สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jun 182011
 

天地男儿 – 陈松伶/张智霖

天分 [tiānfèn] พรสวรรค์
不出 [bùchū] ไม่…(ไม่ได้, ไม่ออก)
边界 [biānjiè] เขตแดน
却 [què] กลับ
连接 [liánjiē] ติดต่อกัน
白天 [báitiān] กลางวัน
每个 [měigè] ทุกๆ
黑夜 [hēiyè] กลางคืน
分不开 [fēnbùkāi] แยกจากกันไม่ได้
苍老 [cānglǎo] แก่ชรา
冷却 [lěngquè] หนาวเย็น
地 [dì] พื้นดิน, โลก
满载了[mǎnzàile] เต็มไปด้วย
一切 [yíqiè] ทั้งหมด
悲 [bēi] เศร้าเสียใจ
与 [yǔ] กับ, และ
喜 [xǐ] ยินดีปรีดา
季节 [jìjié] ช่วงเทศกาล
累积 [lěijī] สะสม
欠缺 [qiànquē] ขาด
告别 [gàobié] อำลา, กล่าวคำอำลา
天长地久 [tiānchángdìjiǔ] สุดหล้าฟ้าเขียว, ตลอดกาล, ชั่วฟ้าดินสลาย
握 [wò] กุมไว้, จับไว้
紧紧 [jǐnjǐn] แน่นๆ
放在 [fàngzài] วางที่
胸口 [xiōngkǒu] ทรวงอก
红尘 [hóngchén] โลกมนุษย์
女子 [nǚzǐ] หญิงสาว
温柔 [wēnróu] อ่อนโยน
天地 [tiāndì] โลก
男儿 [náner] ชายหนุ่ม
港口 [gǎngkǒu] ท่าเรือ, ท่าด่าน (port)
尽头 [jìntóu] ท้ายสุด,สิ้นสุด
全部 [quánbù] ทั้งหมด
所有 [suǒyǒu] มี, ครอบครอง
交错 [jiāocuò] สลับไปมา, สลับกัน
相遇 [xiāngyù] พบกัน
一生 [yìshēng] ชีวิตนี้
相 [xiāng] ซึ่งกันและกัน
守 [shǒu] คุ้มกัน, สังเกตุ
(女)天分不出边界
却又连接
白天每个黑夜
那是我对你分不开的心
苍老了
都不冷却 

(男)地满载了一切
这些那些
悲与喜的季节
那是我为你累积的真
再没有欠缺
再没有告别
天长地久
握你的手紧紧放在我胸口

(女)红尘女子的温柔天地男儿的港口
(男)天长地久没有尽头你是我全部所有
(女)天地交错得相遇
(男)用我一生和你相守。。。

(女)天分不出边界
却又连接
白天每个黑夜
那是我对你分不开的心
苍老了
都不冷却

(男)地满载了一切
这些那些
悲与喜的季节
(合)那是我为你累积的真
再没有欠缺
再没有告别
天长地久
(合)握你的手紧紧放在我胸口
(女)红尘女子的温柔天地男儿的港口
(男)天长地久
(合)没有尽头你是我全部所有
(女)天地交错得相遇
(男)用我一生和你相守
(男)天长地久
(合)握你的手紧紧放在我胸口
(女)红尘女子的温柔天地男儿的港口
(男)天长地久
(合)没有尽头你是我全部所有
(女)天地交错得相遇
(男)用我一生
(合)和你相守

ฟังจาก http://www.1ting.com/player/18/player_33568.html

Jun 122011
 

千言万语 [qiānyánhéwànyǔ] คำพูดมากมาย
不知道 [bùzhīdào] ไม่รู้
为了[wèile] เพื่อ
什么 [shénme] อะไร
忧愁 [yōuchóu] เป็นทุกข์,หดหู่ใจ,เศร้า
围绕着 [wéiràozhe] พัวพัน, วนเวียน
祈祷 [qídǎo] อธิฐาน
赶走 [gǎnzǒu] ขับไล่
寂寞 [jìmò] อ้างว้าง
愛的寂寞 [àidejìmò] ความอ้างว้างของความรัก
永远 [yǒngyuǎn] นิรันดร์กาล
随 [suí] ตาม
浮云 [fúyún] เมฆที่ลอยไป
掠过 [lüèguò] โฉบไป, ผ่านไปโดยรวดเร็ว
bù zhī dào wéi le shén me  yōu chóu tā wéi rào zhe wǒ
* 不 知 道 为 了 什 么 忧 愁 它 围 绕 着 我 

wǒ měi tiān dōu zài qí dǎo  kuài gǎn zǒu ài de jì mò
我 每 天 都 在 祈 祷 快 赶 走 爱 的 寂  寞

nà tiān qǐ nǐ duì wǒ shuō  yǒng yuǎn de ài a wǒ
那 天 起 你 对 我 说 永 远 的 爱 着 我

qiān yán hé wàn yǔ  suí fú yún luè guò
千 言 和 万 语 随 浮 云 掠 过

bù zhī dào wéi le shén me  yōu chóu tā wéi rào zhe wǒ
不 知 道 为 了 什 么 忧 愁 它 围 绕 着  我

wǒ měi tiān dōu zài qí dǎo  kuài gǎn zǒu ài de jì mò
我 每 天 都 在 祈 祷 快 赶 走 爱 的 寂 寞。。。*

Jun 112011
 

每一次 [měiyícì] ทุกครั้ง
徘徊 [páihuái] ลังเล, เดินกลับไปกลับมา
孤单 [gūdān] โดดเดี่ยว, เดียวดาย
坚强 [jiānqiáng] เข้มแข็ง
就算 [jiùsuàn] แม้ว่า
受伤 [shòushāng] ได้รับบาดเจ็บ
闪 [shǎn] การหลบหลีก, แปลบ, แลบ ,วูบ
泪光 [lèiguāng] น้ำตา
双 [shuāng] คู่
隐形 [yǐnxíng] กำบังไว้
翅膀 [chìbǎng] ปีก
绝望 [juéwàng] รู้สึกสิ้นหวัง
拥有 [yōngyǒu] ครอบครอง
美丽 [měilì] สวยงาม
太阳 [tàiyáng] ดวงอาทิตย์
看见 [kànjiàn] มองเห็น
每天 [měitiān] ทุกวัน
夕阳 [xīyáng] พระอาทิตย์ตก
变化 [biànhuà] เปลี่ยนแปลง
希望 [xīwàng] ความหวัง
终于 [zhōngyú] สุดท้าย, ในที่สุด
看到 [kàndào] พบว่า
所有 [suǒyǒu] ทั้งหมด
梦想 [mèngxiǎng] ความใฝ่ฝัน
都 [dōu] ล้วน
开花 [kāihuā] ออกดอกออกผล
追逐 [zhuīzhú] การไล่ตาม, แสวงหา
年轻 [niánqīng] วัยเยาว์
歌声 [gēshēng] เสียงเพลง
嘹亮 [liáoliàng] ดังกังวาน
昂首 [ángshǒu] เงยหน้า
用心 [yòngxīn] ตั้งใจ
凝望 [níngwàng] เพ่งมอง, จ้องมอง
害怕 [hàipà] หวาดกลัว
很久 [hěnjiǔ] ยาวนาน
比 [bǐ] เทียบกับ
天长 [tiāncháng] ตลอดไป
留 [liú] เหลือไว้, คงไว้
愿望 [yuànwàng] ความปราถนา
让 [ràng] ให้
自己 [zìjǐ] ตัวเอง
想象 [xiǎngxiàng] จินตนาการ
měi yī cì dōu zài pái huái gū dān zhōng de jiān qiáng
每一次 都在徘徊孤单中的坚强 

