สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jul 212011
 

勇 [yǒng] ความกล้าหาญ
信 [xìn] เชื่อถือได้
忠 [zhōng] ความภักดี, ซื่อสัตย์, เชื่อใจได้
孝 [xiào] กตัญญู
廉 [lián] สุจริต,ซื่อสัตย์
恥(恥) [chǐ] ความรู้สึกอายในความชั่วที่จะกระทำ
義 [yì] ความชอบธรรม
愛 (愛) [ài] ความรัก
智 [zhì] สติปัญญา
禮 (禮) [lǐ] มรรยาท,พิธีรีตอง
仁 [rén] คุณธรรม
和 [hé] ปรองดอง
平 [píng] ยุติธรรม, สงบ

Jun 042011
 

วันนี้ขอนำพร 5 ประการมาฝากทุกๆ ท่านครับ ใครอยากได้รับไปเลย

五福臨門 [wǔfúlínmén] ขอให้ได้รับพร 5 ประการ

  • 長壽 [chángshòu] ขอให้มีอายุยืนยาว
  • 富貴 [fùguì] ขอให้มีทรัพย์สินเงินทองมากมาย
  • 康寧 [kāngníng] ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงและสงบสุข
  • 好德 [hǎodé] ขอให้มีศีลธรรมที่ดีงาม
  • 善終 [shànzhōng] ขอให้จากโลกนี้ไปอย่างสงบ
May 212011
 
善 [shàn] คุณงามความดี
善舉 [shànjǔ] กุศลกรรม
善事 [shànshì] กุศลกรรม
善良 [shànliáng] จิตใจที่ดีงาม
善行 [shànxíng] คุณธรรม
慈 [cí] เมตตา
慈愛 [cí’ài] รักและเมตตา
慈善 [císhàn] เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,ใจบุญ
慈悲 [cíbēi] ความเมตตา
慈善基金會 [císhànjījīnhuì] มูลนิธิ
慈善團體 [císhàntuántǐ] องค์กรการกุศล
慈善機構 [císhànjīgòu] องค์กรการกุศล
貢獻 [gòngxiàn] อุทิศ
功績 [gōngjì] คุณงามความดี
功勞 [gōngláo] คุณงามความดี
功勛 [gōngxūn] คุณงามความดี
德行 [déxíng] คุณธรรม
品德 [pǐndé] คุณธรรม
功德 [gōngdé] บุญกุศล, กงเต๊ก
福利院 [fúlìyuàn] สถานสงเคราะห์
福利 [fúlì] สวัสดิการ, สร้างความผาสุก
義工 [yìgōng] อาสาสมัครเพื่อสังคม (做義工)
捐 [juān] บริจาค
捐款 [juānkuǎn] เงินบริจาค
捐軀 [juānqū] พลีชีพ (sacrifice one’s life)
捐贈 [juānzèng] บริจาค
滿足 [mǎnzú] พอเพียง, พอใจ
純正 [chúnzhèng] สะอาดบริสุทธิ์
無私 [wúsī] ไม่เห็นแก่ตัว
不貪心的 [bùtānxīnde] ไม่โลภ
環境保護 [huánjìngbǎohù] อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
賑災 [zhènzāi] สงเคราะห์ผู้ประสบภัย
好事 [hàoshì] เรื่องดีงาม
報德 [bàodé] ตอบแทนบุญคุณ
分清是非 [fēnqīngshìfēi] แยกถูกผิด
施捨 [shīshě] ให้ทาน
報恩 [bào’ēn] ตอบแทนบุญคุณ
報答 [bàodá] ตอบแทน
幫助 [bāngzhù] ช่วยเหลือ
Click to listen highlighted text!