洁 笔砚正 [fángshìqīng qiángbìjìng jīànjié bǐyànzhèng]
墨磨偏 心不端 字不敬 心先病 [mòmópiān xīnbùduān zìbújìng xīnxiānbìng]
列典籍 有定处 读看毕 还原处 [lièdiǎnjí yǒudìngchù dúkànbì huányuánchù]
虽有急 卷束齐 有缺坏 就补之 [suīyǒují juànshùqí yǒuquēhuài jiùbǔzhī]
非圣书 屏勿视 蔽聪明 坏心志 [fēishèngshū bǐngwùshì bìcōngmíng huàixīnzhì]
勿自暴 勿自弃 圣与贤 可驯致 [wùzìbào wùzìqì shèngyǔxián kěxúnzhì]
————————————————————–
《弟子規》讀誦解釋2

《弟子規》讀誦解釋3

《弟子規》讀誦解釋4

《弟子規》讀誦解釋5

《弟子規》讀誦解釋6

《弟子規》讀誦解釋7

 

 

อ้างอิงจาก http://www.oknation.net/blog/songlink/2009/10/28/entry-1

อ่านรายละเอียดได้ที่

http://www.96rangjai.com/youth/

อ่านเพิ่มเติม, download ที่นี่

兄弟 [xiōngdì] พี่น้อง
财物 [cáiwù] ทรัพย์สมบัติ
言语 [yányu] ภาษา
饮食 [yǐnshí] อาหารและเครื่องดื่ม
长者 [zhǎngzhě] ผู้อาวุโส
不在 [bùzài] ไม่อยู่
尊长 [zūnzhǎng] ผู้อาวุโส
下马 [xiàmǎ] ลงจากม้า
下车 [xiàchē] ลงรถ
此时 [cǐshí] ทันที
漱口 [shùkǒu] บ้วนปาก
净手 [jìngshǒu] ไปห้องน้ำ
定位 [dìngwèi] อยู่กับที่
污秽 [wūhuì] สกปรกไม่สะอาด
饮酒 [yǐnjiǔ] ดื่มเหล้า
最为 [zuìwéi] มากที่สุด
从容 [cōngróng] สุขุม เยือกเย็น
端正 [duānzhèng] ตั้งตรง, เป็นปกติ, ถูกต้อง,ปรับปรุงให้ถูกต้อง
恭敬 [gōngjìng] เคารพ
转弯 [zhuǎnwān] เลี้ยวโค้ง
畏难 [wèinán] กลัวความยากลำบาก
入门 [rùmén] เรียนรู้หลักวิชาเบื้องต้น
分明 [fēnmíng] กระจ่างชัด
用人 [yòngren] ใช้คน
不问 [bùwèn] ละเลย
人物 [rénwù] รูปร่าง, บุคคล
及时 [jíshí] ทันเวลา
不如 [bùrú] สู้ไม่ได้
市井 [shìjǐng] ตลาด
进退 [jìntuì] เดินหน้าถอยหลัง
模糊 [móhu] เบลอ
内省 [nèixǐng] การสำรวจและวิเคราะห์จิตใจของตน
衣服 [yīfu] เสื้อผ้า
益友 [yìyǒu] เพื่อนดี
无心 [wúxīn] ไม่มีกะจิตกะใจ
有心 [yǒuxīn] มีใจ
归于 [guīyú] เป็นของ
凡是 [fánshì] ทุกอย่าง, ทั้งหมด
自大 [zìdà] อวดดี
自私 [zìsī] เห็นแก่ตัว
不安 [bù’ān] ไม่สงบสุข
道人 [dàoren] เต้าหยิน, นักบวชในศาสนาเต๋า
相劝 [xiāngquàn] ชักชวน, คำแนะนำ, ข้อคิดเห็น, ความเห็น
分晓 [fēnxiǎo] outcome; solution; see or understand clearly; reason.
报怨 [bàoyuàn] whine; seek vengeance.
报恩 [bào’ēn] pay a debt of gratitude.
不然 [bùrán] not so; no; or else; otherwise; if not.
流俗 [liúsú] prevalent custom; current fashion.
果仁 [guǒrén] nutlet; pip.
不讳 [bùhuì] without concealing anything; die.
无限 [wúxiàn] infinite; limitless; boundless; immeasurable.
小人 [xiǎorén] a person of low position; a base person; villain; vile character.
力学 [lìxué] mechanics.
不力 [bùlì] not do one’s best; not exert oneself.
浮华 [fúhuá] showy; ostentatious; flashy.
何人 [hérén] ใคร
读书 [dúshū] อ่านหนังสือ
为限 [wéixiàn] จำกัด
用功 [yònggōng] ขยัน
工夫 [gōngfu] ทักษะ, แรงงาน, เวลา
札记 [záhjì] บันทึกการอ่าน
墙壁 [qiángbì] กำแพง
不端 [bùduān] ไม่เหมาะสม, น่าอับอาย
不敬 [bùjìng] ไม่เคารพ
典籍 [diǎnjí] คัมภีร์โบราณ
还原 [huányuán] กลับสู่สภาพเดิม
聪明 [cōngmíng] ฉลาด

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!