měi yī cì jiù suàn hěn shòu shāng yě bù shǎn lèi guāng
每一次 就算很受伤也不闪泪光

wǒ zhī dào wǒ yī zhí yǒu shuāng yǐn xíng de chì bǎng
我知道 我一直有双隐形的翅膀

dài wǒ fēi fēi guò jué wàng
带我飞 飞过绝望

bù qù xiǎng tā men yǒng yǒu měi lì de tài yáng
* 不去想 他们拥有美丽的太阳

wǒ kàn jiàn měi tiān de xī yáng yě huì yǒu biàn huà
我看见 每天的夕阳也会有变化

wǒ zhī dào wǒ yī zhí yǒu shuāng yǐn xíng de chìbǎng
我知道 我一直有双隐形的翅膀

dài wǒ fēi gěi wǒ xī wàng
带我飞 给我希望

wǒ zhōng yú kàn dào suǒ yǒu mèng xiǎng dōu kāi huā
我终于看到 所有梦想都开花

zhuī zhú de nián qīng gē shēng duō liáo liàng
追逐的年轻 歌声多嘹亮

wǒ zhōng yú áng shǒu yòng xīn níng wàng bù hài pà
我终于昂首 用心凝望不害怕

nà lǐ huì yǒu fēng jiù fēi guò yuǎn ba
那里会有风 就飞过远吧。。。*

yǐn xíng de chì bǎng ràng mèng hěn jiǔ bǐ tiān cháng
隐形的翅膀 让梦很久比天长

liú yī gè yuàn wàng ràng zì jǐ xiǎng xiàng
留一个 愿望让自己 想象

Jun 082011
 

新天地
作词:冰洁
作曲:孟勇
演唱:张燕
酷我歌词组:露露

富民 [fùmín] ประชาชนมั่งคั่ง
灿烂 [cànlàn] รุ่งเรือง, รุ่งโรจน์
一片 [yípiàn] ฉากหนึ่ง, ตอนหนึ่ง
崭新 [zhǎnxīn] ใหม่เอี่ยมถอดด้าม
天地 [tiāndì] โลก
所 [suǒ] สถานที่
迷 [mí] หลงไหล
深情 [shēnqíng] ความรู้สึกที่ลึกซึ้ง
热爱 [rè’ài] รักอย่างเร่าร้อน
细致 [xìzhì] อย่างละเอียดรอบคอบ
服务 [fúwù] บริการ
赢得 [yíngdé] ชนะ
四海 [sìhǎi] โลกทั้งโลก
情谊 [qíngyì] มิตรภาพ
肩并肩 [jiānbìngjiān] เคียงบ่าเคียงไหล่
走过了 [zǒuguòle] ผ่าน
四季 [sìjì] สี่ฤดู
一种 [yìzhǒng] ชนิดหนึ่ง
幸福 [xìngfú] ความสุข
萦绕 [yíngrào] อ้อยอิ่ง, เอ้อระเหย
心底 [xīndǐ] ก้นบึ้งของหัวใจ
一首 [yìshǒu] บทหนึ่ง
与时俱进 [yǔshíjùjìn] เวลาล่วงหน้า
激励 [jīlì] กระตุ้น
只争朝夕 [zhǐzhēngzhāoxī] แข่งกับเวลา
务实 [wùshí] ในทางปฏิบัติ
神奇 [shénqí] ปาฎิหาริย์, มหัศจรรย์
尚德 [shàngdé] หลักปฏิบัติที่ควรจะยึดถือ
行动 [xíngdòng] การกระทำ
开辟 [kāipì] เปิดทาง
和谐 [héxié] ความสามัคคี
骄傲 [jiāo’ào] ภูมิใจ
倾情 [qīngqíng] เต็มที่, สุดจิตสุดใจ
满腔 [mǎnqiāng] เต็มหัวอก, เต็มไปด้วย
赤诚 [chìchéng] มีความจริงใจ
迎来 [yínglái] นำมา
鹏程万里 [péngchéngwànlǐ] อนาคตยาวไกล
手牵手 [shǒuqiānshǒu] จูงมือกัน
共享 [gòngxiǎng] แบ่งปันร่วมสุข
过 [guò] ผ่าน, ข้าม
天气 [tiānqì] สภาพอากาศ
自豪 [zìháo] ความภาคภูมิใจ
升腾 [shēngténg] ลอยขึ้น
心里 [Xīnlǐ] ในหัวใจ
一幅 [yìfú] ผืน (ลักษณะนาม)
五彩缤纷 [wǔcǎibīnfēn] มีสีสัน
画 [huà] ภาพวาด
到处 [dàochù] ทุกที่
充满 [chōngmǎn] เต็มไปด้วย
蓬勃 [péngbó] กระปรี้กระเปร่า, มีชีวิตชีวา
生机 [shēngjī] โอกาสรอดชีวิต, ชีวิตชีวา
都说你亲商富民 都说你美丽
你用阳光灿烂一片崭新天地
人为你所迷 深情地热爱你
细致服务赢得四海情谊
肩并肩走过了多少个四季
一种幸福萦绕在心底
你是一首与时俱进的歌
激励我们只争朝夕
激励我们只争朝夕
都说你尚德务实 都说你神奇
你用行动开辟一片和谐天地
人为你骄傲 倾情地歌唱你
满腔赤诚迎来鹏程万里
手牵手共享过多少好天气
一种自豪升腾在心里
你是一幅五彩缤纷的画
到处充满蓬勃生机
到处充满蓬勃生机
手牵手共享过多少好天气
一种自豪升腾在心里
你是一幅五彩缤纷的画
到处充满蓬勃生机
到处充满蓬勃生机
May 212011
 
