สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Mar 272011
 
 • 基督教 [jīdūjiào] ศาสนาคริสต์
 • 福音 [fúyīn] ข่าวดี, คำสั่งสอนหรือเรื่องราวของพระเยซูคริสต์
 • 聖經 [shèngjīng] พระคัมภีร์ไบเบิ้ล
 • 哈利路亞 [hālelū yā] ฮาเลลูยา
 • 讚美 [zànměi] สรรเสริญ
 • 主 [zhǔ] พระเจ้า
 • 耶穌 [yēsū] พระเยซู
 • 牧師 [mùshī] บาทหลวง
 • 讚美主 [zànměizhǔ] สรรเสริญพระเจ้า
 • 十字架 [shízìjià] ไม้กางเขน
 • 洗禮 [xǐlǐ] พีธีศีลมหาสนิท (ล้างบาปโดยผ่านน้ำ)
 • 洗禮池 [xǐlǐchí] อ่างน้ำที่ใช้ในพิธีศีลมหาสนิท
 • 彌撒 [mísa] พิธีรำลึกวันสวรรคตของพระเยซู (คาธอลิก)
 • 天主教 [tiānzhǔjiào] ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
 • 教堂/禮拜堂 [jiàotáng/lǐbàitáng] โบสถ์
 • 舊約聖經 [jiùyuēshèngjīng] พระคัมภีร์ไบเบิลฉบับพันธสัญญาเดิม
 • 新約聖經 [xīnyuēshèngjīng] พระคัมภีร์ไบเบิลฉบับพันธสัญญาใหม่
  1. 馬太福音 [Mǎtàifúyīn] มัทธิว
  2. 馬可福音 [Mǎkěfúyīn] มาระโก
  3. 路加福音 [Lùjiāfúyīn] ลูกา
  4. 約翰福音 [Yuēhànfúyīn] ยอห์น
  5. 使徒行傳 [Shǐtúxíngzhuàn] กิจการ
  6. 羅馬書 [Luómǎshū] โรม
  7. 哥林多前書 [Gēlínduōqiánshū] 1 โครินธ์
  8. 哥林多後書 [Gēlínduōhòushū] 2 โครินธ์
  9. 加拉太書 [Jiālātàishū] กาลาเทีย
  10. 以弗所書 [Yǐfúsuǒshū] เอเฟซัส
  11. 腓立比書 [féilìbǐshū] ฟีลิปปี
  12. 歌羅西書 [Gēluóxīshū] โคโลสี
  13. 帖撒羅尼迦前書 [Tiēsāluóníjiāqiánshū] 1 เธสะโลนิกา
  14. 帖撒羅尼迦後書 [Tiēsāluóníjiāhòushū] 2 เธสะโลนิกา
  15. 提摩太前書 [Tímótàiqiánshū] 1 ทิโมธี
  16. 提摩太後書 [Tímótàihòushū] 2 ทิโมธี
  17. 提多書 [Tíduōshū] ทิตัส
  18. 腓利門書 [Féilìménshū] ฟีเลโมน
  19. 希伯來書 [Xībóláishū] ฮีบรู
  20. 雅各書 [Yǎgèshū] ยากอบ
  21. 彼得前書 [Bǐdéqiánshū] 1 เปโตร
  22. 彼得後書 [Bǐdéhòushū] 2 เปโตร
  23. 約翰一書 [Yuēhànyīshū] 1 ยอห์น
  24. 約翰二書 [Yuēhàn’èrshū] 2 ยอห์น
  25. 約翰三書 [Yuēhànsānshū] 3 ยอห์น
  26. 猶大書 [Yóudàshū] ยูดา
  27. 啟示錄 [qǐshìlù] วิวรณ์
Click to listen highlighted text!