善 [shàn] คุณงามความดี
善举 [shànjǔ] กุศลกรรม
善事 [shànshì] กุศลกรรม
善良 [shànliáng] จิตใจที่ดีงาม
善行 [shànxíng] คุณธรรม
慈 [cí] เมตตา
慈爱 [cí’ài] รักและเมตตา
慈善 [císhàn] เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,ใจบุญ
慈悲 [cíbēi] ความเมตตา
慈善基金会 [císhànjījīnhuì] มูลนิธิ
慈善团体 [císhàntuántǐ] องค์กรการกุศล
慈善机构 [císhànjīgòu] องค์กรการกุศล
贡献 [gòngxiàn] อุทิศ
功绩 [gōngjì] คุณงามความดี
功劳 [gōngláo] คุณงามความดี
功勋 [gōngxūn] คุณงามความดี
德行 [déxíng] คุณธรรม
品德 [pǐndé] คุณธรรม
功德 [gōngdé] บุญกุศล, กงเต๊ก
福利院 [fúlìyuàn] สถานสงเคราะห์
福利 [fúlì] สวัสดิการ, สร้างความผาสุก
义工 [yìgōng] อาสาสมัครเพื่อสังคม (做义工)
捐 [juān] บริจาค
捐款 [juānkuǎn] เงินบริจาค
捐躯 [juānqū] พลีชีพ (sacrifice one’s life)
捐赠 [juānzèng] บริจาค
满足 [mǎnzú] พอเพียง, พอใจ
纯正 [chúnzhèng] สะอาดบริสุทธิ์
无私 [wúsī] ไม่เห็นแก่ตัว
不贪心的 [bùtānxīnde] ไม่โลภ
环境保护 [huánjìngbǎohù] อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
赈灾 [zhènzāi] สงเคราะห์ผู้ประสบภัย
好事 [hàoshì] เรื่องดีงาม
报德 [bàodé] ตอบแทนบุญคุณ
分清是非 [fēnqīngshìfēi] แยกถูกผิด
施舍 [shīshě] ให้ทาน
报恩 [bào’ēn] ตอบแทนบุญคุณ
报答 [bàodá] ตอบแทน
帮助 [bāngzhù] ช่วยเหลือ
May 172011
 

歌曲: 秋天不回来 [qiūtiānbùhuílái] ฤดูใบไม้ร่วงไม่หวนคืน
歌手: 王强 [wángqiáng]  หวังเฉียง
专辑: 秋天不回来 [qiūtiānbùhuílái] ฤดูใบไม้ร่วงไม่หวนคืน
——————————————————-
chū qiū de tiān bīng lěng de yè
初秋的天, 冰冷的夜
ในวันต้นฤดูใบไม้ร่วง ค่ำคืนอันเหน็บหนาว

huí yì màn màn xí lái
回忆慢慢袭来
ความทรงจำจู่โจมเข้ามาอย่างช้าๆ

zhēn xīn de ài jiù xiàng luò yè
真心的爱就像落叶
รักแท้ดุจดังใบไม้ร่วง

wéi hé què yào fēn kāi
为何却要分开
เหตุใดต้องแยกทาง

huī sè de tiān dú zì páng huáng chéng shì de lǎo dì fāng
* 灰色的天 独自彷徨城市的老地方
วันอันอึมครึม เดินเรื่อยเปื่อยลำพังยังที่เก่าๆ ในเมือง

zhēn de gū dān zǒu guò yōu shāng
真的孤单 走过忧伤
โดดเดี่ยวยิ่งนัก เดินผ่านรอยแผลที่เจ็บปวด

xīn suì hái yào chěng qiáng
心碎还要逞强
ใจสลาย แต่ยังคงทำตัวเข้มแข็ง

xiǎng wéi nǐ pī jiàn wài yī
想为你披件外衣
อยากจะคลุมเสื้อให้เธอสักตัว

tiān liáng yào ài xí zì jǐ
天凉要爱惜自己
อากาศเหน็บหนาวต้องถนอมตัวเอง

méi yǒu rén bǐ wǒ gèng téng nǐ
没有人比我更疼你
ไม่มีใครเอ็นดูเธอมากเท่าฉัน

gào sù nǐ zài měi gè xiǎng nǐ de yè lǐ
告诉你在每个想你的夜里
อยากบอกเธอว่าในทุกค่ำคืนที่เฝ้าคิดถึงเธอ

wǒ kū de hǎo wú lì
我哭的好无力
ฉันร่ำไห้จนสิ้นแรง

jiù ràng qiū fēng dài zǒu wǒ de sī niàn dài zǒu wǒ de lèi
** 就让秋风带走我的思念带走我的泪
ปล่อยให้ลมฤดูใบไม้ร่วงพัดพาความทรงจำและน้ำตาของฉันไป

wǒ huán yī zhí jìng jìng shǒu hòu zài xiāng yuē de dì diǎn
我还一直静静守候在相约的地点
ฉันยังคงเฝ้ารอคอยอย่างเงียบๆ ในที่ซึ่งเราเคยสัญญากัน

qiú qiú lǎo tiān lín shī wǒ de shuāng yǎn bīng dòng wǒ de xīn
求求老天淋湿我的双眼 冰冻我的心
วิงวอนต่อฟ้าซับดวงตาของฉัน แช่แข็งหัวใจของฉัน

ràng wǒ bù zài kǔ kǔ shē qiú nǐ huán
让我不再苦苦奢求你还
ให้ฉันไม่ต้องขมขื่นวิงวอนเธอกลับมาอีก

huí lái wǒ shēn biān wǒ shēn biān
回来我身边 **  我身边 。。。*,***
กลับมาที่ข้างกายฉัน ข้างกายฉัน

jiù ràng qiū fēng dài zǒu wǒ de sī niàn dài zǒu wǒ de lèi
*** 就让秋风带走我的思念带走我的泪
ปล่อยให้ลมฤดูใบไม้ร่วงพัดพาความทรงจำและน้ำตาของฉันไป

wǒ huán yī zhí jìng jìng shǒu hòu zài xiāng yuē de dì diǎn
我还一直静静守候在相约的地点。。
ฉันยังคงเฝ้ารอคอยอย่างเงียบๆ ในที่ซึ่งเราเคยสัญญากัน
——————————–

Apr 302011
 

สวัสดีครับเพื่อนทุกๆ ท่าน ผมขอคารวะครับ หลังจากผ่าน ตอนที่5 “ตะลุยยุทธภพ” ก็มาถึง ตอนที่ 6 ผมอยากจะบอกสาเหตุที่เนื้อหาในเว็บ pasajeen.com ทำไมมีศัพท์ภาษาจีนเป็นจำนวนมาก นั่นก็เพราะว่า “ศัพท์ภาษาจีนก็คือลูกกุญแจไขสู่โลกภาษาจีน”  นั่นเอง และเพื่อไม่ให้การออกเสียงนั้นผิดเพี้ยนไป เราจึงกำกับเสียงที่อ่านโดยใช้พินอินเป็นหลักครับ นอกจากนี้การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีน ก็ยังเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้รู้จักคุ้นเคยกับอักษรจีนคำใหม่ๆ เพิ่มเติมอีกด้วย

 • เรา pasajeen.com จะพยายามรวบรวมคำศัพท์ภาษาจีนให้เป็นหมวดหมู่เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำค้นหา และจะพยายามนำเสนอคำศัพท์ที่จำเป็นต่อการใช้งานให้ครอบคลุมให้ได้มากที่สุด
 • เรา pasajeen.com ต้องการให้ทุกคนที่สนใจเรียนภาษาจีน ได้เรียนรู้คำศํพท์ให้มากๆ เพื่อท่านจะได้ ฟังพูดอ่านเขียน ภาษาจีนจากต้นฉบับที่เป็นภาษาจีนให้ได้
 • ให้เราเรียนรู้โดยวิธีธรรมชาติ เหมือนกับสมัยที่เราเป็นเด็ก เรียนคำศัพท์ทีละคำ ฟังออกบ้างไม่ออกบ้าง จากนั้นก็เรียนร้อยเรียนเชื่อมคำศัพท์ต่างๆ เข้าหากันจนเป็นประโยค ทำให้อ่านเข้าใจ แล้วได้ยินได้ฟังบ่อยๆ ก็จะพูดได้เขียนได้เอง

หากท่านมีคำศัพท์กลุ่มใดที่อยากให้เราจัดหามาให้ ก็โพสเข้ามาได้เลยครับไม่ต้องเกรงใจ เราจะพยายามทำให้ดีที่สุด นอกจากนี้เรายังทำการปรับปรุงคำศัพท์ที่มีอยู่แล้วและเพิ่มเติมคำศัพท์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อนๆ อ่านพบจุดใดความหมายผิดเพี้ยนไป ก็ขอคำชี้แนะและโพสแจ้งให้เราทราบด้วย จักขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

และอย่างลืมติดตาม ศัพท์ภาษาจีน : เปิดโลกอักษรจีนเปิดโลกภาษาจีน ตอนที่1 [a-e] (ทั้งหมด 8 ตอน)

Apr 282011
 

你叫什么名字? คุณมีชื่อว่าอะไร
你有中文名字吗? คุณมีชื่อภาษาจีนไหม
你会说国语吗? 你会说华语吗? 你会说普通话吗?ต่างก็หมายถึง “คุณพูดภาษาจีนกลางได้ไหม”

语[yǔ] ภาษา,คำพูด
言 [yán] ภาษา,คำพูด
文 [wén] ตัวหนังสือ,ตัวอักษร
字 [zì] ตัวหนังสือ,ตัวอักษร
话 [huà] คำพูด
说 [shuō] พูด
说话 [shuōhuà] พูดคุย
会话 [huìhuà] สนทนา
对话 [duìhuà] สนทนาโต้ตอบ
文字 [wénzì] ตัวหนังสือ,ตัวอักษร
汉字 [hànzì] อักษรจีน
语言 [yǔyán] ภาษา
外语 [wàiyǔ] ภาษาต่างประเทศ (foreign language)
书面语 [shūmiànyǔ] ภาษาเขียน (written language)
口语 [kǒuyǔ] ภาษาพูด (spoken language)
字母 [zìmǔ] อักษรจีน
书体 [shūtǐ] แบบตัวหนังสือ (font)
字体 [zìtǐ] แบบตัวหนังสือจีน (font)
笔画 [bǐhuà] เส้นขีดเขียนของอักษรจีน
偏旁 [piānpáng] อักษรข้างของอักษรจีน
调号 [diàohào] วรรณยุกต์
词 [cí] คำ
词语 [cíyǔ] ถ้อยคำ
词组 [cízǔ] กลุ่มคำ,วลี (phrase)
短语 [duǎnyǔ] กลุ่มคำ,วลี (phrase)
句子 [jùzi] ประโยค
作文 [zuòwén] เรียงความ (write an essay)
成语 [chéngyǔ] สำนวน (idiom)
字句 [zìjù] สำนวนโวหาร (words and expressions)
谚语 [yànyǔ] สุภาษิต (proverb)
词汇 [cíhuì] คำศัพท์ (vocabulary)
祝词 [zhùcí] คำอวยพร (congratulations)
古文 [gǔwén] ภาษาโบราณ (classical prose)
古谚 [gǔyàn] ภาษาโบราณ (An ancient proverb)
口气 [kǒuqì] น้ำเสียง, ท่าทางการพูด
口号 [kǒuhào] คำขวัญ (slogan )
谈吐 [tántǔ] สไตล์การพูด
说法 [shuōfa] วิธีพูด
命令 [mìnglìng] คำสั่ง (order)
通知 [tōngzhī] แจ้งให้ทราบ (notification)
言论 [yánlùn] วิจารณ์ (opinion on public)
沟通 [gōutōng] สนทนา,สื่อสาร

 

คำว่า “ภาษาจีน” นั้น สามารถเรียกได้หลายคำดังต่อไปนี้

 • 汉语 [hànyǔ] ภาษาจีน (ภาษาพูด เนื่องจากชนชาติฮั่นมีจำนวนประชากรมากกว่า 92%)
 • 华语 [huáyǔ] ภาษาจีน (เนื่องจากประเทศจีนสมัยโบราณมีชื่อว่าประเทศ “华夏” [huáxià] ชาวฮั่นใช้คำว่า 中华民族 [zhōnghuámínzú] แทน “ชนชาติจีน” ชาวจีนอพยพจึงเรียกว่า 华侨 [huáqiáo] ส่วนลูกหลานชาวจีนอพยพรุ่นต่อๆ มาที่เกิดในต่างแดนว่า 华裔 [huáyì] ส่วนที่เกิดในไทยก็เติมคำว่า 泰国 [Tàiguó] ลงไปเป็นคำว่า 泰国华裔 [Tàiguóhuáqiáo] หมายถึง ชาวไทยเชื้อสายจีน
 • 中文 [zhōngwén] ภาษาจีนกลาง (เป็นภาษาเขียนที่ใช้เป็นภาษากลาง เนื่องจากชาวจีนทุกท้องถิ่น ทุกสำเนียงใช้ตัวอักษรจีน(汉字)เป็นภาษาเขียนแบบเดียวกันในการสื่อความเข้าใจกัน)
 • 普通话 [pǔtōnghuà] ภาษาจีนกลาง (ภาษาธรรมดาทั่วไป)
 • 国语 [guóyǔ] ภาษาจีนกลาง (สมัยก่อนคนไทยเรียกสำเนียงพูดภาษาจีนกลาง (普通话) ว่า 国语 ซึ่งหมายถึง “ภาษาแห่งชาติ” ปัจจุบันไต้หวันยังคงเรียกว่าภาษาจีนกลางว่า 国语)

 

ภาษาพูดของจีน โดยพื้นฐาน เราอาจแบ่งกลุ่มภาษาจีนออกเป็น 7 กลุ่มใหญ่ๆ ตามจำนวนประชากรที่พูดได้ ดังนี้

1. 官话 [guānhuà] ภาษาแมนดาริน (ภาษาทางการ หรือ 北方方言 [běifāngfāngyán])

2. 吴方言 [wúfāngyán] ภาษาอู๋ (สำเนียงอู๋ หรือ 吴语 [wúyǔ] ภาษาอู๋ ในมณฑลเจียงซู)

3. 粤语 [yuèyǔ] ภาษากวางตุ้ง

4. 闽方言 [mǐnfāngyán] ฮกเกี้ยน (สำเนียงหมิ่น ในมณฑลฝูเจี้ยนหรือฮกเกี้ยน)

ภาษาหมิ่นหนาน 闽南 [mǐnnán] ภาษาหมิ่นหนาน หรือ ภาษาจีนฮกเกี้ยน เป็นสำเนียงของภาษาจีน ใช้พูดทางใต้ ของมณฑลฝูเจี้ยน และบริเวณใกล้เคียง และโดยลูกหลานของผู้อพยพจากบริเวณนี้เข้าไปยังบริเวณอื่นๆทั่วโลก โดยทั่วไปภาษาหมิ่นหนานเป็นชื่อเรียกโดยชาวจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำเนียงหนึ่งในภาษานี้เรียกภาษาไต้หวัน อยู่ในกลุ่มภาษาหมิ่น

潮州话 [Cháozhōuhuà] ภาษาแต้จิ๋ว เป็นหนึ่งในตระกูลภาษาจีน 闽南 [mǐnnán] จัดเป็นหนึ่งในตระกูลภาษาของฮกเกี้ยน และ เป็นหนึ่งในภาษาที่พูดกันในภูมิภาคของจีน

5. 湘语 [xīangyǔ] ภาษาเซียง (ภาษาในมณฑลหูหนาน)

6. 客家话 [kèjiāhuà] ภาษาแคะ (ภาษาแคะ หรือ ฮักกา)

7. 赣语 [gànyǔ] ภาษากั้น (ภาษามณฑลเจียงสี)

 

นอกจากนี้ นักภาษาศาสตร์ยังได้แบ่งกลุ่มภาษาจีนออกมาจากกลุ่มใหญ่ข้างบนอีก 3 ประเภท ได้แก่

1. 晋语 [Jìnyǔ] ภาษาจิ้น (แยกมาจาก แมนดาริน)

2. 徽语 [huīyǔ] ภาษาฮุย (徽州话 [huīzhōuhuà] แยกมาจาก อู๋)

3. 平语 [pingyǔ] ภาษาผิง (แยกมาจาก กวางตุ้ง)

ภาษาหมิ่นหนาน หรือ ภาษาจีนฮกเกี้ยน
Apr 092011
 

 • 天天 [tiāntiān] ทุกวัน
 • 需要 [xūyào] จำต้อง, ต้องการ
 • 心思 [xīnsī] ความคิด, สภาพจิตใจ
 • 每天 [měitiān] ทุกวัน
 • 精彩 [jīngcǎi] ยอดเยี่ยม, โชติช่วง, มีสีสัน
 • 到底 [dàodǐ] สุดท้าย
 • 几分 [jǐfēn] บางส่วน
 • 想像 [xiǎngxiàng] จินตนาการ
 • 感情 [gǎnqíng] อารมณ์ความรู้สึก, รัก
 • 丰富 [fēngfù] อุมดมสมบูรณ์, รวย
 • 慷慨 [kāngkài] เร่าร้อน,แรงกล้า,ฮึกเหิม,กระตือรือร้น
 • 还是 [háishì] หรือ, ยังคง
 • 上天 [shàngtiān] สวรรค์, บนท้องฟ้า
 • 安排 [ānpái] จัดการ
 • 本来 [běnlái] แต่เดิมมา
 • 乖 [guāi] ไม่ดื้อ, ว่านอนสอนง่าย
 • 一半 [yībàn] ครึ่งหนึ่ง
 • 舍不得 [shěbude] ตัดใจไม่ได้, ไม่เต็มใจ
 • 一次 [yīcì] ครั้งหนึ่ง
 • 约定 [yuēdìng] นัดหมายไว้
 • 没有 [méiyǒu] ไม่มี, ปราศจาก
 • 小孩 [xiǎohái] เด็ก
 • 证明 [zhèngmíng] พิสูจน์
 • 存在 [cúnzài] ดำรงอยู่, มีอยู่, มีตัวตน
 • 发呆 [fādāi] อาการงุนงง, ความมึนงง, ฝันกลางวัน
 • 不得不 [bùdébù] จะต้อง
 • 否则 [fǒuzé] มิเช่นนั้น
 • 快乐 [kuàilè] ความสุข
 • 悲伤 [bēishāng] เศร้าเสียใจ
 • 失去 [shīqù] สูญเสีย
 • 未来 [wèilái] อนาคต
 • 身不由己 [shēnbùyóujǐ] ไม่เป็นตัวของตัวเอง, ควบคุมตัวเองไม่ได้
 • 不能 [bùnéng] ไม่สามารถ
 • 自己 [zìjǐ] ตัวเอง
 • 失败 [shībài] พ่ายแพ้, ล้มเหลว
 • 可是 [kěshì] แต่, อย่างไรก็ตาม
 • 从来 [cónglái] แต่ไหนแต่ไรมา
 • 爱情 [àiqíng] ความรัก(ชายหญิง)
 • 如此 [rúcǐ] เป็นเช่นนี้
 • 无奈 [wúnài] ช่วยไม่ได้(ไม่มีทางเลือก)
 • 命运 [mìngyùn] โชคชะตา
 • 难过 [nánguò] รู้สึกเสียใจ
 • 办法 [bànfǎ] วิธีการ
 • 诚心 [chéngxīn] มีความจริงใจ
 • 诚意 [chéngyì] มีความจริงใจ
 • 周围 [zhōuwéi] รอบๆ
 • 环境 [huánjìng] สภาพแวดล้อม
 • 始终 [shǐzhōng] ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ
 • 无法 [wúfǎ] ไม่มีวิธี
 • 这里 [zhelǐ] ที่นี่
 • 自由 [zìyóu] อิสระ
 • 不安 [bù’ān] ไม่สงบ
 • 摇摆 [yáobǎi] แกว่งไกว,โยกโอนเอนไปมา
 • 应该 [yīnggāi] ควรจะ
 • 有的 [yǒudé] มีบ้าง,บางส่วน,บางอัน
 • 有的是 [yǒudeshì] มีเยอะแยะ, มีมากมาย
 • 是否 [shìfǒu] ใช่หรือไม่
 • 真的 [zhēnde] จริงๆ
 • 那么 [nàme] ถ้างั้น
 • 期待 [qīdài] คาดหวัง, เฝ้ารอคอย
 • 伤害 [shānghài] ทำให้เจ็บปวด,ทำให้ได้รับบาดเจ็บ
 • 哀愁 [āichóu] เสียใจ,เศร้าใจ,ระทมทุกข์
 • 如何 [rúhé] อย่างไร
 • 怎么 [zěnme] อย่างไร
 • 承受 [chéngshòu] อดทน
 • 面对 [miànduì] เผชิญหน้า
 • 会不会 [huìbùhuì] ได้ไม่ได้, สามารถไม่สามารถ
 • 一点 [yīdiǎn] นิดหน่อย
 • 养成 [yǎngchéng] ปลูกฝังนิสัย
 • 依赖 [yīlài] พึ่งพาอาศัยกัน
 • 充满 [chōngmǎn] เต็มไปด้วย
 • 节拍 [jiépāi] จังหวะ
歌曲:《不得不爱》
歌手:潘玮柏&弦子 专辑:高手
专辑:高手女:

天天都需要你爱 我的心思由你猜
ทุนวันล้วนต้องการความรักของเธอ ใจของฉันเฝ้าคำนึงถึงเธอi love you 我就是要你让我每天都精彩
ฉันรักเธอ ฉันอยากให้เธอทำให้ทุกๆวันของฉันล้วนมีสีสัน

天天把它挂嘴边 到底什么是真爱
ทุกวันอยากจะเอ่ยคำ ว่าอะไรคือรักแท้กันแน่

i love you  到底有几分说得比想像更快
ฉันรักเธอ ที่แท้มีคำพูดกี่คำที่จะรวดเร็วกว่าใจที่ฉันคิดถึงเธอ

男: 是我们感情丰富太慷慨 还是有上天安排
เป็นความรักของเราที่อุดมสมบูรณ์ร้อนแรงจนล้นเกินไป หรือว่าเป็นลิขิตจากสวรรค์

是我们本来就是那一半 还是舍不得太乖
แท้จริงแล้วเป็นเพราะเธอเป็นอีกครึ่งหนึ่งของชีวิตฉัน หรือว่าเราไม่อาจฝืนได้

是那一次约定了没有来 让我哭得像小孩
เป็นเพราะนัดครั้งนั้นที่เธอไม่มา ทำให้ฉันร้องไห้จนดูเหมือนเด็ก

是我们急着证明我存在 还是不爱会发呆 baby
เป็นเพราะพวกเรารีบพิสูจน์การดำรงอยู่ของฉัน หรือว่าไม่รักทำให้เรางงงัน เบบี๋

合:不得不爱
ไม่รักไม่ได้
男: 否则快乐从何而来
ไม่งั้นความสุขจะมาจากไหน
合: 不得不爱,
ไม่รักไม่ได้
男 :否则悲伤从何而来
ไม่งั้นความทุกข์ระทมจะมาจากไหน
合: 不得不爱, 男: 否则我就失去未来
ไม่รักไม่ได้ ไม่งั้นอนาคตของฉันคงหมดไป
合: 好象身不由己不能自己很失败 可是每天都过的精彩
ดูเหมือนว่าไม่อาจควบคุมตัวเองได้ ไม่สามารถให้ตัวเองพ่ายแพ้ย่อยยับได้ แต่ทุกวันก็ผ่านชีวิตไปอย่างมีสีสัน
女: 天天都需要你爱 我的心思由你猜
ทุนวันล้วนต้องการความรักของเธอ ใจของฉันเฝ้าคำนึงถึง

i love you 我就是要你让我每天都精彩
ฉันรักเธอ ฉันอยากให้เธอทำให้ทุกๆวันของฉันล้วนมีสีสัน

天天把它挂嘴边 到底什么是真爱
ทุกวันอยากจะเอ่ยคำ ว่าอะไรคือรักแท้กันแน่

i love you 到底有几分说得比想像更快
ฉันรักเธอ ที่แท้มีคำพูดกี่คำที่จะรวดเร็วกว่าใจที่ฉันคิดถึงเธอ

Rap:
i ask a girlfriend
how you been

来去了几回
ไปมากี่ครั้ง
我从来没有想过
ฉันแต่ไหนก็ไม่เคยคิด
爱情会变得如此无奈是命运吗
ความรักเปลี่ยนเป็นเช่นนี้ เป็นเพราะพรหมลิขิตหรือไม่
难道难过是上天的安排
ที่แท้ใจที่เศร้าเป็นเพราะพรหมลิขิต
没办法
ทำไงได้
天天的每天的心思到底由谁来陪
ใจที่คิดคะนึงวันแล้ววันเล่า ใครเล่าจะมาเคียงข้าง
我诚心你诚意
ฉันจริงจังเธอจริงใจ
但周围的扰人环境始终让我们无法在这里自由相恋
แต่สภาพแวดล้อมรอบข้างล้วนทำให้เรามิอาจมีอิสระภาพในความรัก
我精彩你发呆
ฉันมีสีสัน เธอกลับงงงัน
两颗心不安的摇摆
หัวใจสองดวง แกว่งไกวไม่มั่นคง
应该有的未来
ควรจะมีอนาคต
是否真的那么的无法期待
หรือไม่ก็ไม่มีหนทางเฝ้ารอให้เป็นจริงได้แบบนั้น
舍不得在伤害
ไม่อาจพ้นจากความเจ็บปวด

you’re my girl my girl my friend
how much i love you so so much baby

看着你哀愁
ดูเธอระทมทุกข์
要我如何怎么承受面对
จะทำให้ฉันยอมรับและเผชิญได้อย่างไร

i’m sorry you’re my sweetheart
my love
my one only baby

合: 不得不爱
ไม่รักไม่ได้
男: 否则快乐从何而来
ไม่งั้นความสุขจากมาจากไหน
合:不得不爱
ไม่รักไม่ได้
男: 否则悲伤从何而来
ไม่งั้นความทุกข์ระทมจะมาจากไหน
合: 不得不爱
ไม่รักไม่ได้
合: 否则我就失去未来 好象身不由己不能自己很失败 可是每天都过的精彩

ไม่งั้นอนาคตของฉันคงหมดไป ดูเหมือนว่าไม่อาจควบคุมตัวเองได้ ไม่สามารถให้ตัวเองพ่ายแพ้ย่อยยับได้ แต่ทุกวันก็ผ่านชีวิตไปอย่างมีสีสัน女: 天天都需要你爱 我的心思由你猜
ทุนวันล้วนต้องการความรักของเธอ ใจของฉันเฝ้าคำนึงถึงเธอ
i love you 我就是要你让我每天都精彩
ฉันรักเธอ ฉันอยากให้เธอทำให้ทุกๆวันของฉันล้วนมีสีสัน
天天把它挂嘴边 到底什么是真爱
ทุกวันอยากจะเอ่ยคำ ว่าอะไรคือรักแท้กันแน่
i love you 到底有几分说得比想像更快
ฉันรักเธอ ที่แท้มีคำพูดกี่คำที่จะรวดเร็วกว่าใจที่ฉันคิดถึงเธอ

男: 会不会有一点无奈
มีบ้างไหมที่ไม่อาจเลือกได้
女: 会不会有一点太快
มีบ้างไหมที่มีความสุขจนล้นเกินไป
合: 可是你给我的爱 让我养成了依赖 心中充满爱的节拍
แต่ความรักที่เธอให้ฉัน ทำให้ฉันกลายเป็นคนที่ต้องพึ่งคนอื่น
แต่ในใจก็เต็มไปด้วยท่วงทำนองแห่งรัก

女: 天天都需要你爱 我的心思由你猜
ทุนวันล้วนต้องการความรักของเธอ ใจของฉันเฝ้าคำนึงถึงเธอ
i love you 我就是要你让我每天都精彩.
ฉันรักเธอ ฉันอยากให้เธอทำให้ทุกๆวันของฉันล้วนมีสีสัน
天天把它挂嘴边 到底什么是真爱
ทุกวันอยากจะเอ่ยคำ ว่าอะไรคือรักแท้กันแน่
i love you 到底有几分说得比想像更快
ฉันรักเธอ ที่แท้มีคำพูดกี่คำที่จะรวดเร็วกว่าใจที่ฉันคิดถึงเธอ

Apr 032011
 
 • 百货公司 [bǎihuògōngsī] ห้างสรรพสินค้า (department store)
 • 百货大楼 [bǎihuòdàlóu] ห้างสรรพสินค้า [the (Beijing) Department Store]
 • 版权 [bǎnquán] ลิขสิทธิ์
 • 半价 [bànjià] ครึ่งราคา
 • 本钱 [běnqián] เงินทุน
 • 步行街 [bùxíngjiē] ของข้างทาง, ถนนคนเดิน
 • 差额 [chā’é] มาร์จิ้น, ค่าแตกต่างระหว่างราคาทุนกับราคาขาย (margin)
 • 采购部 [cǎigòubù] ฝ่ายจัดซื้อ(Purchasing Department)
 • 菜市场 [càishìcháng] ตลาดสด
 • 财产税 [cáichǎnshuì] ภาษีทรัพย์สิน(tax on property)
 • 产品 [chǎnpǐn] ผลิตภัณฑ์
 • 产成品 [chǎnchéngpǐn] ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป(Finished product)
 • 产业 [chǎnyè] อสังหาริมทรัพย์, อุตสาหกรรม
 • 厂价 [chǎngjià] ราคาโรงงาน
 • 超市 [chāoshì] ซุปเปอร์มาร์เก็ต (มาจาก 超级市场)
 • 超级市场 [chāojíshìcháng] ซุปเปอร์มาร์เก็ต
 • 成本价 [chéngběnjià] ราคาทุน
 • 成本控制 [chéngběnkòngzhì] การควบคุมต้นทุน
 • 促销 [cùxiāo] การส่งเสริมการขาย, โปรโมชั่นสินค้า
 • 出口 [chūkǒu] ส่งออก
 • 出口商品 [chūkǒu shāngpǐn] สินค้าส่งออก(export commodity)
 • 打开市场 [dǎkāi shìcháng] เปิดตลาด
 • 打折 [dǎzhé] ให้ส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์
 • 倒闭 / 破产 [dǎobì / pòchǎn] ล้มละลาย, เจ๊ง
 • 到岸价格 [dàoànjiàgé] ราคาสินค้าส่งถึงท่าเรือปลายทาง, [cost, insurance and freight (C. I. F.)]
 • 单价 [dānjià] ราคาต่อหน่วย
 • 代表 [dàibiǎo] ตัวแทน
 • 地摊 [dìtān] ของขายที่วางตามพื้น
 • 电子商业 [diànzǐ shāngyè] อีคอมเมิร์ซ
 • 电话购物 [diànhuà gòuwù] โทรศัพท์สั่งของ
 • 定价 [dìngjià] ตั้งราคา
 • 董事长 [dǒngshìzhǎng] ประธานกรรมการ
 • 对手 [duìshǒu] คู่ต่อสู้
 • 对外贸易 [duìwàimàoyì] การค้าต่างประเทศ(foreign trade)
 • 二手品 [èrshǒupǐn] สินค้ามือสอง
 • 二手市场 [èrshǒu shìcháng] ตลาดมือสอง
 • 返修 [fǎn xiū] ส่งคืนเพื่อซ่อมแซม
 • 方便商店 [fāngbiàn shāngdiàn] ร้านค้าสะดวกซื้อ
 • 费用 [fèiyòng] รายจ่าย
 • 附加值 [fùjiāzhí] เพิ่มมูลค่า
 • 付款方式 [fùkuǎn fāngshì] วิธีชำระเงิน
 • 服务 [fúwù] การบริการ
 • 赶集 [gǎnjí] ไปตลาด
 • 港口 [gǎngkǒu] ท่าเรือ
 • 个人所得税 [gèrén suǒdéshuì] ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา(personal income tax)
 • 供给 [gōngjǐ] อุปทาน
 • 公司 [gōngsī] บริษัท
 • 供货商 [gōnghuòshāng] ซัพพลายเออร์ (supplier)
 • 购物 [gòuwù] ซื้อของ (购 ซื้อ, 物 สิ่งของ)
 • 购物方式 [gòuwù fāngshì] รูปแบบการซื้อของ
 • 购物场所 [gòuwù chángsuǒ] สถานที่ซื้อของ (购物 ซื้อสิ่งของ, 场所 สถานที่)
 • 购物中心 [gòuwù zhōngxīn] ศูนย์กลางการค้าขาย (中心 ศูนย์กลาง)
 • 工业产品 [gōngyè chǎnpǐn] สินค้าอุตสาหกรรม
 • 公司法 [gōngsīfǎ] กฎหมายบริษัท(law of corporation)
 • 股 [gǔ] หุ้น
 • 股东 [gǔdōng] หุ้นส่วน
 • 估价 [gūjià] ประเมินราคา
 • 顾客 [gùkè] ผู้ซื้อ
 • 股市 [gǔshì] ตลาดหลักทรัพย์
 • 广告 [guǎnggào] การโฆษณา
 • 关税 [guānshuì] ภาษีศุลกากร(customs duty)
 • 贵 [guì] แพง
 • 国营企业 [guóyíngqǐyè] รัฐวิสาหกิจ
 • 国内生产总值 [guónèishēngchǎnzǒngzhí] ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(aggregate gross domestic product)
 • 国民生产总值 [guómínshēngchǎnzǒngzhí] ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ(gross national product-GNP)
 • 国内贸易 [guónèi màoyì] กรมการค้าภายใน(domestic coal consumers’ council)
 • 海关 [hǎiguān] ศุลกากร
 • 合资企业 [hézī qǐyè] กิจการร่วมลงทุน (joint venture)
 • 合伙企业 [héhuǒ qǐyè] หจก.
 • 对外贸易 [duìwài màoyì] การค้าระหว่างประเทศ
 • 还价 [huánjià] ต่อรองราคา
 • 货 [huò] สินค้า
 • 基本价 [jīběnjià] ราคามาตรฐาน(base price)
 • 集 [jí] v. รวม, n.ตลาดนัด
 • 集市 [jí] ตลาดนัด
 • 加工品 [jiāgōngpǐn] สินค้าแปรรู(processed goods)
 • 价格 [jiàgé] ราคา
 • 价格控制 [jiàgékòngzhì] การควบคุมราคา
 • 价值 [jiàzhí] มูลค่า
 • 减价 [jiǎnjià] ลดราคา
 • 交货 [jiāohuò] ส่งสินค้า
 • 进口 [jìnkǒu] นำเข้า
 • 进口货 [jìnkǒu huò] สินค้านำเข้า
 • 进口商品 [jìnkǒushāngpǐn] สินค้านำเข้า
 • 管制商品 [guǎnzhì shāngpǐn สินค้าควบคุม
 • 净价 [jìngjià] ราคาสุทธิ
 • 经销 [jīngxiāo] จัดจำหน่าย
 • 经营 [jīngyíng] การค้า
 • 竞争 [jìngzhēng] การแข่งขัน
 • 竞争对手 [jìngzhēngduìshǒu] คู่แข่งขัน
 • 砍价 [kǎnjià] ต่อราคา
 • 开会 [kāihuì] การประชุม
 • 亏本 [kuīběn] ขาดทุน
 • 离岸价格 [líànjiàgé] ราคา ณ ท่าเรือต้นทาง ,free on board (FOB)
 • 利润 [lìrùn] กำไร
 • 零售 [língshòu] ค้าปลีก
 • 流转税 [liúzhuǎnshuì] ภาษีหมุนเวียน
 • 买一送一 [mǎi yī sòng yī] ซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง
 • 贸易 [mào yì] ธุรกิจ, การค้า
 • 买卖 [mǎimai] การซื้อขาย (ธุรกิจซื้อมาขายไป)
 • 买 [mǎi] ซื้อ
 • 卖 [mài] ขาย
 • 卖价 [màijià] ราคาขาย
 • 免费 [miǎnfèi] ฟรี
 • 免税品 [miǎnshuìpǐn] สินค้าปลอดภาษี
 • 募集资金 [mùjízījīn] เพิ่มเงินทุน
 • 农产品 [nóngchǎnpǐn] สินค้าเกษตร
 • 牌子 [páizǐ] ยี่ห้อ
 • 批发贸易 [pīfā màoyì] ค้าส่ง
 • 便宜 [piányí] ถูก
 • 品牌 [pǐnpái] ของมียี่ห้อ
 • 期货 [qīhuò] สินค้าที่ซื้อขายกันล่วงหน้า(future goods)
 • 企业 [qǐyè] วิสาหกิจ, การประกอบธุรกิจ
 • 商业部 [shāngyèbù] กระทรวงพาณิชย์(Department of Commerce)
 • 商业注册 [shāngyè zhùcè] กรมทะเบียนการค้า(commercial registration)
 • 企业所得税 [qǐyèsuǒdéshuì] ภาษีเงินได้นิติบุคคล(The corporate income tax)
 • 侵权物品 [qīnquán wùpǐn] สินค้าละเมิดลิขสิทธ์
 • 全价 [quánjià] ราคาเต็ม
 • 商 [shāng] ปรึกษาหารือ การค้า
 • 商标 [shāngbiāo] เครื่องหมายการค้า
 • 商船 [shāngchuán] เรือสินค้า(merchant ship)
 • 商场 [shāngcháng] ศูนย์การค้า
 • 生产 [shēngchǎn] ผลิตสินค้า(produce)
 • 生产部 [shēngchǎnbù] ฝ่ายผลิตสินค้า(Department of Productivity)
 • 生产线 [shēngchǎnxiàn] ไลน์การผลิต(line of production)
 • 生产成本 [shēngchǎnchéngběn] ต้นทุนการผลิต
 • 生产力 [shēngchǎnlì] กำลังการผลิต
 • 生产因素 [shēngchǎnyīnsù] ปัจจัยการผลิต
 • 生意 [shēngyì] ธุรกิจ, การค้า
 • 商界 [shāngjiè] โลกธุรกิจ(world of commerce)
 • 市场 [shìcháng] ตลาด
 • 市场部 [shìchǎngbù] ฝ่ายการตลาด
 • 市场份额 [shìcháng fèné] ส่วนแบ่งทางการตลาด
 • 市场调查 [shìcháng diàochá] การวิจัยตลาด (Market Research)
 • 商店 [shāngdiàn] ร้านค้า
 • 商店招牌 [shāngdiàn zhāopái] ร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าแบนนด์เนม
 • 商会 [shānghuì] หอการค้า
 • 商法 [shāngfǎ] กฎหมายธุรกิจ(commercial law)
 • 商品 [shāngpǐn] สินค้า
 • 商人 [shāngrén] พ่อค้า
 • 商务 [shāngwù] กิจการค้า
 • 商业 [shāngyè] ธุรกิจ, การค้า
 • 事业 [shìyè] กิจการ
 • 市价 [shìjià] ราคาตลาด
 • 世界贸易组织 [shìjièmàoyìzǔzhī] องค์การค้าโลก (WTO)
 • 收入 [shōu rù] รายรับ
 • 售后服务 [shòuhòu fúwù] บริการหลังการขาย
 • 售后服务部 [shòuhòu fúwùbù] ฝ่ายบริการหลังการขาย
 • 甩卖 [shuǎimài] ขายลดราคา (sell at a reduced price)
 • 税 [shuì] ภาษี
 • 税单 [shuìdān] ใบกำกับภาษี
 • 税票 [shuìpiào] รายการภาษี
 • 所得税 [suǒdéshuì] ภาษีภายได้(income tax)
 • 投资 [tóuzī] การลงทุน
 • 讨价还价 [tǎojiàhuánjià] ต่อรองราคา
 • 特殊价 [tèshūjià] ราคาพิเศษ
 • 退货 [tuìhuò] คืนสินค้า
 • 退换货 [tuìhuànhuò] การแลกคืนสินค้า
 • 脱销 [tuōxiāo] หมดสต๊อก (be sold out)
 • 网上购物 [wǎngshàng gòuwù] ซื้อของผ่านอินเตอร์เน็ต
 • 外国超市 [wàiguó chāoshì] ห้างของต่างชาติ (超市 ซูเปอร์มาร์เกต, ห้างสรรพสินค้า)
 • 违禁品 [wéijìnpǐn] สินค้าต้องห้าม
 • 物品 [wùpǐn] สิ่งของ (物 สิ่งของ, 品 สินค้า)
 • 下海 [xiàhǎi] เข้าสู่วงการธุรกิจ, ออกทะเล
 • 消费 [xiāo fèi] อุปโภคบริโภค
 • 消费者 [xiāofèizhě] ผู้บริโภค
 • 消费者权益 [xiāofèizhěquányì] ผลประโยชน์ของผู้บริโภค
 • 消费者权益保护法 [xiāofèizhěquányìbǎohùfǎ] กฏหมายคุ้มครองผู้บริโภค
 • 消费品 [xiāofèipǐn] สินค้าอุปโภคบริโภค
 • 行销 [xíngxiāo] การตลาด
 • 销售者 [xiāoshòuzhě] ผู้ขาย
 • 营业税 [yíngyèshuì] ภาษีการค้า(tax on business)
 • 有效期 [yǒuxiàoqī] ระยะเวลาที่มีผล (duration of validity)
 • 杂货店 [záhuòdiàn] ร้านขายของชำ (杂货 สินค้าเบ็ดเตล็ด)
 • 账目检查 [zhàngmùjiǎnchá] การตรวจสอบบัญชี
 • 制成品 [zhìchéngpǐn] สินค้าสำเร็จรูป
 • 中小企业 [zhōng xiǎo qǐ yè] เอสเอ็มอี (minor enterprises)
 • 自由市场 [zìyóu shìcháng] ตลาดการค้าเสรี
 • 要求 [yàoqiú] อุปสงค์
 • 夜市 [yèshì] ตลาดกลางคืน, ตลาดโต้รุ่ง
 • 业主 [yèzhǔ] เจ้าของกิจการ
 • 遗产税 [yíchǎnshuì] ภาษีมรดก(Death duty)
 • 优惠 [yōuhuì] ได้รับสิทธิพิเศษ, โปรโมชั่น
 • 增值税 [zēngzhíshuì] ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)
 • 展销会 [zhǎnxiāohuì] งานแสดงสินค้า
 • 涨价 [zhǎng jià] ขึ้นราคา
 • 折扣 [zhékòu] ส่วนลด
 • 质量认证 [zhìliàng rènzhèng] การรับรองคุณภาพ (质量 คุณภาพ, 认证 รับรองเป็นของแท้)
 • 质量管理 [zhìliàng guǎnlǐ] การควบคุมคุณภาพ
 • 质量控制 [zhìliàngkòngzhì] การควบคุมคุณภาพ
 • 质量检查 [zhìliàngjiǎnchá] การตรวจสอบคุณภาพ
 • 总经理 [zǒngjīnglǐ] ผู้จัดการทั่วไป
 • 总经理秘书 [zǒngjīnglǐ mìshū] เลขานุการผู้จัดการ
 • 资金 [zījīn] เงินทุน
 • 注册 / 登记 [zhùcè / dēngjì] จดทะเบียน
 • 有限公司 [yǒuxiàngōngsī] บริษัทจำกัด
 • 预扣税款 [yùkòu shuìkuǎn] ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
Click to listen highlighted text!